📖TARJUMA-E-KANZUL IMAAN, ALBUM-10..

🖎SUREH BANI ISRAEEL….

✍🏻①.
✏Paaki hai Use Jo Apne Bande Ko Raat-O-Raat Le Gaya Masjide Haram Se Masjide Aqsa Tak Jiske Girda Gird Humne Barkat Rakhi Ke Hum Use Apni Azeem Nishaniya Dikhaye Beshak Woh Sunta Dekhta hai..
✍🏻②.
🖊Aur Humne Moosa Ko Qitab Ata Farmayi Aur Use Bani Israeel Ke Liye Hidayat kiya Ke Mere Siwa Kisi ko Karsaz Na Thehrao..
✍🏻③.
✏Aye Unki Aulad Jinko Humne Nooh Ke Sath Sawar Kiya Beshak Woh Bada Shukrguzar Banda tha..
✍🏻④.
🖊Aur Humne Bani Israeel ko Qitab Me “WAHI”  Bheji Ke Zaroor Tum Zameen Me Dubara Fasad Machaoge Aur Zaroor Bada Guroor karoge.
✍🏻⑤.
✏Fir Jab Unme Pehli Bar ka Wa’da Aaya Humne Tumpar Apne Bande Bheje Sakht Ladayi Wale To Woh Sehro ke Andar Tumhari Talash ko Ghuse Aur Ye Ek Wa’da Tha Jise Pura Hona tha…
✍🏻⑥.
🖊Fir Humne Unpar Ulatkar Tumhara Hamla Kar Diya Aur Tumko Maalo Aur Beto se Madad Ki Aur Tumhara Jathha Badha Diya…
✍🏻⑦.
✏Agar Tum Bhalayi Karoge Apna Bhala Karoge Aur Agar Tum Bura Karoge To Apna Fir Jab Dusri Bar Ka Wa’da Aaya Ke Dushman Tumhara Munh Bigad De Aur Masjid me Dakhil ho Jese Pehli Bar Dakhil Huwe the Aur Jispar Qabbu Paye Tabah Karke Barbad Kar De.  
✍🏻⑧.
🖊Kareeb Hai ke Tumhara Rabb Tumpar Reham Kare Aur Agar Tum Fir Shararat Karo To Hum fir Azab Karenge Aur Humne Jahannam Ko Kafiro ka Qaid Khana Banaya hai..
✍🏻⑨.
✏Beshak Ye Qur’an Wo Raah Dikhata Hai Jo Sabse Sidhi Hai Aur Khushi Sunata hai Imaan Walo ko Jo Ache Kaam Kare Ke Unke Liye Bada Sawab Hai..
✍🏻⑩.
🖊Aur ye Ke Jo Akhirat Par Imaan Nahi Late Humne Unke Liye Dardnaak Azab Taiyar Kar Rakha hai..
✍🏻⑪.
✏Aur Aadmi Burayi Ki Duwa Karta hai Jese Bhalayi Mangta Hai Aur aadmi bada Jaldbaaz hai…
✍🏻①②.
✏Aur Humne Raat Aur Din ko 2 Nishaniya Banaya To Raat ki Nishani Miti Huyi Rakhi Aur Din Ki Nishaniya Dikhane Wali Ke Apne Rabb Ka Fazl Talash Karo Aur Barso ki Ginti Aur Hisab Jano Aur Humne Har Cheez Khoob Juda-Juda zahir Farma di…
✍🏻①③.
🖊Aur Har Insan Ki Kismat Humne Uske Gale se Laga Di Aur Uske Liye Qayamat Ke Din Ek Nawishta Nikalenge Jise Khula Huwa Payega..
✍🏻①④.
✏Farmaya Jaega Ke Apna Naama Padh Aaj Tu Khud hi Apna Hisab Karne Ko Bhot Hai…
✍🏻①⑤.
🖊Jo Raah Par Aya Woh Apne hi Bhale ko Raah Par Aaya Aur Jo Behka To Apne Hi Bure Ko Behka Aur Koi Bojh Uthane Wali Jaan Dusre Ka Bojh Na Uthayegi Aur Hum Azab Karne Wale Nahi Jab Tak Rasool na Bhej Le…
✍🏻①⑥.
