📖TARJUMA-E-KANZUL IMAAN SHAREEF➖ALBUM-02.

(SUREH AALI IMRAN & SUREH NISAA)


ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ

ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﮧِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﯿۡﻢِ


📝Surat-Ul-Aali Imran…..


AYAT NO….

⬇⊙①
✏ِ الٓمٓ
⬇⊙②
✒Allah Hai Jiske Siwa Kisi Ki Pooja Nahi Aap Zinda Aur Qayam Rakhne Wala…
⬇⊙③
✏Usne Tumpar Ye Sacchi Qitab Utari Agli Qitabo ki Tasdeek Farmati Aur Usne Isse Pehle Touret Aur Injeel Utari…
⬇⊙④
✒Logo ko Raah Dikhati Aur Faisla Utara Beshak Wo Jo Allah ki Ayato se Munkir Hue Unke Liye Sakht Azab Hai Aur Allah Galib Badla Lene Wala hai..
⬇⊙⑤
✏Allah Par Kuch Chupa Nahi Zameen me Na Aasman me..
⬇⊙⑥
✒Wahi Hai Ke Tumhari Tasveer Banata hai Maa’o ke Pet me Jaisi Chahe Uske Siwa Kisi Ki Ibadat nahi Izzat Wala Hiqmat Wala…
⬇⊙⑦

✏Wahi Hai Jisne Tumpar Qitab Utari Uski Kuch Ayate Saaf Ma’ni Rakhti hai Wo Qitab ki Asl Hai Aur Dusri wo Hai Jinke Mani me Ishtibah hai, Wo Jinke Dilo me Kaji hai Wo Ishtibah Wali ke Piche Padte Hai Gumrahi Chahne Aur Uska Pehlu Dhoodhne ko Aur Uska Theek Pehlu Allah hi ko Maloom hai Aur Pukhta Ilm wale Kehte Hun uspar Imaan Lae Sab Humare Rabb ke Pas se hai Aur Nasihat Nahi Mante Magar Aqal Wale…

⬇⊙⑧

✒Aye Rabb humare Dil Tedhe Na kar Baad Iske Ke Tune Hume Hidayat di Aur Hume Apne Pas se Rehmat Ata Kar Beshak Tu hai Bada Dene wala…

⬇⊙⑨

✏Aye Rabb Humare Beshak Tu Sab Logo ko Jama Karne wala hai Us din ke Liye Jisme koi Shubha(Shak) nahi Beshak Allah ka Waa’da Nahi Badalta…

⬇①⊙.

✒Beshak Wo jo Kafir hue Unke Maal Aur Unki Aulad Allah se Kuch Na Bacha Sakenge Aur Wahi Dozakh Ke Indhan Hai..

⬇①①

✏Jese Fir’on Walo Aur Usse Aglo ka Tarika Unhone Humari Ayate Jhutlai To Allah ne Unke Gunaho par Unko Pakda Aur Allah ka Azab Sakht…

⬇①②

✒Farma Do Kafiro se Kou Dum Jata hai Ke Magloob Ho gae Aur Dozakh Ki Taraf Hanke Jaoge Aur wo Bahot hi Bura Bichona….

⬇①③

✏Beshak Tumhare Liye Nishani Thi 2 Giroh me Jo Apas me Bhid Pade Ek Jattha(Jhund) Allah ki Raah me Ladta Aur Dusra Kafir Ke Unhe Aankho Dekha Apne se Duna(Double) Samje Aur Allah Apni Madad se Zor Deta hai Jise Chahta hai Beshak Usme Aqal Mando Ke liye Zarur Dekhkar Sikhna hai…

⬇①④

✒Logo Ke Liye Aarasta Ki Gai Un Khawaisho ki Muhabbat Aurte Aur Bete Aur Tale-upar Sone Chandi ke Dher Aur Nisha Kiye hue Ghode Aur Chopaye Aur Kheti Ye Jeeti Duniya ki Punji hai Aur Allah Hai Jiske Pas Acha Thikana…

⬇①⑤

✏Tum Farmao Kya Me tumhe Usse Behter Cheez Bata du Parhezgaro ke Liye Unke Rabb ke Pas Jannate Hai Jinke Niche Nehre Rawa Hamesha Unme Rahenge Aur Suthri Biwiya Aur Allah ki Khushnudi Aur Allah Bando ko Dekhta hai…

⬇①⑥

✒Wo Jo Kehte hai Aye Rabb Humare Hum Imaan Lae To Humare Gunaah Muaf Kar Aur hume Dozakh ke Azab Se Bacha le…

⬇①⑦

✏Sabr Wale Aur Sacche Aur Adab Wale Aur Raah-E-Khuda me Kharch Karne Wale Aur Pichle Peher Muafi Mangne Wale….

⬇①⑧

✏Allah Ne Gawahi Di Ke Uske Siwa Koi Ma’bud Nahi Aur Farishto Ne Aur Aalimo ne Insaf se Qaeem Hokar Uske Siwa Kisi ki Ibadat Nahi Izzat Wala Hiqmat wala….

⬇①⑨

✒Beshak Allah ke Yaha Islam Hi Deen hai Aur Foot(Jhagda) me Na Pade Qitabi Magar Bad Uske Ke unhe Ilm Aa Chuka Apne Dilo ki Jalan Se Aur jo Allah ki Ayato ka Munkir ho To Beshak Allah Jald Hisab Lene wala hai..

⬇②⊙

✏Fir Aye Mehboob Agar Wo Tumse Hujjat Kare To Farma do Me Apna Munh Allah Ke Huzur Jhukae Hu Aur Jo Nire Pairi Hue Aur Qitabiyo Aur Anpado se Farmao Kya tumne Gardan Rakhi Pas Agar Wo Gardan Rakhe Jab to Raah Pa Gae Aur Agar Munh Fere To Tumpar To Yahi Huqm Pahocha Dena hai Aur Allah Bando ko Dekh Raha hai…

⬇②①

✒Na-Haq Saheed Karte Aur Insaf ka Huqm Karne Walo ko Qatl Karte Hai Unhe Khush Khabri Do Dardnaak Azab ki…

⬇②②

✏Ye hai Wo Jinke Amal Akarat Gae Duniya Aur Akhirat me Aur Unka Koi Madadgaar nahi…..


⬇②③

✏Kya Tumne Unhe Na Dekha Jinhe Qitab ka Ek Hissa Mila Qitabullah Ki Taraf Bulae Jate hai Wo Unka Faisla Kare Fir Unme ka Ek Giroh Use Roo Garda Hokar Fir Jata hai…

⬇②④

✒Ye Jurrat Unhe Isliye hui Ke wo Kehte hai Hargiz Hume Aag Na Chuegi Magar Ginti ke Dino Aur Unke Din me Unhe Fareb Diya Us Jhoot Ne Jo Bandhte the..

⬇②⑤

✏To Kesi Hogi Jab Hum Unhe Ikattha Karenge Us Din Ke Liye Jisme Shak Nahi Aur Har Jaan ko Uski Kamai Puri Bhar di Jaegi Aur Unpar Zulm Na hoga…

⬇②⑥

✒Yu Arz Kar Aye Allah Mulk Ke malik Tu Jise Chahe Saltanat De Aur Jise Chahe Saltanat Cheen le Aur Jise Chahe Izzat De Aur Jise Chahe Zillat de Sari Bhalai Tere hi Hath Hai Beshak Tu Sab kuch Kar sakta hai…

⬇②⑦

✏Tu Din ka Hissa Raat me Dale Aur Raat ka Hissa Din me Dale Aur Murda se Zinda Nikale Aur Zinda se Murda Nikale Aur Jise Chahe Be-Ginti De…

⬇②⑧

✒Musalman Kafiro ko Apna Dost na Bana le Musalmano ke siwa Aur jo Esa Karega Use Allah se Kuch Ilaka Na raha Magar ye ke Tum Unse Kuch Daro Aur Allah Tumhe Apne Gazab Se Darata hai Aur Allah hi ki Taraf Firna hai…

⬇②⑨

✏Tum Farma Do Ke Agar Tum Apne Ji ki Bate Chupao Ya Zahir Karo Allah ko Sab Maloom Hai Aur Janta hai Jo kuch Aasmano me hai Aur jo Kuch Zameen Me hai Aur Har Cheez par Allah ka Kabu(Qabza) Hai…

⬇③⊙

✒Jis din Har jaan ne Jo Bhala Kaam kiya Hazir Paegi Aur jo Bura Kaam Kiya Umeed Karegi Kash Mujme Aur Isme Door ka Fasla hota Aur Allah Tumhe Apne Azab se Darata hai Aur Allah Bandi Par Meharban hai….


⬇③①

✏Aye Mehboob Tum Farma Do Ke Agar Tum Allah Ko Dost Rakhte ho To Mere Farma-Bardar Ho Jao Allah Tumhe Dost Rakhega Aur Tumhare Gunaah Baksh Dega Aur Allah Bakshne Wala Meharban Hai…

✒③②

✏Tum Farma Do Huqm Mano Allah Aur Rasool ka Fir Agar wo Munh Fere To Allah ko Khush Nahi Aate kafir….

⬇③③

✏Beshak Allah ne Chun Liya Aadam Aur Nooh Aur Ibrahim Ki Aal-Aulad Aur Imran Ki Aulad ko Sare Jahan se..

⬇③④

✒Ye Ek Nasl hai Ek Dusre se Aur Allah Sunta Janta hai…

⬇③⑤

✏Jab Imran ki Biwi ne Arz ki Aye Rabb Mere Me tere liye Mannat Manti hu Jo Mere Pet me Hai Ke Khalis Teri Hi Khidmat Me Rahe To Tu Mujse Qabool Kar le Beshak Tu hi hai Sunta Janta…

⬇③⑥

✒Fir Jab Use Jana(Paida kiya) Boli Aye Rabb mere Ye to mene Ladki Jani(Paida ki)Aur Allah ko Khoob Maloom hai Jo Kuch Wo Jani(paida kiya) Aur Wo Ladka Jo Usne Manga Us Ladki Sa nahi Aur mene Uska Naam Mariyam Rakha Aur me use Aur Uski Aulad ko Teri Panah me Deti hu Rande Hue Shetan se….

⬇③⑦

✏To Use Uske Rabb ne Achi Tarah se Qabool Kiya Aur Use Acha Parwan Chadaya Aur Use Zakariya ki Nigehbani me Diya Jab Zakariya Uske Par Uski Namaz Padhne ki Jagah jate Uske pas Naya Rizq Pate Kaha Aye Mariyam Ye tere pas Kaha se Aya Boli Wo Allah ke Pas se hai Beshak Allah jise Chahe Be-Ginti se…

⬇③⑧

✏Yaha Pukara Zakariya Ne Apne Rabb ko Bola Aye Rabb Mere Muje Apne pas se De Suthri Aulad Beshak Tu hi hai Dua Sunne Wala…

⬇③⑨

✒To Farishto ne Use Awaz Di Aur Wo Apni Namaz ki Jagah Khada Namaz Padh raha tha Beshak Allah apko Muzdah Deta hai Yahya ka Jo Allah ki Taraf ke Ek Kalme ki Tasdik Karega Aur Sardar Aur Hamesha Ke liye Aurto se Bachne Wala Aur Nabi Humare Khaaso Me Se..

⬇④⊙

✏Bola Aye Mere Rabb Muje Ladka Kaha se hoga Muje to Pahuch Gaya Budhapa Aur Meri Baan’z Farmaya Allah Yu hi Karta hai Jo Chahe…

⬇④①

✒Arz Ki Aye Mere Rabb Mere liye koi Nishani Kar de Farmaya Teri Nishani ye hai Ke 3 din Tu Logo se Baat Na kare Magar Ishare se Aur Apne Rabb ki Bhot Yaad Kar Aur Kuch Din Rahe aur Tarhke Uski Paki Bol…

⬇④②

✏Aur Jab Farishto Ne Kaha Aye Mariyam Beshak Allah ne Tujhe Chun Liya Aur Khoob Suthra kiya Aur Aaj Sare Jaha ki Aurto se Tujhe Pasand Kiya…

⬇④③

✒Aye Mariyam Apne Rabb ke Huzur Adab se Khadi ho Aur Uske Liye Sajda kar Aur Ruku Walo ke Sath Ruku Kar…

⬇④④

✏Ye Gaib Ki Khabar hai Ke Khufiya Tor Par Tujhe Batate hai Aur Tum Unke pas Na the Jab Wo Apni Qalamo Se Kurra Dalte the Ki Kiski Parwarish Me rahe Aur tum Unke pas Na the Jab Wo Jhagad Rahe the…

⬇④⑤

✒Aur Yaad Karo Jab Farishto me Mariyam se kaha Aye Mariyam Allah Tujhe Basharat Deta hai Apne Pas se Ek Kalme ki Jiska naam hai Maseeh Isa Mariyam Ka beta Rudar hoga Dunia Aur Akhirat Me Aur Qurb Wala..

⬇④⑥

✏Aur Logo se Bat Karega Palne(Jhule) me Aur Pakki Umr me Aur Khaso me Hoga…

⬇④⑦

✒Boli Aye Mere Rabb Baccha Kaha se hoga muje To Kisi Sakhsh Ne Hath na Lagaya Farmaya Allah Yu hi Paida Karta hai Jo Chahe Jab Chahe Kisi Kam Ka Huqm Farmae To Usse Yahi Kehta hai Ke Hoja Wo Fouran Ho Jata hai..