✏Aur Jab hum Kisi Basti ko Halak Karna Chahte hai Uske Khush’halo Par Ehkam Bhejte hai Fir Woh Usme Be’huqmi Karte Hai to Uspar Bat Puri ho Jati hai To Hum Use Tabah Karke Barbad kar Dete hai…
✍🏻①⑦.
✏Aur Humne Kitni Hi Sangate Nooh Ke Bad Halak Kar Di Aur Tumhara Rabb Kafi hai Apne Bando ke Gunaho se Khabardar Dekhne wala..
✍🏻①⑧.
🖊Jo ye Jaldi wali chahe Hum Use Usme Jaldi De De Jo chahe Jise Chahe Fir Uske Liye Jahannam Kar De Ke Usme Jaye Mazammat Kiya Huwa Dhakke Khata..
✍🏻①⑨.
✏Jo Akhirat Chahe Aur Uski Si Koshish kare Aur Ho Imaan wala To Unhi ki Koshish Thikane lagi..
✍🏻②ⓞ.
🖊Hum Sabko madad Dete hai Unko bhi Aur Unko Bhi Tumhare Rabb Ki Ata se Aur Tumhare Rabb ki Ata Par Rok Nahi…
✍🏻②①.
✏Dekho Humne Unme Ek ko Ek par Kesi Badhayi di Aur Beshak Akhirat Darjo Me Sabse Badi Aur Fazl me Sabse Aala hai…
✍🏻②②.
✏Aur Beshak Akhirat Darjo me Sabse Badi hai Aur Fazl me Sabse Aala Hai.
✍🏻②③.
🖊Aye Sunne Wale ! Allah Ke Sath Dusra Khuda Na Thehra Ke Tu Beth Rahega Mazammat Kiya Jata Bekas Aur Tumhare Rabb ne Huqm Farmaya Ke Uske Siwa Kisi Ko Na Poojo Aur Maa-Baap ke Sath Acha Salook Karo Agar Tere Samne Unme Ek Ya Dono Budhape Ko Pahoch Jaye To Unse Hoon Na Kehna Aur Unhe Na Jhidakna..
✍🏻②④.
✏Aur Unse Ta’zeem ki Bat Kehna Aur Unke Liye Aazizi Ka Baazu Bicha Narm Dili Se..
✍🏻②⑤.
🖊Aur Arz Kar Ke Aye Mere Rabb Tu Un Dono Par Reham Kar Jesa Ke Un Dono Ne Muje Chutpan(Bachpan) Me Paala Tumhara Rabb Khoob Janta haj Jo Tumhare Dilo me hai…
✍🏻②⑥.
✏Agar Tum Layak Huwe to Beshak Woh Touba Karne Walo ko Bakshne Wala hai, Aur Rishtedaro Ko Unka Haqq De Aur Miskeen Aur Musafiro Ko.
✍🏻②⑦.
✏Aur Fuzool Na Uda Beshak Urane Wale Shetano Ke Bhai hai Aur Shetan Apne Rabb ka Bada Na’shukra hai…
✍🏻②⑧.
🖊Aur Agar Tu Unse Munh Fere Apne Rabb ki Rehmat ke Intezar Me Jiski Tujhe Ummid hai To Unse Asan Baat Keh..
✍🏻②⑨.
✏Aur Apna Hath Apni Gardan Se Bandha Huwa Naa Rakh Aur Naa Pura Khol De Ke Tu Beth Rahe Malamat Kiya Huwa Thaka Huwa..
✍🏻③ⓞ.
🖊Beshak Tumhara Rabb Jise Chahe Rizk Kushada Deta Aur Kasta hai Beshak Woh Apne Bando ko Khoob Janta Dekhta hai..
✍🏻③①.
✏Aur Apni Aulad Ko Qatl Naa Karo Muflisi ke Darr se Hum Unhe Bhi Rozi Denge Aur Tumhe bhi Beshak Unka Qatl Badi Khata hai…
✍🏻③②.
✏Aur Badkari Ke Pas Na Jao Beshak Woh Be-Hayayi Hai Aur Aur Bhot Hi Buri Raah..
✍🏻③③.
🖊Aur Koi Jaan Jiski Hurmat Allah Ne Rakhi Hai Na’haqq Na Maaro Aur Jo Na’haqq Mara Jaye To Beshak Humne Uske Waris ko Qabu Diya hai To Woh Qatl me Hadd se Na Badhe Zaroor Uski Madad Honi hai…
✍🏻③④.
✏Aur Yateem Ke Maal ke Pas Na Jao Magar Us Raah se Jo Sabse Bhali hai Yaha Tak Ke Woh Apni Jawani ko Pahuche Aur Ahad Pura Karo Beshak Ahad se Sawal Hona hai…
✍🏻③⑤.
🖊Aur Naapo To Pura Naapo Aur Barabar Tarazu Se Toulo Ye Behter Hai Aur Uska Anjam Acha…
✍🏻③⑥.
✏Aur Us Baat ke Piche Na Padd Jiska Tujhe Ilm Nahi Beshak Kaan Aur Aankh Aur Dil Un Sabse Sawal hona hai…
✍🏻③⑦.
✏Aur Zameen Me Itrata Na Chal Beshak Tu Hargiz Zameen Na Chir Dalega Aur Hargiz Bulandi Me Pahado ko Na Pahuchega..
✍🏻③⑧.
🖊Ye Jo Kuch Guzra Unme ki Buri Bat Tere Rabb Ko Na’pasand hai…
✍🏻③⑨.
✏Ye Un “WAHIYO” Me Se Hai Jo Tumhare Rabb Ne Tumhari Taraf Bheji Hikmat ki Bate Aur Aye Sunne Wale Allah Ke Sath Dusra Khuda Na Thehra Ke Tu Jahannam me Fenka Jaega Taana Pata Dhakke Khata…
✍🏻④ⓞ.
🖊Kya Tumhare Rabb ne Tumko Bete Chunn Diye Aur Apne Liye Farishto se Betiya Banayi Beshak Tum Bada Bol Bolte ho..
✍🏻④①.
✏Aur Beshak Humne Is Qur’an me Trah-Trah se Bayan Farmaya Ke Woh Samje Aur Usse Unhe Nahi Badhti Magar Nafrat…
✍🏻④②.
✏Tum Farmawo Agar Uske Sath Aur Khuda Hote Jesa Ye Bakte Hai Jab To Woh Arsh Ke Malik ki Taraf Koi Raah Dhoondh Nikalte.
✍🏻④③.
✏Use Paaki Aur Bartari Unki Baato se Badi Bartari Uski Paaki Bolte hai…
✍🏻④④.
🖊Saato Aasman Aur Zameen Aur Jo Koi Unme Haj Aur Koi Cheez Nahi Jo Use Sarahti Huyi Uski Paaki Na bole Haan Tum Unki Tasbih Nahi Samajte Beshak Woh Hilm Wala Bakshne Wala hai..
✍🏻④⑤.
✏Aur Aye Mehboob ! Tumne Qur’an Padha Humne Tumpar Aur Unme Ke Akhirat Par Imaan Nahi Late Ek Chupa Huwa Parda kar diya..
✍🏻④⑥.
🖊Aur Humne Unke Dilo Par Gilaf Daal Diye hai Ke Use Na Samje Aur Nanke Kaano me Teit Aur Jab Tum Qur’an Me Apne Akele Rabb Ki Yaad Karte ho Woh Pith Ferkar Bhagte hai Nafrat Karte..
✍🏻④⑦.
✏Hum Khoob Jante hai Jisliye Woh Sunte hai Jab Tumhari Taraf Kaan Lagate hai Aur Jab Apas me Mashwara Karte hai Jab Ke Zalim Kehte hai Tum Piche Nahi Chale Magar Ek Ese Mard ke Jispar Jaadu Huwa..
✍🏻④⑧.
🖊Dekho Unhone Tumhe Kesi Tashbihe Di To Gumrah Huwe ke Raah Nahi Paa Sakte…
✍🏻④⑨.
✏Aur Bole Kya Jab Hum Haddiya Aur Reza-Reza Ho Jaenge Kya Sachmuch Naye Bankar Uthenge…
✍🏻⑤ⓞ.
🖊Tum Farmawo Ke Patthar Ya Loha Ho Jao Ya Koi Aur Makhlook Jo Tumhare Khayal Me Badi ho…
✍🏻⑤①.