⬇④⑧

✏Aur Allah Sikhaega Qitab Aur Hiqmat Aur Touret Aur Injeel…

⬇④⑨

✒Aur Rasool hoga Bani Israil Ki Taraf Ye Farmata hua Ke Me Tumhare pas Ek Nishani Laya hu Tumhare Rabb ki Taraf se Ke Me Tumhare Liye Mitti Ki-Si Murat Banata hu Fir Usme Fook Marta hu To Wo Fouran Parind ho Jati hai Allah ke Huqm Se Aur Fir Shifa Deta hu Madar-Zad
(Pedadishi) Andhe Aur Safaid Daag Walo ko Aur Me Murde Jilata hu Allah ke Huqm se Aur Tumhe Batata hu Jo Tum Khate ho Aur Jo Apne Gharo me Jama kar Rakhte ho Beshak In Bato me tumhare liye Badi Nishani hai Agar Tum Imaan Rakhte ho …

⬇⑤⊙

✏Aur Tasdeek Karta Aya hu Apne se Pehli Qitab Touret Ki Aur Isi liye Ke Halal Karu Tumhare Liye kuch Wo Cheeze Jo Tumpar Haram thi Aur me Tumhare Pas Tumhare Rabb Ki Taraf se Nishani Laya hu To Allah se Daro Aur Mera Huqm Mano….

⬇⑤①

✏Beshak Mera Tumhara Sabka Rabb Allah hai To Usi Ko Poojo Ye hai Sidha Rasta…

⬇⑤②.

✒Fir Jab Isa ne Unse Kufr Paya Bola Koun Mera Madadgaar Hota hai Allah ki Taraf, Hawariyo ne Kaha Hum Deen-E-Khuda ke Madadgaar Hai Hum Allah Par Imaan Lae Aur aap Gawah Ho Jae Ke hum Musalman hai…

⬇⑤③

✏Aye Rabb Humare Hum Uspar Imaan Lae Jo Tune Utara Aur Rasool ke Tabe Hue To Hume Haq par Gawahi Dene Walo me Likh le…

⬇⑤④

✒Aur Kafiro ne Makar kiya Aur Allah ne Unke Hilak Ki Khufiya Tadbeer Farmai..

⬇⑤⑤

✏Aur Allah Sabse Behter Chupi Tadbeer Wala hai,Yad Karo Jab Allah ne Farmaya Aye Isa Me Tujhe Puri Umar Tak Pahuchunga Aur Tujhe Apni Taraf Utha Lunga Aur Tujhe Kafiro Se Paak Karunga Aur Tere Pairvo(Manne Walo) ko Qayamat Tak Tere Munkiro Par Galba Dunga Fir Tum Sab Meri Taraf Palatkar Aaoge To me Tumko Faisla Farma Dunga…

⬇⑤⑥

✒Jis Baat me Jhagarte ho To wo jo Kafir hue To me Unhe Dunia Aur Akhirat me Sakht Azab Karunga Aur Unka koi Madadgaar Na hoga….

⬇⑤⑦

✏Aur Wo jo Iman Lae Aur Ache Kaam kiye Allah Unka Neg Unhe Bharpur dega Aur Allah Ko Zalim Nahi Bhate(Ache Lagte)…

⬇⑤⑧

✒Ye hum Tumpar Padhte hai Kuch Ayate Aur Hiqmat Wali Nasihat…

⬇⑤⑨

✏Isa ki Kahawat Allah ke Nazdik Aadam ki Trah hai Use Mitti se Banaya Fir Farmaya Hoja Wo Fouran Ho Jata Hai…

⬇⑥⊙

✒Aye Sunne Wale Ye Tere Rabb ki Taraf se Haq hai To Shak Walo Me na hona..

⬇⑥①

✏Fir Aye Mehboob Jo Tumse Isa ke Bare me Hujjat kare Bad iske ke Tumhe Ilm Aa Chuka To Unse Farma do Aao Hum Bulae Apne Bete Aur Tumhare Bete Aur Apni Aurte Aur Tumhari Aurte Aur Apni Jane Aur Tumhari Jane Fir Mubahela Kare to Jhuto Par Allah ki Laa’nat Dale…

⬇⑥②

✒Yahi Beshak Saccha Bayan hai Aur Allah ke Siwa Koi Ma’bud Nahi aur Beshak Allah Hi Galib Hai Hiqmat Wala…

⬇⑥③

✏Fir Agar Wo Mumh Fere To Allah Fasadiyo ko Janta hai…

⬇⑥④

✒Tum Farmao Aye Qitabiyo Ese Kalme ki Taraf Aao Jo Hum Me Tumse Yaqsa hai Ye ke Ibadat Na kare Magar Khuda ki Aur uska Shareek Kisi Ko Na kare Aur Hum Me Ek Dusre ko Rabb-Na Bana le Allah ke Siwa Fir Agar wo Na Mane To Keh Do Tum Gawah Raho Hum Musalman Hai…

⬇⑥⑤

✏Aye Qitab Walo Ibrahim ke Baan me Kyu Zhgarte ho Touret Wa Injeel to Na Utri Magar Uske Bad to Kya Tumhe Aqal Nahi…

⬇⑥⑥

✒Sunte ho Ye jo Tum Ho Usme Jaghde Jiska Tumhe Ilm Tha To Usme Kyo Jagarte ho Jiska Tumhe Ilm Hi Nahi Aur Allah Janta hai Aur Tum Nahi Jante…

⬇⑥⑦

✏Ibrahim Na Yahoodi the Aur Na Nasrani Balki Har Batil se Juda Musalman The Aur Mushriko Se na the…

⬇⑥⑧

✒Beshak Sab logo Se Ibrahim Ke Zyada Haqdar Wo the Jo Unke Pairo Hue Aur Ye Nabi Aur Iman Wale Aur Iman Walo ka Wali Allah hai… 

⬇⑥⑨

✏Qitabiyo ka Ek Giroh Dil se Chahata hai Ke Kisi Taraf Tumhe Gumrah Kar de Aur Wo Apne hi Aap ko Gumrah Karte hai Aur Unhe Shaoor Nahi…

⬇⑦⊙

✒Aye Qitabiyo Allah ki Ayato se Kyu Kufr Karte ho Halake Tum Khud Gawah ho..

⬇⑦①

✏Aye Qitabiyo Haq me Batil Kyu Milate ho Aur Haq kyu Chupate ho Halanke Tumhe Khabar hai…

⬇⑦②

✒Aur Qitabiyo ka Ek Giroh Bola Wo jo Iman Walo Par Utra Subha Ko Uspar Imaan Lao Aur Shaam ko Munkir Ho Jao Shayad wo Fir Jae…

⬇⑦③

✏Aur Yakeen Na lao magar Uska Jo Tumhare Deen Ka Pairav Hai Tum Farma do ke Allah Hi Ki Hidayat Hidayat hai(Yakeen Kahe ka na lao) Uska ke Kisi ko Mile Jesa Tumhe Mila Ya koi Tumpar Hujjat La sake Tumhare Rabb ke Pas Tum Farma do Ke Fazal to Allah Hi ke Hath hai Jise Chahe de Aur Allah Wus’at Wala Ilm Wala hai…

⬇⑦④

✏Apni Rehmat se Khas Karta hai Jise Chahe Aur Allah Bade Fazl Wala hai..

⬇⑦⑤

✒Aur Qitabiyo Me Koi Wo hai ke Agar Tu Uske Pas Ek Dher Amanat Rakhe To Wo Tujhe Ada Kar Dega Aur Unme Koi Wo hai Ke Agar ek Ashrafi Uske Pas Amanat Rakhe To Wo Tujhe Ferkar Na Dega Magar Jab tu Uske Ser par Khada Rahe Ye Isliye Ke Wo Kehte hai Ke Anpado Ke Mamle Me Hum Par koi Muwakheza Nahi Aur Allah Par Jan-Bujhkar Jhooth Bandhte Hai…

⬇⑦⑥

✏Haan Kyu Nahi Jisne Apna Ahad Pura kiya Aur Perhezgari ki Beshak Perhezgar Allah ko Khush aate hai..

⬇⑦⑦

✒Wo jo Allah ke Ahad Aur Apni Qasmo ke Badle Zaleel Daam Lete hai Akherat Me Unka Kuch Hissa nahi Aur Allah na Unse Bat kare Na Unki Taraf Nazar Farmae Qayamat ke Din Na unhe Paak Kare Aur Unke liye Dardnaak Azab hai…

⬇⑦⑧

✏Aur Unme Kuch Wo hai Jo Zaban Ferkar Qitab me Mell Karte hai Ke tum Samjo Ye bhi Qitab Me hai Aur Qitab me Nahi Aur Wo Kehte hai Ye Allah ke Pas se hai Aur Wo Allah ke Pas se Nahi Aur Allah Par wo Didah-Wa-Danista Jhooth Bandte hai…

⬇⑦④

✏Apni Rehmat se Khas Karta hai Jise Chahe Aur Allah Bade Fazl Wala hai..

⬇⑦⑤

✒Aur Qitabiyo Me Koi Wo hai ke Agar Tu Uske Pas Ek Dher Amanat Rakhe To Wo Tujhe Ada Kar Dega Aur Unme Koi Wo hai Ke Agar ek Ashrafi Uske Pas Amanat Rakhe To Wo Tujhe Ferkar Na Dega Magar Jab tu Uske Ser par Khada Rahe Ye Isliye Ke Wo Kehte hai Ke Anpado Ke Mamle Me Hum Par koi Muwakheza Nahi Aur Allah Par Jan-Bujhkar Jhooth Bandhte Hai…

⬇⑦⑥

✏Haan Kyu Nahi Jisne Apna Ahad Pura kiya Aur Perhezgari ki Beshak Perhezgar Allah ko Khush aate hai..

⬇⑦⑦

✒Wo jo Allah ke Ahad Aur Apni Qasmo ke Badle Zaleel Daam Lete hai Akherat Me Unka Kuch Hissa nahi Aur Allah na Unse Bat kare Na Unki Taraf Nazar Farmae Qayamat ke Din Na unhe Paak Kare Aur Unke liye Dardnaak Azab hai…

⬇⑦⑧

✏Aur Unme Kuch Wo hai Jo Zaban Ferkar Qitab me Mell Karte hai Ke tum Samjo Ye bhi Qitab Me hai Aur Qitab me Nahi Aur Wo Kehte hai Ye Allah ke Pas se hai Aur Wo Allah ke Pas se Nahi Aur Allah Par wo Didah-Wa-Danista Jhooth Bandte hai…

⬇⑦⑨

✏Kisi Aadmi Ka Ye haq nahi Ke Allah Use Qitab Aur Huqm Wa Paigambari de Fir Logo Se Kahe ki Allah ko Chod kar Mere Bande ho Jao Haan Ye Kahega Ke Allah Wale Ho jao Is Sabab Se ke Tum Qitab Sikhate Ho Aur Usse Ke Tum Dars Karte ho…

⬇⑧∅

✒Aur Na Tunhe Ye Huqm Dega Ke Farishto Aur Paigambaro Ko Khuda Thehra lo Kya tumhe Kufr ka Huqm Dega Bad iske Ke tum Musalman Ho Liye..

⬇⑧①

✏Aur Yad Karo Jab Allah ne Paigambaro se Unka Ahad Liya Jo Me Tumko Qitab Aur Hiqmat du Fir Tashrif Lae Tumhare Pas Wo Rasool Ke Tumhari Qitabo Ki Tasdeek Farmae To Tum Zarur-Zarur Uspar Imaan Lana Aur Zarur-Zarur Uski Madad Karna, Farmaya Kya Tumne Ikrar Kiya Aur Uspar Mera Bhari Zimma Liya sabne Arz ki Humne Ikrar kiya Farmaya to Ek Dusre par Gawah ho Jao aur me Aap Tumhare Sath Gawaho me hu….

⬇⑧②

✒To Jo Koi Uske Bad Fire to Wahi Log  Fasik hai,

⬇⑧③

✏To Kya Allah ke Deen Ke Siwa Aur Deen Chahte Hai Aur usi Ke Huzur Gardan Rakhe hai Jo Koi Aasman-O-Zameen Me hai Khushi se Aur Majburi se Aur Usi Ki Taraf Firenge…

⬇⑧④

✒Yu Kaho Ke Hum Imaan Lae Allah par Aur Uspar Jo Humari Taraf Utra Aur jo Utra Ibrahim Aur Ismail Aur Ishak Aur Yakub Aur Unke Beto par Aur jo Kuch Mila Musa Aur Isa Aur Ambiya ko Unke Rabb se Hum Unme Kisi Par Imaan Me Fark Nahi Karte Aur Hum usi Ke Huzur Gardan Jhukae Hai…

⬇⑧⑤

✏Aur Jo Islam Ke Siwa Koi Deen Chahega Wo Hargiz Usme Qabool Na kiya Jaega Aur Wo Akhirat me Ziyakaro se Hai…

⬇⑧⑥

✒Kyonkar Allah Esi Koum ki Hidayat Chahe Jo Imaan Lakar Kafir ho Gae Aur Gawahi De Chuke the ke Rasool Saccha hai Aur Unhe Khuli Nishaniya Aa chuki thi Aur Allah Zalimo ko Hidayat Nahi Karta…

⬇⑧⑦
✏Unka Badla Ye hai Ke Unpar La’anat Hai Allah Aur Farishte Aur Aadmiyo ki Hamesha Usme Rahe…
⬇⑧⑧
✒Na Unpar se Azab Halka ho Aur Na Unhe Mohlat Di Jae..
⬇⑧⑨
✏Magar Jinhone Uske Bad Touba ki Aur Aapa Sambhala To Zarur Allah Bakshne Wala Meharban Hai..
⬇⑨⊙
✒Beshak Wo Jo Imaan Lakar Kafir Hue Aur Kufr me Barhe Unki Touba Hargiz Qabool Na hogi Aur Wahi hai Behke Hue..
⬇⑨①

✏Woh Jo Kafir hue Aur Kafir Hi Mare Unme Kisi Se Zameen Bhar Sona Hargiz Qabool Na kiya Jaega Agarche Apni Khulasi ko De Unke Liye Dardnaak Azab Hai Aur Unka Koi Yaar Nahi…

⬇⑨②
✏Tum Hargiz Bhalai Ko Na Pahuchoge Jab Tak Raah-E-Khuda me Apni Pyari Cheez Na Kharch karo Aur Tum jo Kuch Kharch Karo Allah Ko Maloon Hai…
⬇⑨③
✒Sab Khane Bani Israeel Ko Halal the Magar woh Jo Yakub Ne Apne Upar Haram Kar liya Tha Touret Utarne Se Pehle Tum Farmao Touret Lakar Parho Agar Sacche ho..
⬇⑨④
✏To Uske Bad Allah Par Juth Bande To Wahi Zalim Hai..
⬇⑨⑤
✒Tum Farmao Allah Saccha hai To Ibrahim Ke Deen Par Chalo Jo Har Batil se Juda the Aur Shirk Walo me Na the…
⬇⑨⑥
✏Beshak Sabme Pehla Ghar Jo Logo ki Ibadat ko Mukarrar Hua Wo Hai Jo Makka Me hai Barkat Wala Aur Sare Jahan Ka Rehnuma…
⬇⑨⑦
✒Usme Khuli Nishaniya hai Ibrahim ke Khade hone ki Jagah Aur jo Usme Aaye Aman Me ho Aur Allah ke Liye Logo Par Us Ghar ka Hajj Karna Hai jo Ustak Chal Sake Aur jo Munkir ho to Allah Sare Jahan Se Be-Parwah hai…
⬇⑨⑧
✏Tum Farmao Aye Qitabiyo Allah ki Ayate Kyo Nahi Mante Aur Tumhare Kaam Allah Ke Samne hai…
⬇⑨⑨.
✒Tum Farmao Aye Qitabiyo Kyo Allah Ki Raah se Rokte ho Usse Jo Imaan Lae Use Tedha Kiya Chahte ho Aur Tum Khud Uspar Gawah ho Aur Allah Tumhare Koutako Se Bekhabar Nahi…
⬇①⊙⊙.
✏Aye Imaan Walo Tum Kuch Qitabiyo Ke Kahe Par Chale To Wo Tumhare Imaan Ke bad Tumhe Kafir Kar Chodenge…
⬇① ⊙①
✒Aur Tum Kyonkar Kufr Karoge Tumpar Allah ki Ayate Padhi Jati hai Aur Tumme Uska Rasool Tashrif Laya Aur Jisne Allah ka Sahara Liya To Zarur Wo Sidhi Raah Dikhaya Gaya…
⬇① ⊙②.
✏Aye Imaan Walo Allah Se Daro Jesa Usse Darne ka Haq hai Aur Hargiz Na Marna Magar Musalman…
⬇①⊙③.
✒Aur Allah ki Rassi Mazbut Tham Lo Sab Milkae Aapas me Fatt Na jana Aur Allah ka Ehsan Apne Upar Yaad Karo Jab Tum Me Bair Tha Usne Tumhare Dilo me Milap Kar diya To Uske Fazal Se Tum Apas me Bhai ho Gae Aur tum Ek Gaar-E-Dozakh ke Kinare Par the To Usne Tumhe Usse Bacha Diya, Allah Tumse Yuhi Apni Ayate Bayan Farmata Hai Ke Kahin Tum Hidayat Pao….
  