✏To Ab Kahenge Hume Koi Fir Payda Karega, Tum Farmawo Wohi Jisne Tumhe Pehli Bar Paida Kiya To Ab Tumhari Taraf Maskhagise Ser Hialakar Kahenge Ye Kab hai Tum Farmao Shayad Wo Nazdik Hi ho…
✍🏻⑤② 
🖊Jis Din Woh Tumhe Bulayega To Tum Uski Hamd Karte Chale Aaoge Aur Samjoge Ke Na Rahe the Magar Thoda..
✍🏻⑤③.
✏Aur Mere Bando Se Farmawo Woh Baat Kahe Jo Sabse Achi ho Beshak Shetan Unke Apas me Fasad Daal Deta hai Beshak Shetan Aadmi ka Khula Dushman hai..
✍🏻⑤④.
🖊Tumhara Rabb Tumhe Khoob Janta hai Woh Chahe to Tumpar Reham Kare Chahe to Tumhe Azab Kare Aur Humne Tumko Unpar Karura Banakar Na Bheja…
✍🏻⑤⑤.
✏Aur Tumhara Rabb Khoob Janta hai Jo Koi Aasmano Aur Zameen me hai Aur Beshak Humne Nabiyo Me Ek Ko Ek Par Badhayi Di Aur Dawood ko Zaboor Ata Farmayi..
✍🏻⑤⑥.
🖊Tum Farmawo Pukaro Unhe Jinko Allah Ke Suwa Gumaan Karte Ho To Woh Ikhtiyar Nahi Rakhte Taklif door Karne Aur Na Fer Dene ka..
✍🏻⑤⑦.
✏Woh Maqbool Bande Jinhe Ye Kafir Poojte hai Woh Aap Hi Apne Rabb Ki Taraf Waseela Dhoondhte Hai Ke Unme Koun Zyada Mukarrab hai Uski Rehmat ki Ummid Rakhte Aur Uske Azab se Darte hai Beshak Tumhare Rabb ka Azab Darr ki Cheez hai..
✍🏻⑤⑧.
🖊Aur Koi Basti Nahi Magar Ye Ke Hum Use Roze Qayamat se Pehle Nest Kar Denge Ya Use Sakht Azab Denge Ye Qitab me Likha Huwa hai..
✍🏻⑤⑨.
✏Aur Hum Esi Nishaniya Bhejne se Yun hi Ba’az Rahe Ke Unhe Aglo Ne Jhootlaya Aur Humne Samood ko Naka diya Aankhe Kholne Ko To Unhone Uspar Zulm Kiya Aur Hum Esi Nishaniya Nahi Bhejte Magar Darane ko…
✍🏻⑥ⓞ.
✏Aur Jab Humne Tumse Farmaya Ke Sab Log Tumhare Rabb ke Qabu Me hai Aur Humne Naa Kiya Wo Dikhawa To Tumhe Dikhaya Tha Magar Logo ko Aazmaish Ko Aur Wo Ped(Tree) Jisko Qur’an Me La’nat hai Aur Hum Unhe Darate hai To Unhe Nahi Badhti Magar Badi Sarkashi..
✍🏻⑥①.
🖊Aur Yaad Karo Jab Humne Farishto ko Huqm Diya Ke Aadam ko Sajda Karo To Un Sabne Sajda kiya Siwa Iblees ke Bola Kya Me Use Sajda Karu Jise Tune Mitti se Banaya..
✍🏻⑥②.
✏Bola Jo Ye Tune Mujse Moa’zziz Rakha Agar Tune Muje Qayamat Tak Mohlat di To Zaroor me Uski Aulad ko Pees Dalunga Magar Thoda, Farmaya Door ho..
✍🏻⑥③.
🖊To Unme Jo Teri Pairvi Karega To Beshak Sabka Badla Jahannam hai Bharpur Saza…
✍🏻⑥④.
✏Aur Daga de Unme Se Jispar Kudrat Paye Apni Aawaz Se Aur Unpar Laam Bandh La Apne Sawaro Aur Apne Pyado ka Aur Unka Saazi Ho Maalo Aur Baccho me Aur Unhe Wa’da de Aur Shetan Unhe Wa’da Nahi Deta Magar Fareb Se…
✍🏻⑥⑤.