⬇①⊙④
✏Aur Tumme Ek Giroh Esa hona Chahiye Ke Bhalai Ki Taraf Bulae Aur Achi Baat Ka Huqm De Aur Buri se Mana Kare Aur Yahi Log Muraad Ko Pahuche ..
⬇①⊙⑤
✒Aur Un Jese Na Hona Jo Apas me Fatt Gae Aur Unme Foot Pad gai Bad Iske Ke Roshan Nishaniya Unhe Aa Chuki thi Aur Unke Liye Bada Azab Hai..
⬇①⊙⑥
✏Jis Din Kuch Munh Ujale Honge Aur Kuch Munh Kale To Wo Jinke Munh Kale Hue To kya tum Imaan Lakar Kafir Hue To Ab Azab Chakho Apne Kufr ka Badla…
⬇①⊙⑦
✒Aur Wo Jinke Munh Ujale Hue Woh Allah ki Rehmat me hai Wo Hamesha Usme Rahenge..
⬇①⊙⑧
✏Ye Allah ki Ayate Hai Ke hum Thik-Thik Tum Par Padhte hai Aur Allah Jahan Walo Par Zulm Nahi Chahta…
⬇①⊙⑨
✒Aur Allah Hi Ka Hai Jo kuch Aasmano Me hai Aur Jo Kuch Zameen Me hai Aur Allah hi Ki Taraf Sab Kamo ki Rujoo Hai..
⬇①①⊙.
✏Tum Behter ho Un Sab Ummato Me Jo Logo me Zahir Hui Bhalai Ka Huqm Dete ho Aur Burai Se Mana Karte ho Aur Allah Par Imaan Rakhte ho Aur Agar Qitabi Imaan Late To Unka Bhala Tha Unme Kuch Musalman Hai, Aur zyada Kafir wo Tumhara Kuch Na Bigadenge….
⬇①①①
✏Magar Yahi Satana Aur Agar Tumse Lade To Tumhare Samne se Pith Fer Jaenge Fir Unki Madad Na Hogi…
⬇①①②.
✒Unpar Jama Di Gai Khuwari Jaha Ho Aman Na Pae Magar Allah ki Dor Aur Aadmiyo ki Dor se Aur Gazab-E-Ilahi Ke Sazawar hue Aur Unpar Jama Di Gai Mohtaji Ye Isliye Ke wo Allah ki Ayato se Kufr Karte Aur Paigambaro ko Na-Haq Saheed Karte Ye Isliye ke Nafarma-Bardar Aur Sarkash The…
⬇①①③
✏Sab Ek se Nahi Qitabiyo me Kuch wo hai ki Haq Par Qaeem Hai Allah ki Ayate Padhte hai Raat ki Ghadiyo me Aur Sajda Karte hai…
⬇①①④.
✒Allah Aur Pichle Deen Par Imaan Late hai Aur Bhalai Ka Huqm Dete Aur Burai Se Mana Karte Hai Aur Nek Kamo Par Doudte Hai Aur Ye log Layak Hai…
⬇①①⑤.
✏Aur Wo jo Bhalai Kare Unka Haq Na Mara Jaega Aur Allah Ko Maloom Hai Darr Wale…
⬇①①⑥
✏Wo Jo Kafir Hue Unke Maal Aur Aulad Unko Allah se Kuch Na Bacha Lenge Aur Wo Jahannami Hai Unko Hamesha Usme Rehna…
⬇①①⑦
✒Kahawat Uski Jo Is Duniya ki Zindagi Me Kharch Karte hai Us Hawa Ki-Si Hai Jisme Pala Ho Wo Ek Esi Qoum ki Kheti Par Padi Jo Apna Hi Bura Karte the To Use Bilkul Maar gai Aur Allah Ne Unpar Zulm Na kiya Haan Wo Khud Apni Jaano Par Zulm Karte the…
⬇①①⑧
✏Aye Imaan Walo Gairo Ko Apna Raazdar na Banao Wo Tumhari Burai me Kami Nahi Karte Unki Aarzo hai Jitni Iza Tumhe Pahoche Bair Unki Bato se Jhalak Utha Aur Wo Jo Seene me Chupae hai Aur Bada Hai, Humne Nishaniya Tumhe Kholkar Suna di Agar Tumhe Aqal ho…
⬇①①⑨
✒Sunte ho Ye jo Tum ho Tum To Unhe Chahte ho Aur Wo Tumhe Nahi Chahte Aur Haal Ye Ke Tum Sab Qitabo par Imaan Late ho Aur Wo Jab Tumse Milte hai Kehte Hai Hum Imaan Lae Aur Akele ho To Tumpar Ungliya Chabae Gusse se Tum Farma Do Ke Mar Jao Apni Ghutan me Allah Khoob Janta hai Dilo Ki Baat…
⬇①②⊙.
✏Tumhe Koi Bhalai Pahoche To Unhe Bura Lage Aur Tumko Burai Pahoche To Uspar Khush Ho Aur Agar tum Sabr Aur Parhezgari Kiye Raho To Unka Daav Tumhara Kuch Na Bigadega Beshak Unke Sab Kaam Khuda ke Ghere me hai…
⬇①②①.
✒Aur Yaad Karo Aye Mehboob Jab tum Subha ko Apne Dolat Khane se Bar’amad Hue Musalmano ko Ladai ke Morcho par Kayam Karte Aur Allah (Sab)Sunta (Sab)Janta hai…
⬇①②②.
✏Jab Tumme ke 2 Giroh ka Irada Hua Ke Na-Mardi Kar Jae Aur Allah Unka Sambhalne Wala hai Aur Musalmano ko Allah hi Par Bharosa Chahiye…
⬇①②③
✒Beshak Allah Ne Badr me Tumhari Madad Ki Jab Tum Bilkul Saro Sama the To Allah Se Daro Kahin Tum Shukr Guzar Ho…
⬇①②④
✏Aye Mehboob Tum Musalmano Se Farmate the Kya Tumhe Ye Kafi Nahi hai Tumhara Rabb Tumhari Madad kare 3000 Farishte Utaar Kar…
⬇①②⑤.
✒Haan Kyo Nahi agar Tum Sabr Aur Taqwa Karo Aur Kafir Isi Dum Tumpar Aa Pare To Tumhara Rabb Tumhari Madad ko 5000 Farishte Nishan Wale Bhejega…
⬇①②⑥.
✏Aur Ye Fateh Allah ne Na ki Magar Tumhari Khushi Ke Liye Aur Isi Liye Ke Usse Tumhare Dilo ko Chen Mile Aur Madad Nahi Magar Allah Galib Hiqmat Walo ke Pas se…
⬇①②⑦.
✒Isi Liye Ke Kafiro Ka Ek Hissa Kaat de Ya Unhe Zaleel Kare Ke Na-Murad Fir Jae…
⬇①②⑧.
✏Ye Bat Tumhare Hath Nahi Ya Unhe Touba Ki Tofik de Ya Unpar Azab Kare ke Wo Zalim hai.
⬇①②⑨.
✒Aur Allah hi Ka Hai Jo Kuch Aasmano me Hai Aur Jo Kuch Zameen Me hai Aur Jise Chahe Bakshe Aur Jise Chahe Azab Kare Aur Allah Bakshne Wala Meharban hai…
⬇①③⊙.
✏Aye Imaan Walo Sood Duna-Dun Na Khav Aur Allah Se Daro Is Umeed Par Ke Tumhe Falah Mile Aur Us Aag Se Bacho Jo Kafiro ke Liye Taiyar Rakhi hai….
⬇①③①.
✏Aur Allah Wa Rasool ke Farmabardar Raho…
⬇①③②.
✒Is Ummid Par Ke tum Reham Kiye Jao…
⬇①③③.
✏Aur Doudo Apne Rabb Ki Bakshish Aur Esi Jannat ki Taraf Jiski Chouran(Chodai) Me Sab Aasman Wa Zameen Aa jae Perhezgaro Ke Liye Taiyar Rakhi hai…
⬇①③④.
✒Wo jo Allah ki Raah me Kharch Karte hai Khushi Me Aur Ranj Me Aur Gussa Pine Wale Aur Logo Se Darguzar Karne Wale Aur Nek Log Allah ke Mehboob hai…
⬇①③⑤.
✏Aur Wo Ke Jab Koi Be-Hayai Ya Apni Jano Par Zulm Kare Allah Ko Yaad Karke Apne Gunaho ki Muafi Chahe Aur Gunah Koun Bakshe Siway Allah ke Aur Apne Kiye Par Janbujhkar Ardd Na Jae…
⬇①③⑥.
✒Eso Ka Badla Unke Rabb ki Bakshish Aur Jannate hai Jinke Niche Nehre Rawa Hamesha Unme Rahe Aur Kamiyo ka Kiya Acha Neg Hai…
⬇①③⑦
✏Tumse Pehle Kuch Tarike Bartav Me aa chuke Hai to Zameen Me Chalkar Dekho Kesa Anjam Hua Jhutlane Walo ka…
⬇①③⑧.
✒Ye Logo ko Batana Aur Raah Dikhana Aur Perhezgaro ko Nasihat Hai….
⬇①③⑨
✏Aur Na Susti Karo Aur Na Ghum Khao Tumhi Galib Aaoge Agar tum Imaan Rakhte ho…
⬇①④⊙.
✒Agar Tumhe Koi Taklif Pahochi To wo Log bhi Vese hi Taklif Pa Chuke Hai Aur Ye Din Hai Jinme Humne Logo ke Liye Bariya Rakhi hai Aur Isi Liye ke Allah Pehchan Kara de Imaan Walo ki, Aur Tumme se Kuch Logo ko Sahadat ka Martaba De Aur Allah Dost Nahi Rakhta Zalimo Ko…
⬇①④①
✏Aur Isi Liye Ke allah Musalmano ka Nikhar Kar de Aur Kafiro Ko Mita de…
⬇①④②.
☆Kya is Guman Me ho Ke Jannat me Chale Jaoge Aur Abhi Allah ne Tumhare Gaziyo Ka Imtehan Na liya Aur Na Sabr Walo ki Aazmaish Ki….
⬇①④③.
✏Aur Tum To Mout ki Tamanna Kiya karte the Uske Milne Se Pehle To Ab Woh Tumhe Nazar Aayi Aankho ke Samne…
⬇①④④.
✒Aur Muhammad To Ek Rasool hai Unse Pehle Aur Rasool Ho Chuke To Kya wo Intiqal Farmae Ya Saheed Ho To Tum Ulte Pau Fir Jaoge Aur jo Ulte Pau Firega Allah Ka Kuch Nuksan Na Karega Aur An-Kareeb Allah Shukr Walo ko Sila(Badla) Dega…
⬇①④⑤.
✏Aur Koi Jaan Be-Huqme Khuda Mar nahi Sakti Sabka Waqt Likha Rakha hai Aur jo Duniya ka Inaam Chahe Hum Usme se Use de Aur jo Akhirat ka Inaam Chahe Hum Usme se Use De Aur Kareeb Hai Ke hum Shukr Walo Ko Sila(Badla) Ata Kare..
⬇①④⑥.
✒Aur Kitne hi Ambiya ne Jihad Kiya Unke Sath Bhot Khuda Wale the To Na Sust Pade Un Musibato se Jo Allah Ki Raah me Unhe Pahuchi Aur Na Kamzor Hue Aur Na Dabe Aur Sabr Wale Allah ko Mehboob hai…
⬇①④⑦.
✏Aur Wo Kuch bhi na Kehte the Siwa is Dua Ke Ke Aye Humare Rabb Baksh De Humare Gunaah Aur jo Ziyadtiya Humne Apne Kaam me ki Aur Humare Kadam Jama de Aur Hume In Kafir Logo par Madad De…
⬇①④⑧..
✒To Allah ne Unhe Duniya Ka Inaam Diya Aur Akhirat ke Sawab ki Khoobi Aur Nekiwale Allah ko Pyare hai…
⬇①④⑨.
✏Aye Imaan Walo Agar tum Kafiro ke Kahe Par Chale To wo Tumhe Ulte Pauw Louta Denge Fir Toota Khake Palat Jaoge…
⬇①⑤⊙.
✒Balke Allah Tumhara Moula hai Aur Wo Sabse Behter Madadgar..
⬇①⑤①.
✏Koi Dum Jata hai Ke hum Kafiro ke Dilo me Roub Dalenge Ke Unhone Allah Ka  Sharik Thehraya Jispar Usne Koi Samaj Na Utari Aur Unka Thikana Dozakh hai Aur Kya Bura Thikana Na-Insafo ka…
⬇①⑤②.
✒Aur Beshak Allah ne Tumhe Sach Kar Dikhaya Apna Wada Jabke Tum Uske Huqm se Kafiro ko Qatl Karte the Yaha tak ke Jab Tunme Buzdili ki Aur Huqm me Jhaghra Dala Aur Na-Farmani Ki,Bad iske Ke Allah Tumhe Dikha Chuka Tumhari Khushi ki Bat Tumme koi Duniya Chahta tha Aur Tumme Koi Akhirat Chahta tha Fir Tumhara Munh Unse Fer diya Ke Tumhe Aazmaye Aur Beshak Tumhe Muaf Kar diya Aur Allah Musalmano Par Fazl Karta hai…
⬇①⑤③
✏Aur Pith Ferkar Kisi ki Na Dekhte Aur Dusri Jama’at Me Humare Rasool Tumhe Pukaar Rahe the To Tumhe Ghum Ka Badla Ghum Diya Aur Muafi Isi liye Sunai ki Jo Hath se Gaya Aur Jo Uftad Padi Uska Ranj Na karo Aur Allah ko Tumhare Kamo ki Khabar hai…
⬇①⑤④.
✒Fir Tumpar Ghum Ke Bad Chain ki Neend Utari Ke tumhari Ek Jama’at ko Ghere thi Aur Ek Giroh ko Apni Jaan ki Padi Thi Allah Par Beja Gumaan Karte the Jahiliyat Ke-Se Guman Kehte Kya us Kaam me Kuch Humara Bhi Ikhtiyar hai Tum Farma Do ki Ikhtiyar to Sara Allah Ka hai, Apne Dilo Me Chupate hai Jo Tumpar Zahir Nahi Karte Kehte hai Humara Kuch Bas Hota To Hum Yaha na Mare Jate , Tum Farma do Agar tum Apne Gharo Me Hote Jab bhi Jinka Mara Jana Likha Ja Chuka tha Apni Qatl Gaho Tak Nikal Kar Aate, Aur Isliye ke Allah Tumhare Seene ki Baat Aazmae  Aur Jo Kuch Tumhare Dilo me Hai Use Khol de Aur Allah Dilo ki Baat Janta hai…