🖊Beshak Jo Mere Bande hai Unpar Tera Qaabu Nahi Aur Tera Rabb Kafi hai Kaam Banane ko…
✍🏻⑥⑥.
✏Tumhara Rabb Wo Hai Ke Tumhare Liye Dariya Me Kashti Rawa Karta hai Ke Tum Uska Fazl Talash Karo Beshak Woh Tumpar Meharban hai…
✍🏻⑥⑦.
🖊Aur Jab Tumhe Dariya Me Musibat Pahuchti hai To Uske Siwa Jinhe Poojte hai Sab Ghoom Ho Jate hai Fir Jab Woh Tumhe Khushki Ki Taraf Najat Deta hai To Munh Fer Lete ho Aur Aadmi Bada Na’Shukra hai..
✍🏻⑥⑧.
✏Kya Tum Usse Nidar Huwe Ke Woh Khushki Ka Hi Koi Kinara Tumhare Sath Dhasa De Ya Fir Tumpar Pathraw Bheje Fir Apna Koi Himayati Na Pawo..
✍🏻⑥⑨.
🖊Ya Usse Nidar Huwe Ke Tumhe Dobara Dariya me Le Jaye Fir Tumpar Jahaz Todne Wali Aandhi Bheje To Tumko Tumhare Kufr ke Sabab Dubo De Fir Apne Liye Koi Esa Na Pawo Ke Uspar Humara Picha kare..
✍🏻⑦ⓞ.
✏Aur Beshak Humne Aulade Adam ko Izzat Di Aur Unki Khushki Aur Tarri me Sawar kiya Aur Unko Suthri Cheeze Rozi Di Aur Unko Apni Bhot Makhlook se Afzal Kiya…
✍🏻⑦①.
✏Jis Din Hum Har Jama’at ko Uske Imam Ke Sath Bulayenge To Jo Apna Naama Dahine Hath me Diya Gaya Ye Log Apna Naam Padhenge Aur Taage Bhar Unka Haqq Na Dabaya Jaega..
✍🏻⑦②.
🖊Aur Jo Is Zindagi Me Andha ho Wo Akhirat me Andha hai Aur Bhi Zyada Gumrah…
✍🏻⑦③.
✏Aur Woh To Qareeb Tha Ke Tumhe Kuch Lagzish Dete Humari “WAHI” Se Jo Humne Tumko Bheji Ke Tum Humari Taraf Kuch Aur Nisbat Kar do Aur Esa Hota to Wo Tumko Apna Gehra Dost Bana Lete..
✍🏻⑦④.
🖊Aur Agar Hum Tumhe Sabit Qadam Na Rakhe To Qareeb Tha ke Tum Unki Taraf Thoda Sa Jhukte..
✍🏻⑦⑤.
✏Aur Esa Hota to Hum Tumko Duni Umar Aur Do Chand(Kuch) Mout Ka Maza Dete Fir Tumko Humare Muqabil Apna Koi Madadgaar Na Pate..
✍🏻⑦⑥.
🖊Aur Beshak Qareeb Tha ke Wo Tumhe Is Zameen se Daga(डगा) De Ke Tumhe Usse Bahar Kar de Aur Esa Hota to Wo Tumhare Piche Na Theharte… Magar Thoda…
✍🏻⑦⑦.
✏Dastoor Unka Jo Humne Tumse Pehle Rasool Bheje Aur Tum Humara Qanoon Badalta Na Pawoge..
✍🏻⑦⑧.
🖊Namaz Qayam Rakho Suraj Dhalne Se Raat ki Andheri Tak Aur Subha Ka Qur’an Beshak Subha Ke Quran Me Farishte Hazir Hote hai..
✍🏻⑦⑨.
✏Aur Raat Ke Kuch Hisse Me Tajjud Karo Ye Khaas Tumhare Liye Zyada hai Qareeb Hai Ke Tumhe Tumhara Rabb Esi Jagah Khada Kare Jaha Sab Tumhari Hamd Kare..
✍🏻⑧ⓞ.
🖊Aur Yun Arz Karo ke Aye Mere Rabb ! Muje Sacchi Trah Dakhil Kar Aur Sacchi Trah Bahar Le Ja Aur Muje Apni Taraf se Madadgaar Galba de..