⬇①⑤⑤.
✏Beshak Wo Tumme se Fir Gae Jis Din Dono Fouze Mili Thi Unhe Shetan Hi ne Lagzish Di Unke Ba’az Aamal Ke Baees Aur Beshak Allah Ne Unhe Muaf Farma Diya Beshak Allah Bakshne Wala Hilm Wala hai…
⬇①⑤⑥.
✏Aye Imaan Walo Un Kafiro Ki Trah Na Hona Jinhone Apne Bhaiyo Ki Nisbat Kaha Jab Wo Safar Ya Jihad Ko Gae Ke Humare Pas Hote To Na Marte Aur Na Mare Jate Isi Liye ke Allah Unke Dilo me Uska Afsos Rakhe Aur Allah Jilata Aur Marta hai Aur Allah Tumhare Kaam Dekh Raha hai…
⬇①⑤⑦.
✒Aur Beshak Tum Allah ki Raah me Mare Jao Ya mar Jao To Allah ki Bakshish Aur Rehmat Unke Sare Dhan-Doulat Se Behter hai…
⬇①⑤⑧.
✏Aur Agar Tum Maro Ya Mare Jao To Allah ki Taraf Uthna hai..
⬇①⑤⑨.
✒To Kesi Kuch Allah ki Meharbani Hai Ke Aye Mehboob Tum Unke Liye Naram Dil Hue Aur Agar Tang Mizaz Sakht Dil Hote To Woh Zarur Tumhare Gard Se Pareshan Ho Jate To Tum Unhe Muaf Farmao Aur Unki Shafa’at Karo Aur Kamo me Unse Mashwara Karo Aur jo Kisi Baat ka Irada Pakka Kar lo To Allah Par Bharosa Karo…
⬇①⑥O.
✏Beshak Tawakkal Wale Allah Ko Pyare Hai Agar Allah Tumhari Madad Kare To Koi Tumpar Galib Nahi Aa sakta Aur Agar Wo Tumhe Chorh De To Esa Koun hai Jo Fir Tumhari Madad Kare….
⬇①⑥①.
✏Aur Musalmano ko Allah hi Par Bharosa Chahiye Aur kisi Nabi Par Ye Guman Nahi Ho Sakta Ki Wo Kuch Chupa Rakhe Aur Jo Chupa Rakhe Wo Qayamat ke Din Apni Chupai Cheez Lekar Ayaga…
⬇①⑥②.
✒Fir Har Jaan ko Unki Kamai Bharpur Di Jaegi Aur Unpar Zulm Na hoga To Kya jo Allah ki Marzi Par Chala Woh Us Jesa hoga Jisne Allah Ka Gazab Odha…
⬇①⑥③.
✏Aur Uska Thikana Jahannam Hai Aur Kya Buri Jagah Palatne Ki Wo Allah Ke Yaha Darja-Darja hai Aur Allah Unke Kaam Dekhta hai, …
⬇①⑥④.
✒Beshak Allah Ka Bada Ehsan Hua Musalmano Par Ke Unme Unhi me se Ek Rasool Bheja Jo Unpar Uski Ayate Padhta hai Aur Unhe Paak Karta hai Aur Unhe Qitab Wa Hiqmat Sikhata hai Aur Wo Zarur Isse Pehle Khuli Gumrahi Me the…
⬇①⑥⑤.
✏Kya Jab Tumhe Koi Musibat Pahoche Ke Usse Dugni Tum Pahocha  Chuke ho To Kehne Lage ke Ye kaha se aayi Tum Farma do Ki Tumhari hi Taraf se Aayi Beshak Allah Sabkuch Kar sakta hai…
⬇①⑥⑥.
✏Aur Wo Musibat Jo Tumpar Aayi Jis din Dono Fouze Mili thi Wo Allah ke Huqm Se thi Aur Isliye ke Pehchan Kara de Imaan Walo ki…
⬇①⑥⑦.
✒Aur Isliye ke pehchan Kara de Unki Jo Munafik Hue Aur Unse Kaha Gaya ke Aao Allah Ki Raah me Lado Ya Dushman Ko Hatao To bole Agar Hum Ladai Hoti Jante To Zarur Tumhara Sath Dete Aur Us Din Zahiri Imaan Ki Ba-Nisbat Khule Kufr se Zyada Qareeb hai Apne Munh se Kehte hai Jo Unke Dil me nahi Aur Allah ko Maloom Hai Jo Chupa rahe hai…
⬇①⑥⑧.
✏Woh Jinhone Apne Bhaiyo ke Bare me Kaha Aur Aap Baith Rahe Ke Wo Humara Kaha Mante To Na Mare Jate Tum Farma Do To Apni Hi Mout Taal Do Agar Sacche ho…
⬇①⑥⑨.
✒Aur jo Allah ki Raah me Mare Gae Hargiz Unhe Murda na Khayal Karna Balke Wo Apne Rabb ke Pas Zinda hai Rozi Pate hai..
⬇①⑦⊙
✏Shaad Hai Uspar Jo Allah ne Unhe Apne Fazal Se Diya Aur Khushiya Mana Rahe hai Apne Pichlo ki Jo Abhi Unse na Mile Ke Unpar Na kuch Andesa Hai Na Kuch Ghum…
⬇①⑦①.
✏Khushiya Manate hai Allah ki Ne’mat Aur Fazal Ki Aur ye Ke Allah Zaye Nahi Karta Azr Musalmano ka…
⬇①⑦②.
✒Wo Jo Allah Wa Rasool ke Bulane par Hazir hue Bad Iske Ke Unhe Zakhm Pahuch Chuka tha Unke Nekokaro Aur Parhezgaro ke Liye Bada Sawab hai..
⬇①⑦③.
✏Wo Jinse Logo ne Kaha Ke Logo ne Tumhare Liye Jattha Joda To Unse Daro To Unka Imaan Aur Zaeed Hua Aur Bole Allah Humko Bas hai…
⬇①⑦④.
✒Aur Kya Acha Karsaz To Palte Allah ke Ehsan Aur Fazal se Ke Unhe Koi Burai Na Pahuchi Aur Allah ki Khushi Par Chale Aur Allah Bade Fazl Wala hai…
⬇①⑦⑤.
✏Wo to Shetan hi hai Ke Apne Dosto se Dhamkata hai To Unse Na daro Aur Mujse Daro Agar Imaan Rakhte ho…
⬇①⑦⑥.
✒Aur Aye Mehboob Unka Kuch Ghum Na Karo Jo Kufr Par Doudte hai Wo Allah ka Kuch Na Bigadenge Aur Allah Chahta hai ke Akhirat me Unka koi Hissa na Rakhe Aur Unke Liye Bada Azab hai…
⬇①⑦⑦.
✏Wo Jinhone Imaan Ke Badle Kufr Moll Liya Allah Ka Kuch Na Bigadenge Aur Unke Liye Dardnaak Azab hai…
⬇①⑦⑧.
✒Aur Hargiz Kafir Is Guman me Na rahe Ke Wo jo Hum Unhe Dheel Dete hai Kuch Unke Liye Bhala hai Hum to Isi liye Unhe Dheel dete hai Ke Aur Gunaah Me Badhe Aur Unke Liye Zillat ka Azab Hai..
⬇①⑦⑨.
✏Allah Musalmano Ko Us Haal par Chorneka nahi Jispar Tum ho Jab Tak Juda na Karde Gande ko Suthre se Aur Allah ki Shaan Ye Nahi hai Ke Aye Aam Logo Tumhe Gaib ka Ilm de de Haan Allah Chun Leta hai Apne Rasoolo se Jise chahe To Imaan Lao Allah Aur Uske Rasoolo par Aur Agar Imaan Lao Aur Parhezgari Karo To Tumhare Liye Bada Sawab hai…
⬇①⑧∅.
✒Aur Jo Bukhl Karte hai Us Cheez me Jo Allah ne Unhe Apne Fazl se di Hargiz Use Apne Liye Acha na Samje Balki Wo Unke Liye Bura hai Ankareeb Wo Jisme Bukhl Kiya tha Qayamat ke Din Unke Gale ka Touk Hoga Aur Allah hi Waris hai Aasmano Aur Zameen Ka Aur Allah Tumhare Kamo se Khabardar hai…
⬇①⑧①.
✏Beshak Allah Ne Suna Jinhone Kaha Ke Allah Mohtaj Hai Aur Hum Ghani Hai Ab Hum Likh Rakhenge Unka Kaha Aur Ambiya Ko Unka Nahak Saheed Karna Aur Farmaenge Ki Chakkho Aag Ka Azab..
⬇①⑧②.
✒Ye Badla Hai Uska Jo Tumhare Hatho ne Aage Bheja Aur Allah Bando Par Zulm Nahi Karta Woh Jo Kehte hai Allah Ne Humse Ikrar Kar liya Hai…
⬇①⑧③.
✏Hum Kisi Rasool Par Imaan Na Lae Jab Tak Esi Kurbani Ka Huqm Na Lae Jise Aah Khae, Tum Farma Do Tumse Pehle Bahot se Rasool Tumhare Pas Khuli Nishaniya Lekar Aaye Jo Tum Kehte ho Fir Tumne Unhe Kyo Saheed Kiya Agar Sacche ho…
⬇①⑧④.
✒To Aye Mehboob Agar Wo Tumhari Takzeeb Karte hai To Tumse Agle Rasoolo ki Bhi Takzeeb Ki gai hai Jo Saaf Nishaniya Aur Saheefe Chamakti Qitab Lekar Aaye the…
⬇①⑧⑤.
✏Har Jaan ko Mout Chakhni Hai Aur Tumhare Badle to Qayamat Hi ko Pure Milenge Jo Aag Se Bachakar Jannat me Dakhil Kiya gaya Wo Murad ko Pahucha Aur Duniya ki Zindagi to Yahi Dhoke Ka Maal hai…
⬇①⑧⑥.
✒Beshak Zarur Tumhari Aazmaish Hogi Tumhare Maal Aur Tumhari Jano me Aur Beshak Zarur Tum Agle Qitab Walo Aur Mushriko Se Bahot Kuch Bura Sunoge Aur Agar Tum Sabr Karo Aur Bachte Raho To Ye Badi Himmat ka Kaam hai..
⬇①⑧⑦.
✏Aur Yaad Karo Jab Allah ne Ahad liya Unse Jinhe Qitab Ata hui Ke Tum Zarur Use Logo se Bayan Kar dena Aur Na Chupana To Unhone Use Apni Pith ke Piche Fenk Diya Aur Uske Badle Zaleel Daam Hasil Kiye To Kitni Buri Kharidari hai.  
⬇①⑧⑧.
✒Hargiz Na Samajna Unhe Jo Khush Hote hai Apne Kiye Par Aur Chahte hai Ke Be-Kiye Unki Tarif Ho Eso ko Hargiz Azab se Door na Janna Aur Unke Liye Dardnaak Azab hai…
⬇①⑧⑨.
✏Aur Allah Hi ke Liye hai Aasman-O-Zameen ki Badshahi Aur Allah Har Cheez Par Qadir hai…
⬇190
✒Beshak Aasmano Aur Zameen ki Pedaish Aur Raat Aur Din ki Baham Badliyo me Nishaniya Hai Aqalmando Ke Liye…
⬇①⑨①.
✏Jo Allah Ki Yaad Karte hai Khade Aur Bethe Aur Karwat Par Lete Aur Aasmano Aur Zameen ki Pedaish me Gor Karte hai Aur Rabb Humare Beshak Tune ye Bekar na Banaya Paki Hai Tujhe Tu hume Dozakh ke Azab se Bacha le…
⬇①⑨②.
✒Aye Rabb Humare Beshak Jise Tu Dozakh ko Le jae Use Zarur Tune Ruswai Di Aur Zalimo Ka Koi Madadgaar Nahi…
⬇①⑨③.
✏Aye Rabb Humare Humne Ek Munadi ko Suna Ke Imaan Ke liye Nida Farmata hai Ke Apne Rabb Par Imaan Lao To Hum Imaan Lae Aye Rabb Humare Tu Humare Gunaah Baksh De Aur Humari Buraiya Mahaw Farma de Aur Humari Mout Acho Ke Sath Kar…
⬇①⑨④.
✒Aye Rabb Humare Aur Hume De wo Jiska Tune Humse Wada kiya Hai Apne Apne Rasoolo Ki Ma’refat Aur Hume Qayamat ke Din Ruswa Na kar…
⬇①⑨⑤.
☆Beshak Tu Wada Khilaf Nahi Karta To Unki Dua Sunli Unke Rabb ne Ke Me Tumme Kaam Wale ki Mehnat Aqarat Nahi Karta Mard Ho Ya Aurat Tum Aapas me ek Ho To Wo Jinhone Hijrat Ki Aur Apne Gharo se Nikale Gae Aur Meri Raah me Satae Gae Aur Lade Aur Mare Gae Me Zarur Unke Sab Gunaah Utaar Dunga Aur Zarur Unhe Bago me Le Uthunga Jinke Niche Nehre Rawa Allah ke Pas ka Sawab Aur Allah hi ke Pas Acha Sawab hai….
⬇①⑨⑥.
✏Aye Sunne Wale Kafiro Ka Sehro me Ahle Gehle Firna Hargiz Tujhe Dhoka Na de …
⬇①⑨⑦.
✒Thoda Baratna Unka Thikana Dozakh hai Aur Kya hi Bura Bichona…
⬇①⑨⑧.
✏Lekin Woh Jo Apne Rabb se Darte hai Unke Liye Jannate hai Jinke niche Nehre Bahe Hamesha Unme Rahe Allah ki Taraf Ki Mehmani Aur Jo Allah ke Pas hai Wo Neko Ke liye Sabse Bhala…
⬇①⑨⑨.
✒Aur Beshak Kuch Qitabi Ese hai Ke Allah Par Imaan Late Hai Aur Uspar Jo Tumhari Taraf Utra Aur jo Unki Taraf Utra Aur Jo Unki Taraf Utra Unke Dil Allah Ke Huzur Jhuke Hue Allah Ki Ayato ke Badle Zaleel Daam Nahi Lete Ye Wo hai Jinka Sawab Apne Rabb ke Pas hai Aur Allah Jald Hisab Karne Wala hai…
⬇②ⓞⓞ.
✏Aye Imaan Walo Sabr karo Aur Sabr me Dushmano se Aage raho Aur Sarhad Par Islami Mulk ki Nigehbani Karo Aur Allah se Darte Raho Is Ummid Par Ke Kamiyab Ho…

📝Sura-E-Aali Imran Mukammal…..

————————————

“SUREH NISAA…..

⬇ⓞ①
✏Aye Logo Apne Rabb se Daro Jisne Tumhe Ek Jaan se Paida Kiya Aur Usi me se Uska Joda Banaya Aur Un Dono Se Bhot Mard Wa Aurat Faila Diye Aur Allah se Daro Jiske Naam Par Mangte ho Aur Rishto Ka Lihaz Rakho Beshak Allah Har Waqt Tumhe Dekh raha hai…
⬇ⓞ②
✒Aur Yateemo Ko Unke Maal Do Aur Suthre(Saaf) Ke Badle Ganda Na lo Aur Unke Maal Apne Maalo me Milakar Na khao Beshak ye Bada Gunaah hai….
⬇ⓞ③
✏Aur Agar Tumhe Andesha ho Ke Yateem Ladkiyo Me Insaf Na Karoge To Nikaah me Lao Jo Aurte Tumhe Khush Aae Do-Do(2-2) Teen-Teen(3-3) Aur Char-Char(4-4) Fir Agar Daro Ke Do Biwiyo ko Barabar na Rakh Sakoge To Ek Hi Karo Ya Qaneeze Jinke Tum Malik ho Ye Usse Zyada Qareeb Hai Ke Tumse Zulm Na ho…
⬇ⓞ④
✒Aur Aurto Ko Unki Mehar Khushi se Do Fir Agar Wo Apne Dil ki Khushi se Mehar Me se Tumhe Kuch De To Use Khao Rachta-Pachta….
⬇ⓞ⑤.
✏Aur Be-Aqlo Ko Unke Maal Na do Jo Tumhare Pas Hai Jinko Allah ne Tumhari Basar-Awkat Kiya hai Aur Unhe Usme se Khilao Aur Pehnao Aur Unse Achi Bat Kaho.  
⬇ⓞ⑥
✒Aur Yateemo ko Aazmate Raho Yaha Tak ke Jab Wo Nikah Ke Qabil ho To Agar Tum Unki Samaj Theek dekho To Unke Maal Unke Sipurd Kar Do Aur Unhe Na Khao Hadd se Badhkar Aur Us Jaldi Me Ke Kahin Bade na ho Jao Aur Jise Hajat na Ho Wo Bachta rahe Aur Jo Hajatmand ho Wo Ba-Qadar Munasib Khae Fir Jab tum Unke Maal Unhe Sipurd Karo To Unpar Gawah Kar lo Aur Allah Kafi hai Hisab Lene Ko…
⬇ⓞ⑦
✏Mardo ke Liye Hissa Hai Usme Se Jo Chorh Gar Maa-Baap Aur Karabat Wale Aur Aurto ke Liye Hissa hai Usme se Jo Chorh Gae Maa-Baap Aur Karabat Wale Tarka Thoda Ho Ya Bhot Hissa hai Andaza Bandha Hua…
⬇ⓞ⑧
✒Fir Bantte Waqt Agar Rishtedar Aur Yateem Aur Miskeen Aa jae To Usme se Unhe bhi Kuch Do Aur Unse Achi Bat Kaho…
⬇ⓞ⑨
✏Aur Dare Wo Log Agar Apne Bad Nat’wa Aulad Chorte To Unka Kesa Unhe Khatra Hota To Chahiye Ke Allah se Dare Aur Sidhi Bat Kare…
⬇①ⓞ.
✒Wo Jo Yateemo ka Maal Nahak Khate hai Woh Apne Pet me Niri Aag Bharte hai Aur Koi Dumm Jata hai Ke Bhadakte Ghade me Jaenge Allah Tumhe Huqm Deta hai……
⬇⑪.
✏Tumhari Aulad ke Bare me Bete ka Hissa Do(2) Betiyo Barabar hai Fir Agar Niri(Sirf) Ladkiya ho Agarche 2 se Upar To Unko Tarka ki 2 Tihai Aur Agar Ek Ladki ho To Uska Adha Aur Maiyyat ke Maa-Baap Ko Har ek Ko Uske Tarke Se 6tha Agar Maiyyat Ke Aulad ho Fir Agar Uski Aulad Na ho Aur Maa-Baap Chode To Naa Ka Tihai Fir Agar Uske Kai Bahen Bhai ho To Maa Ka 6tha Bad is Wasiyyat ke Jo Kar gaya Aur Dain Ke Tumhare Baap Aur Tumhare Bete Tum Kya jano Ke Unme Tumhare Koun Kaam Ayega Ye Hissa Bandha Hua hai Allah Ki Taraf se Beshak Allah Ilm Wala Hiqmat wala hai…
⬇⑫.
✒Aur Tumhari Biwiya Jo Chorh Jae Unme Se Tumhe Aadha hai Agar Unki Aulad Na ho Fir Agar Unki Aulad ho To Unke Tarke Me Se Tumhe Chouthai Hai Jo Wasiyyat Wo Kar gai Aur Dain Nikal Kar Aur Tumhare Tarke me Aurto ka Chouthai hai Agar Tumhari Aulad Na ho Fir Agar Tumhare Aulad ho To Unka Tumhare Tarke me Se 8wa Jo Wasiyyat Tum Kar jao Aur Dain Nikal Kar Aur Agar Kisi Ese Mard ya Aurat ka Tarka Batta ho Jisne Maa-Baap Aulad Kuch Na Chorhe Aur Maa Ki Taraf se Uska Bhai ya Bahen Hai To Unme se Har ek Ko Chota Fir Agat Wo Bahen Bhai Ek Se Zyada ho To Sab Tihai Me Sharik hai Maiyyat ki Wasiyyat Aur Dain Nikal Kar Jisme Use Nuksan Na Pahochaya Ho…
⬇⑬ 
✏Ye Allah Ka Irshad hai Aur Allah Ilm Wala Hilm Wala hai Ye Allah ki Hade hai Aur Jo Huqm Mane Allah Aur Allah Ke Rasool Ka Allah Use Bago me Le Jaega Jinke Niche Nehre Rawa Hamesha Unme Rahenge Aur Yahi hai Badi Kamiyabi 
⬇⑭.
✒Aur jo Allah Aur Uske Rasool Ki Na-Farmani Kare Aur Uski Kull Hado Se Badh Jae Allah Use Aag me Dakhil Karega Jisme Hamesha Rahega Aur Uske Liye Khuwari Ka Azab hai…
⬇⑮.
✏Aur Tumhari Aurto me Jo Badkari Kare Unpar Khas Apne me Ke 4 Mardo ki Gawahi lo Fir Agar wo Gawahi de de To Un Aurto ko Ghar me Band Rakho Yaha Tak ke Unhe Mout Utha le Ya Allah Unki Kuch Raah Nikale…
⬇⑯.
✒Aur Tumme Jo Mard Aurat Esa Kaam Kare Unki Iza do Fir Agar Wo Touba Kar le Aur Nek Ho Jae To Unka Picha Chorh Do Beshak Allah Bada Touba Qabool Karne Wala Meharban hai…
⬇⑰.
✏Woh Touba Jiska Qabool Karna Allah ne Apne Fazal se Lazim Kar liya Hai Woh Unhi ki Hai Jo Nadani se Burai Kar Bethe Fir Thodi der me Touba Kar le Eso Par Allah Apni Rehmat Ruj’ua Karta hai Aur Allah Ilm Wa Hiqmat Wala hai…
⬇⑱.
✒Aur Wo Touba Unki Nahi Jo Gunaho me Lage Rehte Hai Yaha Tak ke Jab Unme Kisi Ko Mout Aaye To Kahe Ab Mene Touba ki Aur Na Unki Jo Kafir Mare Unke Liye Humne Dardnaak Azab Taiyar Kar rakha hai…
⬇⑲.
✏Aye Imaan Walo Tumhe Halal Nahi Ke Aurto ke Waris Ban Jao Zabardasti Aur Aurto Ko Roko Nahi Is Niyyat se ke Jo Mehar Unki Diya Tha Usme se Kuch Le lo Magar Us Surat me Ke Sareeh Behayi Ka Kaam kare Aur Unse Acha Bartaw Karo Fir Agar Wo Tumhe Pasand Na aaye To Qareeb hai Ke koi Cheez Tumhe Na-Pasand ho Aur Allah Usme bhot Bhalai Rakhe…
⬇②ⓞ
✏Aur Agar Tum Ek Biwi ke Badle Dusri Badalna Chaho Aur Use Dhero(Bahot Sara) Maal De Chuke ho To Usme se Kuch Wapas Na Lo Kya Use Wapas Loge Juth Bandkar Aur Khule Gunaah Se..
⬇②①.
✒Aur Kyonkar Use Vapas Loge Halanke Tumme Ek Dusre ke Samne Be-Parda Ho Liya Aur Wo Tumse Garha Ahad Le chuki …
⬇②②.
✏Aur Baap Dada ki Mankuha se Nikaah Na Karo Magar jo Ho Guzra Wo Beshak Be-Hayai Aur Gazab Ka Kaam hai Aur Bahot Buri Raah…
⬇②③.
✒Haram Hui Tumpar Tumhari Maae Aur Betiya Aur Behne Aur Fufiya Aur Khalae Aur Bhatijiya Aur Bhanjiya Aur Tumhari Maae Jinhone Dhoodh Pilaya Aur Dudh Ki Behne Aur Tumhari Aurto ki Maae Aur Unki Betiya Jo Tumhari Goud me hai Un Biwiyo se Jinse tum Sohbat Kar Chuke Ho Fir Agar Tumne Unse Sohbat na ki ho To Unki Betiyo Me Haraj Nahi Aur Tumhare Nasli Beto ki Biwiya Aur 2 Behne Ikatthi Karna Magar Jo Ho Guzra Beshak Allah Bakshne Wala Meharban hai….
⬇②④
✏Aur Haram Hai Sohardar Aurte Magar Kafiro ki Aurte Jo Tumhari Milk(Maliki) Me Aa jae Ye Allah Ka Nawishta hai Tumpar Aur Unke Siwa Jo Rahe Wo Tumpar Halal hai  Ke Apne Maalo Ke Iwaz Talash Karo Qaid Late Na Pani Girate To Jin Aurto ki Nikah me Lana Chaho Unke Bandhe Hue Mehar Unhe Do Aur Karardad ke Bad Agar Tumhare Apas me Razamandi Ho jae To Usme Gunaah Nahi Beshak Allah Ilm Wa Hiqmat Wala hai…
⬇②⑤
✒Aur Tumme Be-Makduri ke Baees Jinke Nikah me Aazad Aurte Iman Waliya Na ho To Unse Nikah Karo Jo Tumhare Hath ki Milk Hai Imaan Wali Kaneeze Aur Allah Tumhare Imaan Ko Khoob Janta hai Tumme Ek Dusre se hai To Usse Nikah Karo Unke Maliko ki Izazat se Aur Hasbe Dastoor Unke Mehar Unhe do Qaid me Aatiya Na Masti Nikalti Aur Na yaar Banati Jab Wo Qaid me Aa jae Fir Bura kaam kare To Unpar Us Saza ki Aandhi hai Jo Aazad Aurto Par Hai Ye Uske Liye Jise Tumme se Zina ka Andesa hai Aur Sabr Karna Tumhare Liye Behter hai Aur Allah Bakshne Wala Meharban hai…
⬇②⑥
✏Allah Chahta hai Ke Apne Ehkam Tumhare Liye Bayan Kar de Aur Tumhe Aglo ki Rawish Bata De Aur Tumpar Apni Rehmat se Ruj’a Farmae Aur Allah Ilm Wa Hiqmat Wala hai…
⬇②⑦
✒Aur Allah Apni Rehmat se Tumpar Ru’jua Farmana Chahta hai Aur Jo Apne Mazo ke Piche Pade hai Wo Chahte hai Ke Tum Sidhi Raah Se Bhot Alag Ho Jao…
⬇②⑧
✏Allah Chahta hai Ke Tumpar Takhfif Kare Aur Aadmi Kamzor Banaya Gaya..
⬇②⑨.
✏Aye Imaan Walo Aapas me Ek-Dusre ke Maal Nahaq Na Khao Magar ye ke Koi Souda Tumhari Bahmi Razamandi Ka Ho Aur Apni Jaane Qatl Na Karo Beshak Allah Tumpar Meharban hai…
⬇③ⓞ.
✒Aur Jo Zulm Wa Zayadti se Esa Karega To An-Kareeb Hum Use Aagme Dakhil Karenge Aur Ye Allah Ko Asan Hai..
⬇③①.
✏Agar Bachte Raho Kabira Gunaho Se Jinki Tumhe Mumane’at hai To Tumhare Aur Gunaah Hum Baksh Denge Aur Tumhe Izzat ki Jagah Dakhil Karenge…
⬇③②.
✒Aur Uski Aarzu Na Karo Jisse Allah ne Tumme Ek Ko Dusre Par Barhai Di Mardo Ke Liye Unki Kamai Se Hissa Aur Allah Se Uska Fazl Mango Beshak Allah Sabkuch Janta hai…
⬇③③.
✏Aur Humne Sabke Liye Maal ke Mustahiq Bana Diye Hai Jo Kuch Chorh Jae Maa-Baap Aur Karabat Wale Aur Wo Jinse Tumhara Halaf Band Chuka Unhe Unka Hissa do Beshak Har Cheez Allah ke Samne Hai.  
⬇③④.
✒Mard Afsar hai Aurto Par Isi Liye Ke Allah Ne Unme Ek Dusre Par Fazeelat Di Aur Isliye Ke Mardo ne Unpar Apne Maal Kharch Kiye To Nek-Bakht Aurte Adabwaliya Hai Khawind Ke Piche Hifazat Rakhti hai Jis Trah Allah ne Hifazat ka Huqm Diya Aur Jin Aurto ki Nafarmani ka Tumhe Andesha ho To Unhe Samjhao Aur Unse Alag Sow Aur Unhe Maro Fir Agar Wo Tumhare Huqm me Aa jae To Unpar Zyadti Ki Koi Raah Na Chaho Beshak Allah Buland Bada hai….
⬇③⑤.
✏Aur Agar Tumko Miya-Biwi ke Jhagre ka Khouf ho To Ek Panch Mard Walo ki Taraf se Bhejo Aur Ek Panch Aurat walo ki Taraf se Ye Dono Agar Sulah Karana Chahenge To Allah Unme Mell Kar Dega Beshak Allah Janne wala Khabardar hai…
⬇③⑥.
✒Aur Allah ki Bandagi Karo Aur Uska Sharik kisi Ko Na Thehrao Aur Maa-Baap se bhalai Karo Aur Rushtedaro Yateemo Aur Mohtajo Aur Pas ke Humsaye Aur Door ke Humsaye Aur Karwat ke Sathi Aur Raahgir Aur Apni Bandi Gulam se Beshak Allah ko Khush Nahi aata Koi Itrane Wala Barhai Marne Wala…
⬇③⑦.
✏Jo Aap Bukhl Kare Aur Auro Se Bukhl Ke Liye Kahe Aur Allah ne Jo Unhe Apne Fazal se Diya hai Use Chupae Aur Kafiro ke liye humne Zillat ka Azab Taiyar Kar rakha hai.  
⬇③⑧.
✒Aur Wo Jo Apne Maal Logo ke Dikhawe ko Kharch Karte hai Aur Imaan Nahi Late Allah Aur Na Qayamat par Aur Jiska Mushahib Shetan Hua To Kitna Bura Musahib hai…
⬇③⑨.
✏Aur Unka Kya Nuksan Tha Agar Imaan Late Allah Aur Qayamat Par Aur Allah ke Diye me Se unki Raah me Kharch Karte Aur Allah Unko Janta hai…
⬇④ⓞ.
✒Allah Ek Zarra Bhar Zulm Nahi Farmata Aur Agar koi Neki Ho to Use Dugni Karta Aur Apne Pas se Bada Sawab Deta hai… 
⬇④①.
✏Kesi Hogi Jab Hum Har Ummat se Ek Gawah Lae Aur Aye Mehboob Tumhe Un sabpar Gawah Wa Nigehbaan Banakar Lae..
⬇④②.
✒Us din Tamanna Karenge Wo Jinhone Kufr Kiya Aur Rasool ki Na-Farmani ki Kash Unhe Mitti me Dabakar Zameen Barababr Kar Di jae Aur Koi Baat Allah se na Chupa Sakenge..
⬇④③.
✏Aye Imaan Walo Nashe ki Halat me Namaz ke Pas Na jao Jab Tak Itna Hosh Na ho Ki Jo Kaho Use Samjo Aur Na Napaki Ki Halat me Be-Nahae Magar Musafari Me Aur Agar Tum Bimar ho Ya Safar Me Ya Tumme Se koi Qaza-E-Hajat Se Aya ho Ya Tumne Aurto ko Chua Aur Pani Na Paya To Paak Mitti se Tayammum Karo To Apne Munh aur Hatho ka Masah Karo Beshak Allah Muaf Farmane Wala Bakshne Wala hai…
⬇④④.
✒Kya Tumne Unhe Na Dekha Jinko Qitab se Ek Hissa mila Gumrahi Moll Lete hai Aur Chahte hai ke Tum bhi Raah se Behak Jao. .
⬇④⑤.
✏Aur Allah Khoob Janta hai Tumhare Dushmano ko Aur Allah Kafi hai Waali Aur Allah Kafi hai Madadgaar….
⬇④⑥.
✏Kuch Yahoodi Kalamo ko Unki Jagah se Ferte Hai Aur Kehte hai Humne Suna Aur na Mana Aur Suniye Aap Sunae Na Jae Aur Raena Kehte hai Zubane Ferkar Aur Deen me Taa’ne ke Liye Aur Agar wo Kehte Hai Ke Humne Suna Aur Mana Aur Huzur Humari Baat Sune Aur Huzur Humpar Nazar Farmae To Unke Liye Bhalai Aur Rasto me Ziyada Hota Lekin Unpar to Allah La’nat Ki Unke Kufr ke Sabab To Yakeen Nahi Rakhte Magar Thoda…
⬇④⑦.
✒Aye Qitab Walo Imaan Lao Uspar Jo Humne Utara Tumhare Sath Wali Qitab Ki Tasdik Farmata Qabl Iske Ke Hum Bigad Se Kuch Munho ko to Unhe Fer de Unki Pith ki Taraf Ya Unhe La’nat kare Jesi La’nat ki Hafta Walo par Aur Khuda ka Huqm Hokar Rahe…
⬇④⑧.
✏Beshak Allah Use Nahi Bakshta Ke Uske Sath Kufr kiya jae Aur Kufr se Niche Jo Kuch hai Jise Chahe Muaf Farma deta hai Aur Jisne Khuda ka Sharik Thehraya Usne Bada Gunaah Ka Toofan Bandha…
⬇④⑨.
✒Kya Tumne Unhe na Dekha Jo Khud Apni Suthrai Bayan Karte hai Balke Allah Jise Chahe Suthra Kare Aur Unpar Zulm Na Hoga Dana-Khurma ke Dore Barabar…
⬇⑤ⓞ.
✏Dekho Keaa Allah Par Juth Band Rahe hai Aur ye Kafi hai Sareeh Gunaah..
⬇⑤①.
✒Kya Tumne Wo Na Dekhe Jinhe Qitab ka Ek Hissa Mila Imaan Late hai Butt Aur Shetan Par Aur Kafiro ko Kehte hai Ke ye Musalmano se Zyada Raah Par Hai…
↪⑤②.
✏Jinpar Allah Ne Laa’nat ki Aur Jise Khuda Laa’nat Kare To Hargiz Uska koi Yaar Na Paega….
↪⑤③.
✒Kya Mulk Me Unka Kuch Hissa hai Esa ho to Logo Ko Tall’bhar Na De…
↪⑤④.
✏Ya Logo Se Hasad Karte Hai Uspar Jo Allah Ne Unhe Apne Fazal Se Diya To Humne To Ibrahim ki Aulad ko Qitab Aur Hiqmat Ata Farmai Aur Unhe Bada Mulk Diya…
↪⑤⑤.
✒To Unme Koi Uspar Imaan Laya Aur Kisi ne Usse Munh Fera Aur Dozakh Kafi Hai Bhadakti Aag…
↪⑤⑥.
✏Jinhone Humari Ayato ka Inkar Kiya Ankareeb Hum Unko Aag Me Dakhil Karenge Jab Kabhi Unki Khale Pak Jaegi Hum Unke Siwa Aur Khale Unhe Badal Denge Ke Azab ka Maza le Beshak Allah Galib Hiqmat Wala hai…
↪⑤⑦.
✒Aur Jo Log Imaan Lae Aur Ache Kaam kiye An-Kareeb Hum Unhe Bago me Le jaenge Jinke Niche Nehre Rawa Unme Hamesha Ragenge Unke Liye Waha Suthri Biwiya hai Aur Hum Unhe Waha Dakhil Karenge Jaha Saya Hi Saya Hoga….
↪⑤⑧.
✏Beshak Allah Tumhe Huqm Deta hai Ke Amanate Jinki hai Unhe Supurd Karo Aur ye Ke Jab Tum Logo me Faisla Karo To Insaf Ke Sath Faisla Karo Beshak Allah Tumhe Kya hi Khoob Nasihat Farmata hai Beshak Allah Sunta Dekhta hai…
↪⑤⑨.
✒Aye Imaan Walo Allah Ka Aur Huqm Mano Rasool Ka Aur Unka Jo Tumme Huqumat Wale hai Fir Agar Tumme Kisi Bat ka Jhagra Uthe To Use Allah Aur Rasool Ke Huzur Ru’jua Karo Agar Allah Aur Qayamat Par Imaan Rakhte ho Ye Behter Hai Aur Uska Anjam Sabse Accha…
↪⑥ⓞ.
✏Kya Tumne Unhe Na dekha Jinka Dawa hai Ke wo Imaan Lae Uspar Jo Tumhari Taraf Utra Aur Uspar Jo Tumse Pehle Utra Fir Chahte hai Ke Shetan Ko Apna Punch Banae Aur Unko To Huqm Ye tha Ke Use Asla Na Mane Aur Iblees Ye Chahta hai Ke Unhe Door Behkawe….
↪⑥①.
✒Aur Jab Unse Kaha jae ke Allah ki Utari Hui Qitab Aur Rasool ki Taraf Aao To Tum Dekhoge ke Munafiq Tumse Munh Modkar Fir Jate Hai…
↪⑥②.
✏Kesi Hogi Jab Unpar Koi Uftad Pade Badla Uska Jo Unke Hatho ne Aage Bheja Fir Aye Mehboob Tumharàe Huzur Hazir ho Allah Ki Kasam Khate Ke Humara Maqsad To Bhalai Aur Mell(Milana) Hi tha…
🔄⑥③.
✏Unke Dilo ki To baat Allah Janta hai To tum Unhe Chashm Poshi Karo Aur unhe Samjha Do Aur Unke Mamle me Unse Rasabat Kaho…
🔄⑥④.
✒Aur Humne Koi Rasool Na Bheja Magar Isliye Ke Allah Ke Huqm Se Uski Ita’at ki jae Aur Agar Jab Wo Apni Jano Par Zulm Kare To Aye Mehboob Tumhare Huzur Hazir ho Aur Fir Allah Se Muafi Chahe Aur Rasool Unki Shaf’at Farmae To Zarur Allah ko Bhot Touba Qabool  Karne wala Meharban Pae…
🔄⑥⑤.
✏To Aye Mehboob Tumhare Rabb ki Kasam Wo Musalman Na Honge Jab Tak Apas Me Jhagre Me Tumhe Hakim Na Banae Fir jo Tum Huqm Farma do Apne Dilo me Usse Rukawat Na Pae Aur Jise Maan le…
🔄⑥⑥.
✒Aur Agar Hum Unpar Farz Karte Ke Apne Aapko Qatl Kar do Ya Ghar bar Chorh kar nikal Jao To Unme Thore hi Esa karte Aur Agar Wo karte Jis Bat ki Unhe Nasihat Di Jati hai To Usme Uska Bhala tha…
🔄⑥⑦.
✏Aur Imaan Par khoob Jamna Aur Esa hota to Zarur hum Unhe Apne Pas se Bada Sawab Dete..
🔄⑥⑧.
✒Aur Zarur unko Sidhi Raah ki Hidayat Karte…
🔄⑥⑨.
✏Aur Jo Allah Aur uske Rasool Ka Huqm Mane To Use Unka Sath Mileha Jinpar Allah ne Fazl Kiya Yani Ambiya Aur Siddiq Aur Saheed Aur Nek log…
🔄⑦ⓞ.
✒Ye Kya hi Ache Sathi hai ye Allah ka Fazal hai Aur Allah Kafi hai Janne Wala..
🔄⑦①.
✏Aye Imaan Walo Hoshiyari se Kaam lo Fir Dushman ki Taraf Thore-Thore Hokar Niklo Ya Ikatthe Chalo..
🔄⑦②.
✒Aur Tumme Koi Wo hai Ke Zarur Der Lagaega Fir Agar Tumpar Koi Uftad Pade To Kahe ke Khuda ka Mujhpar Ehsan Tha Ke me Unke Sath Hazir na Tha…
🔄⑦③.
✏Aur Agar Tumhe Allah Ka Fazal Mile To Zarur Kahe Goya Tumme Usme Koi Dosti Na thi aye Kash Me Unke Sath Hota to Badi Murad Pata…
🔄⑦④.
✒To Unhe Allah Ki Raah me Ladna Chahiye Jo Duniya ki Zindagi Bechkar Aakhirat Lete hai Aur Jo Allah ki Raah me Lade Fir Mara Jae ya Galib Aae To An-qareeb Hum Use Bada Sawab Denge..
🔄⑦⑤.
✏Aur Tumhe Kya hua Ke na Laro Allah ki Raah me Kamzor Mardo Aur Aurto Aur  Baccho Ke Waste Ye Dua Kar rahe hai Aye Humare Rabb Hume Is Basti se Nikal Jiske Log Zalim hai Aur Apne Pas se Koi Himayati De de Aur Hume Apne Pas se Koi Madadgaar De de….
🔄⑦⑥.
✏Iman Wale Allah ki Raah me Ladte Hai Aur Kuffar Shetan ki Raah Me Ladte hai To Shetan Ke Dosto se Lado Beshak Shetan ka Dau Kamzor hai..
🔄⑦⑦.
✒Kya Tumne Unhe Na Dekha Jinse Kaha Gaya Apne Hath Rok Lo Aur Namaz Qayam Rakho Aur Zakat Do Jab Fir Unpar Jihad Farz Kiya gaya To Unme Ba’az Logo se Esa Darne Lage Jese Allah se Dare Ya Usse bhi Zaeed Aur Bole Aye Rabb Humare Tune Humpar Jihad Kyo Farz Kar Diya Thodi Muddat Tak Hume Aur Jine Diya hota Tum Farma Do ke Duniya Ka Baratna Thoda hai Aur Darr Walo ke Liye Akhirat Achi Aur Tumpar Tage Barabar Jurm Na hoga….
🔄⑦⑧.
✏Tum Jaha Kahin ho Mout Tumhe Aa Legi Agar-che Mazboot Qillo Me Ho Aur Unhe Koi Bhalai Pahoche To Kahe Ye Allah Ki Taraf se hai Aur Unhe koi Burai Pahoche To Kahe ye Huzur ki Taraf se Aayi,Tum Farma do Sab Allah ki Taraf se hai To Un Logo ko Kya hua koi Bat Samajte Maloom Hi Nahi Nahi hote…
🔄⑦⑨.
✒Aye Sunne Wale Tujhe Jo Bhalai Pahuche Wo Allah ki Taraf se hai Aur jo Burai Pahuche wo Teri Apni Taraf se hai Aur Aye Mehboob ! Humne Tumhe Sab Logo ke liye Rasool Bheja Aur Allah Kafi hai Gawah…
🔄⑧ⓞ.
✏Jisne Rasool ka Huqm Mana Beshak Usne Allah ka Huqm Mana Aur Jisne Munh Fera To Humne Tumhe Unke Bachane ko Na Bheja…
🔄⑧①.
✏Aur Kehte Hai Humne Huqm Mana Fir Jab Tumhare Pas se Nikalkar Jate Hai To Unme Ek giroh Jo Keh Gaya tha Uske Khilaf Raat ko Mansube Gadhta hai Aur Allah Likh Rakhta hai Unke Raat ke Mansube To Aye Mehboob ! Tum Unme Chashm poshi Karo Aur Allah Par Bharosa Rakho Aur Allah Kafi Hai Kaam Banane Ko…
🔄⑧②.
✒To Kya Gour Nahi Karte Quran Me Aur Agar wo Gair Khuda ke Pas se Hota to Zarur Usme Bhot Ikhtilaf Pate..
🔄⑧③.
✏Aur Jab Koi Bat Itminan Ya Darr Ki Aati hai Uska Charcha Kar Bethtte hai Aur Agar Usme Rasool Aur Apne Zee-Ikhtiyar Logo Ki Tarah Ruj’ua Late To Zarur Unse Uski Haqeeqat Jaan Lete Ye jo Bad me Qawish Karte Hai Aur Agar Tum Par Allah Ka Fazal Aur Uski Rehmat Na hoti to Zarur Tum Shetan Ke piche Lag jate Magar Thode….
🔄⑧④.
✒To Aye Mehboob ! Allah ki Raah me Lado Tum Taklif Na Diye Jaoge Magar Apne Dum ki Aur Musalmano ko Aamadah Karo Qareeeb hai Ke Allah Kafiro ki Sakhti Rok de Aur Allah ki Aanch Sabse Sakhtar hai…
🔄⑧⑤.
✏Aur Uska Azab Sabse Karra Jo Achi SIfarish Kare Uske Liye Usme se Hissa hai Aur jo Buri Sifarish Kare Uske Liye Usme se Hissa hai Aur Allah Har Cheez par Qadir Hai…
🔄⑧⑥.
✒Aur Jab Tumhe Koi Kisi Lafz se Salam Kare To tum usse Behter Lafz Jawab me Kaho Ya Wahi Keh Do Beshak Allah Har Cheez Par Hisab Lene Wala hai…
🔄⑧⑦.
✏Allah Hai ke Uske Siwa kisi ki Bandagi Nahi Aur Wo Zarur Tumhe Ikattha Karega Qayamat ke Din Jisme Kuch Shak Nahi Aur Allah se Zyada Kiski Bat Sacchi…
🔄⑧⑧.
✒To Tumhe Kya hua Ke Munafiqo Ke Bare me 2 Farik Ho gae Aur Allah Ne Unhe Undha(Ulta) Kar diya Unke Kutako Ke Sabab Kya Ye Chahte Ho ke Use Raah Dikhao Jise Allah Ne Gumrah Kiya Aur Jise Allah Gumrah Kare To tu Uske liye Raah Na Paega…
🔄⑧⑨.
✏Wo To Ye Chahte Hai ke Kahin Tum bhi Kafir Ho jao Jese Wo Kafir Hue to Tum Sab Ek Se ho Jao To Unme Kisi ko Apna Dost na Banao Jab Tak Allah ki Raah me Ghar-Bar Na Chode Fir Agar Wo Munh Fere To Unhe Pakro Aur Jaha Pao Qatl Karo…
🔄⑨ⓞ.
✏Aur Unme Kisi ko dost na Thehrao Na Madadgar Magar wo jo Esi Koum Se Ilaka Rakhte hai Ke Tumme Unme Muaheda hai Ya Tumhare Pas Yu Aae Ke Unke Dilo me Sakat na Rahi Ke Tumse Lade Ya Apni Koum se Lade Aur Allah Chahta to Zarur Unhe Tum Par Qabu Deta To Wo Beshak Tumse Ladte Fir Agar wo Tumse Kinara kare Aur na Lade Aur Sulah Ka Payam Dale to Allah ne Tumhe Unpar Koi Raah Na Rakhi…
🔄⑨①.
✒Ab Kuch Aur Tum Ese Paoge Jo Ye Chahte hai Ke Tumse bhi Aman Me rahe Aur Apni Koum Se bhi Aman Me rahe Jab Kabhi Unki Koum Unhe Fasad ki Taraf Fere To Us Par Onghe(Ulte) Girte hai Fir Agar wo Tumse Kinara Na kare Aur Sulah ki Gardan Na dale Aur Apne Hath na Roke To Unhe Pakdo Aur Jaha Pao Qatl Karo Aur ye hai Jinpar Humne Tumhe Sareeh Akhtiyar Diya..
🔄⑨②.
✏Aur Musalmano ko Nahi Pahuchta Ke Musalman Ka Khoon Kare Magar Hath Behak Kar Aur Jo Kisi Musalman ko Na Danista Qatl Kare To Uspar ek Makhlook Musalman Ka azad karna hai Aur Khoo-Baha ke Maqtool ke Logo ko Supurd Ki Jae Magar ye ke Wo Muaf kar De Fir Agar Wo Us Qoum se ho jo Tumhari Dushman Hai Aur Khud Musalman Hai To Sirf Ek Makhlook Musalman Ka Azad Karna Aur Agar Wo Us Koum Me ho Ke Tumme Aur Unme Muaheda Hai To Uske Logo ko Khoo-Baha Sipurd Ki Jae Aur ek Musalman Makhlook Azad Karna To Jiska Hath na Pahuche Wo Lagatar 2 Mahine ke Roze Rakhe Ye Allah ke Yaha Uski Touba hai Aur Allah Janne Wala Hiqmat Wala hai…. 
🔄⑨③.
✏Aur Jo Koi Musalman Ko Jan-Bujhkar Qatl Kare To Uska Badla Jahannam Hai Ke Muddato Usme Rahe Aur Allah ne Uspar Gazab Kiya Aur Uspar La’nat Ki Aur Uske Liye Taiyar Rakha Hai Bada Azab…
🔄⑨④.
✒Aye Iman Walo Jab Tum Jihad ko Chalo To Tehkik Kar lo Aur Jo Tumhe Salam Kare Usse Ye na Kaho ke Tu Musalman Nahi Tum Jeeti Duniya ka Asbab Chahte ho To Allah Ke pas Bohteri Ganimate hai Pehle Tum bhi Ese hi The Fir Allah ne Tumpar Ehsan Kiya To Tumpar Tehqiq Karna Lazim hai Beshak Allah ko Tumhare Kamo ki Khabar hai…
🔄⑨⑤.
✏Barabar nahi Wo Musalman Ke Be-Uzr Jihad se Beth Rahe Aur Wo ke Raahe Khuda me Apne Maalo Aur Jaano Se Jihad Karte hai Allah ne Apne Maalo Aur Jaano ke Sath Jihad Karne Walo Ka Darja Bethne Walo se Bada Kiya Aur Allah ne Sabse Bhalai Ka Wada Farmaya Aur Allah ne Jihad walo Ko Betne Walo Par Bade Sawab se Fazilat di hai…
🔄⑨⑥.
✒Uski Taraf se Darje Aur Bakshish Aur Rehmat Aur Allah Bakshne Wala Meharban Hai…
🔄⑨⑦.
✏Wo Log Jinki Jaan Farishte Nikalte hai Us Haal Me Ke wo Apne Upar Zulm Karte the Unse Farishte Kehte hai Tum Kaheme The Kehte Hai Ke Hum Zameen Me Kamzor the Kehte Hai Kya Allah ki Zameen Kushada na thi Ke Usme Hijrat Karte to Eso Ka Thikana Jahannam Hai Aur Bahot Buri Jagah Palatne ki…
🔄⑨⑧.
✒Magarr Wo Jo Daba Liye Gae Mard Aur Aurte Aur Bacche Jinhe na koi Tadbeer Ban Pade Na Rasta jane…
🔄⑨⑨.
✏To Kareeb hai Allah Eso ko Muaf Farmae Aur Allah Muaf Farmane Wala Bakshne Wala hai….
🔄①ⓞⓞ.
✏Aur Jo Allah Ki Raah me Ghar Baar Chor Kar Niklega Wo Zameen Me bhot Jagah Aur Gunjaish Paega Aur Jo Apne Ghar se Nikla Allah Wa Rasoo ki Taraf Hijrat Karta Fir use Mout ne Aa liya To Uska Sawab Allah ke Zimme Par ho gaya Aur Allah Bakshne Wala Meharban hai…
🔄①ⓞ①.
✒Aur Jab Tum Zameen me Safar Karo To Tumpar Gunaah Nahi Ke Baa’z Namaze Kasar se Padho Agar Tumhe Andesa ho Ke Kafir Tumhe Iza Denge Beshak Kuffar Tumhare Khule Dushman hai…
🔄①ⓞ②.
✏Aur Aye Mehboob ! Jab Tum Unme Tashrif Farma ho Fir Namaz me Unki Imamat Karo To Chahiye Ke unme Ek Jama’at Tumhare Sath ho Aur Wo Apne Hathiyar Liye rahe Fir Jab Wo Sajda Kar Le To Hatkar Tumse Piche ho Jae Aur Ab Dusri Jama’at Aae To Us Waqt Tak Namaz Me Sharik Na thi Ab Wo Tumhare Muqtadi ho Aur Chahiye Ke Apni Panah Aur Apne Hathiyar Liye Rahe Aur Kafiro ki Tamanna hai ke Kahin tum Apne Hathiyar Aur Apne Asbab Se Gafil Ho Jao To Ek Dafa Tumpar Jhuk Pare Aur Tumpar Muzayeka Nahi Agar Tumhe Menh Ke Sabab Taklif ho Ya Beemar ho Ke Apne Hathiyar Khol Rakho Aur Apni Panah Liye Raho Beshak Allah Ne Kafiro ke Liye Khuwari ka Azab Taiyar Kar rakha hai….
🔄①ⓞ③.
✒Fir jab Tum Namaz Padh Chuko To Allah ki Yaad Karo Khade Aur Bethe Aur Karwato Par Lete Fir Jab Mutmaeen Ho Jao To Hasbe Dastoor Namaz Kayam Karo Beshak Namaz Musalmano Par Waqt Bandha hua Farz hai..
🔄①ⓞ④.
✏Aur Kafiro ki Talash Me Susti Na karo Agar Tumhe Dukh Pahochta hai Jesa Tumhe Pahochta hai Aur Tum Allah Se wo Ummid Rakhte Ho Jo Wo Nahi Rakhte Aur Allah Janne Wala Hiqmat wala hai….
🔄①ⓞ⑤.
✒Aye Mehboob ! Beshak Humne Tumhari Taraf Sacchi Qitab Utari Ke tum Logo me Faisla Karo Jis Trah Tumhe Allah Dikhae..
🔄①ⓞ⑥.
✏Aur Daga Walo Ki Taraf se Na Jhagro Aur Allah Se Muafi Chaho Beshak Allah Bakshne Wala Meharban Hai….
🔄①ⓞ⑦
✏Aur Unki Taraf se Na Jhagro Jo Apni Jaano ko Khayanat me Dalte hai Beshak Allah Nahi Chahta Kisi Bade Dagabaz Gunahgar ko..
🔄①ⓞ⑧
✒Aadmiyo se Chupte hai Aur Allah se Nahi Chupte Aur Allah Unke pas Hai Jab Dil me Wo Bat Tazweez Karte hai Jo Allah ki Na-Pasand hai Aur Allah Unke Kamo Ko Ghere Hue hai…
🔄①ⓞ⑨
✏Sunte Ho Ye jo Tum ho Duniya ki Zindagi me to Unki Taraf se Koun Jhagrega Allah Se Qayamat ke din Ya Koun Unka Wakeel Hoga..
🔄①①ⓞ
✒Aur Jo Koi Burai Ya Apni Jaan Par Zulm Kare  Fir Allah se Bakshish Chahe To Allah Ko Bakshne Wala Megarban Paega…
🔄①①①.
✏Aur Jo Gunah Kamae To Uski Kamai Usiki Jaab Par Pade Aur Allah Ilm Wa Hiqmat Wala Hai..
🔄①①②.
✒Aur Jo Koi Gunaah Ya Khata Kamae Fir Use Kisi Be-Gunah Par thop de Usne Zarur Bohtan Aur Khula Gunah Uthaya…
🔄①①③.
✏Aur Aye Mehboob Agar Allah Ka Fazal Wa Rehmat Tumpar Na hota To Unme ke Kuch Log Ye Chahte ke Tumhe Dhoka De de Aur Woh Apne hi Aapko Behka Rahe hai Aur Tumhara Kuch Na Bigadenge Aur Allah ne Tumpar Qitab Aur Hiqmat Utari Aur Tumhe Sikha Diya Jo Kuch Tum Na Jante the Aur Allah Ka Tumpar Bada Fazl hai….
🔄①①④.
✏Unke Aksar Mashwaro Me Kuch Bhalai Nahi Magar Jo Huqm de Khairat Ya Achi Bat Ya Logo me Sulah Karne ka Aur Jo Allah ki Raza Chahne Ko Esa Kare Use Hum An-kareeb Bada Sawab Denge Aur Jo Rasool ke Khilaf Kare Bad Iske Ke Haq Ka Rasta Uspar Khul Chuka…
🔄①①⑤.
✒Aur Musalmano ki Raah se Juda Raah Chale Hum Use Uske Haal Par Chorh Denge Aur Use Dozakh Me Dakhil Karenge Aur Kya hi Buri Jagah Palatne ki…
🔄①①⑥.
✏Allah Use Nahi Bakshta Ke Uska Koi Sharik Thehraya Jae Aur Usse Niche Jo Kuch Hai Jise Chahe Muaf Farma Deta hai Aur Jo Allah Ka Sharik Thehraye Woh Door ki Gumrahi Me Pada…
🔄①①⑦.
✒Ye Shirk Wale Allah ke Siwa Nahi Poojte Magar Kuch Aurto Ko Aur Nahi Pujte Magar Sarkash Shetan ko…
🔄①①⑧.
✏Jispar Allah Ne Laa’nat ki Aur Bola Kasam Hai Me Zaruru Tere Bando Me Se Kuch Thehraya Gua Hissa Lunga..
🔄①①⑨.
✒Kasam Hai Me Zarur Behka Dunga Aur Zarur Aarzu-E-Dilaunga Aur Zarur Unhe Kahunga Ke Wo Chopayo Ke Kaan Chirenge Aur Zarur Unhe Kahunga Ke Wo Allah Ki Paida Ki Hui Cheeze Badal Denge Aur Jo Allah Ko Chod kar Shetan ki Dost Banae Wo Sareeh Tote me Pada ….
🔄①②ⓞ.
✏Shetan Unhe Wo Deta hai Aur Aarzu Dilata hai Shetan Unhe Wade Deta hai Aur Aarzue Dilata Hai Aur Shetan Unhe Wade Nahi Deta Magar Fareb Ke…
🔄①②①.
✒Unka Thikana Dozakh Hai Usse Bachne ki Jagah Na Paenge..
🔄①②②.
✏Aur Jo Imaan Lae Aur Ache Kaam kiye Kuch Der Jati hai Ke hum Unhe Bago Me Le Jaenge Jinke Niche Nehre Bahe Hamesha-Hamesha Unme Rahe Allah ka Saccha Wada Aur Allah se Ziyada Kiski Bat Sacchi…
🔄①②③.
✒Kaam Na Kuch Tumhare Khayalo par hai Aur Na Qitab Walo Ki Hawas par Jo Burai Karega Uska Badla Paega Aur Allah ke Siwa Na koi Apna Himayati Paega Na Madadgar…
🔄①②④.
✏Aur Jo Kuch Bhale Kaam Karega Mard Ho Ya Aurat Aur Ho Musalman To wo Jannat me Dakhil Kiye Jaenge Aur Unhe Tall-Bhar Nuksan Na Diya Jaega..
🔄①②⑤.
✒Aur Usse Behtar Kiska Deen Jisne Apna Munh Allah ke Liye Jhuka Diya Aur Wo Neki Wala hai Aur Ibrahim Ke Deen Par Jo Har Batil se Juda tha Aur Allah ne Ibrahim ko Apna Gehra Dost Banaya..
🔄①②⑥.
✏Aur Allah hi Ka Hai Jo Kuch Aasmano Me hai Aur Jo Kuch Zameen Me hai Aur Har Cheez Par Allah Ka Qabu hai…
🔄①②⑦.
✏Aur Tumse Aurto ke Bare me Fatwa Puchte hai Tum Farma Do Ke Allah Tumhe Unka Fatwa Deta hai Aur wo Jo Tumpar Quran Me Padha Jata hai Un Yateem Ladkiyo ke Bare me Tum Unhe Nahi Dete Jo Unka Muqarrar Hai Aur Unhe Nikah Me bhi Lane se Munh Ferte ho Aur Kamzor Baccho ke Bare Me Aur Ye Ke Yateemo ke Haqq me Insaf par Kayam Raho Aur Tum jo Bhalai Karo To Allah ko Uski Khabar hai….
🔄①②⑧.
✒Aur Agar koi Aurat Apne Sohar ki Zyadti Ya Be-Ragbati Ka Andesha Kare To Unpar Gunaah Nahi Ke Apas me Sulah Kar le Aur Sulah Khoob hai Aur Dil Lalach Ke Fande Me hai Aur Agar Tum Neki Aur Parhezgari Karo To Allah ko Tumhare Kamo ki Khabar hai…
🔄①②⑨.
✏Aur Tumse Hargiz Na ho Sakega Ke Aurto ko Barabar Rakho Aur Chahe Kitni hi Hirs Karo To Ye to Na ho Ke Ek Taraf Pura Jhuk Jao Ke Dusri ko Addhar Me Latakti Chorh Do Aur Agar tum Neki Aur Parhezgari Karo To Beshak Allah Bakshne Wala Meharban hai…
🔄①③ⓞ.
✒Aur Agar Wo Dono Juda ho Jae To Allah Apni Kashaish Se Tumme Har ek ko Dusre se Be-Niyaz Kar dega Aur Allah