✍🏻⑧①.
✏Aur Farmawo Ke Haqq Aya Aur Batil Mitt Gaya Beshak Batil Ko Mitna hi Tha…
✍🏻⑧②.
✏Aur Hum Qur’an Me Utarte hai Woh Cheez Jo Imaan Walo ke Liye Shifa Aur Rehmat hai Aur Usse Zalimo ko Nuksan Hi Badhta hai..
✍🏻⑧③.
🖊Aur Jab Hum Aadmi Par Ehsan Karte hai Munh Fer Leta hai Aur Apni Taraf Door Hatt Jata hai Aur Jab Use Burayi Pahuche To Na”Ummid Ho Jata hai..
✍🏻⑧④.
✏Tum Farmawo Sab Apne Kede(केडे) Par Kaam Karte hai To Tumhara Rabb Khoob Janta Hai Koun Zyada Raah Par hai…
✍🏻⑧⑤.
🖊Aur Tumse Rooh Ko Puchte Hai Tum Farmawo Rooh Mere Rabb Ke Huqm Se Ek Cheez hai Aur Tumhe Ilm Na Mila Magar Thoda…
✍🏻⑧⑥.
✏Aur Agar Hum Chahte To Ye “Wahi” Jo Humne Tumhari Taraf Ki Use Le Jate Fir Tum Koi Na Pate Ke Tumhare Liye Humare Huzur Uspar Wakalat Karta…
✍🏻⑧⑦.
🖊Magar Tumhare Rabb ki Rehmat Beshak Tumpar Uska Bada Fazl hai..
✍🏻⑧⑧.
✏Tum Farmawo Agar Aadmi Aur Jinn Sab Is Bat Par Muttafiq Ho Jaye Ke Is Qur’an Ki Manind Le Aaye To Uska Misl Na La Sakenge Agarche Unme Ek Dusre ka Madadgaar ho..
✍🏻⑧⑨.
🖊Aur Beshak Humne Logo ke Liye Is Qur’an Me Har Kism ki Misl Trah-Trah se Bayan Farmayi To Aksar Aadmiyo ne Na Mana Magar Na’shukri Karna ..
✍🏻⑨ⓞ.
✏Aur Bole Ke Hum Tumpar Hargiz Imaan Na Layenge Yaha Tak ke Tum Zameen Me Humare Liye Chashma Baha do…
✍🏻⑨①.
🖊Ya Tumhare Liye Khajuro Aur Angooro ka Koi Baagh ho Fir Tum Uske Andar Behti Nehre Rawan Karo…
✍🏻⑨②.
✏Ya Tum Humpar Aasman Gira Do Jesa Tumne Kaha hai Tukde-Tukde Ya Allah Aur Farishto ko Zaamin Le Aawo…
✍🏻⑨③.
🖊Ya Tumhare Liye Tilayi Ghar ho Ya Tum Aasman Par Chad Jao Aur Hum Tumhare Chad Jane Par bhi Hargiz Imaan Na Layenge Jab Tak Hum Par Ek Qitab Na Utaro Jo Hum Padhe Tum Farmawo Paaki hai Mere Rabb ko Me Koun hu Magar Aadmi Allah ka Bheja Huwa…
✍🏻⑨④.
✏Aur Kis Baat ne Logo ko Imaan Lane se Roka Jab Unke Pas Hidayat Aayi Magar Usi Ne Ke Bole Kya Allah Ne Aadmi ko Rasool Banakar Bheja..
✍🏻⑨⑤.
🖊Tum Farmawo Agar Zameen me Farishte Hote Chain se Chalte to Unpar Hum Rasool bhi Farishta Utarte Tum Farmawo Allah Bas hai Gawah Mere Tumhare Darmiyan..
✍🏻⑨⑥.
✏Beshak Woh Apne Bando ko Janta Dekhta hai Aur Jise Allah Raah de Wahi Raah par hai Aur Jise Gumrah Kare To Unke Liye Uske Siwa Koi Himayat Wale Na Paoge..
✍🏻⑨⑦.
🖊Aur Hum Unhe Qayamat ke Din Unke Munh ke Ball Uthayenge Andhe Aur Goonge Aur Behre Unka Thikana Jahannam Hai Jab Kabhi Bujhne par Ayegi Hum Use Aur Bhadka Denge Ye Unki Saza Hai..
✍🏻⑨⑧.
✏Uspar Ke Unhone Humari Ayato se Inkar kiya Aur Bole Kya Jab Hum Haddiya Aur Reza-Reza Ho Jaenge To Kya Sachmuch Hum Naye Bankar Uthaye Jaenge. 
✍🏻⑨⑨.
🖊Aur Kya Woh Nahi Dekhte Ke Woh Allah Jisne Aasman Aur Zameen Banaye Un Logo ki Misl Bana Sakta Hai Aur Usne Unke liye Ek Mi’aad Thehra Rakhi hai Jisme Kuch Shubha Nahi To Zalim Nahi Mante Be-Na’shukri Kiye …
✍🏻①ⓞⓞ.
✏Tum Farmawo Agar Tum Log Mere Rabb ki Rehmat ke Khazano Ke Malik Hote To Unhe Bhi Rok Rakhte Iss Darr se Ke Kharch na Ho jaye Aur Aadmi Bada Kanjoos hai…
✍🏻①ⓞ①.
✏Aur Beshak Humne Moosa ko Nou(नौ)  Roshan Nishaniya Di To Bani Israeel Se Pucho Jab Woh Unke Pas Aaya to Usse Fir’on Ne Kaha Aye Moosa ! Mere Khayal me Tumpar Jaadu Huwa…
✍🏻①ⓞ②.
🖊Kaha Yakeenan Tu Khoob Janta hai Ke Unhe Naa Utara Magar Aasmano Aur Zameen Ke Malik ne Dil Ki Aankhe Kholne Waliya Aur Mere Gumaan me, To Aye Fir’on ! Tu Zaroor Halaak Hone Wala hai…
✍🏻①ⓞ③.
✏To Usne Chaha Ke Unko Zameen Se Nikal De To Humne Use Aur Uske Sathiyo Ko Sabko Dubo Diya..
✍🏻①ⓞ④.
🖊Aur Uske Bad Humne Bani Israeel Ko Farmaya Is Zameen me Baso Fir Jab Akhirat ka Wa’da Ayega Hum Tum Sabko Ghaalmel Le Aayenge..
✍🏻①ⓞ⑤.
✏Aur Humne Qur’an ko Haqq hi Ke Sath Utara Aur Haqq Hi ke Liye Utara Aur Humne Tumhe Na Bheja Magar Khushi Aur Darr Sunata..
✍🏻①ⓞ⑥.
🖊Aur Qur’an Humne Juda-Juda Karke Utara Ke Tum Log Use Thehar-Thehar Kar Padho Aur Humne Use Ba-Tadrij Reh-Reh Kar Utara…
✍🏻①ⓞ⑦.
✏Tum Farmawo Ke Tum Log Uspar Imaan Lawo Ya Na Lawo Beshak Woh Jinhe Uske Utarne se Pehle Ilm Mila Jab Unpar Parha Jata hai Thodi(ठोणी) Ke Ball Zameen Par Gir Padte hai..
✍🏻①ⓞ⑧.
🖊Aur Kehte hai Paaki hai Humare Rabb ko Beshak Humare Rabb Ka Wa’da Pura Hona tha..
✍🏻①ⓞ⑨.
✏Aur Thodi(ठोणी) Ke Ball Girte hai Rote Huwe Aur Ye Qu’ran Unke Dil Ka Jhukna Badhata hai..
✍🏻①①ⓞ.
🖊Tum Farmawo Allah Kehkar Pukaro Ya Rehman Kehkar Jo Kehkar Pukaro Sab Usi ke Ache Naam hai Aur Apni Namaz Na Bilkul Aawaz se Padho Na Bilkul Aahista Aur Un Dono Ke Bich me Raasta Chaho..
✍🏻①①①.
✏Aur Yun Kaho ke Sab Khoobiya Allah ko Jisne Apne Liye Baccha Ikhtiyar Na Farmaya Aur Badshahi me Koi Uska Sharik Nahi Aur Kamzori se Koi Uska Himayati nahi…

📝SUREH BANI ISRAEEL MUKAMMAL….

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy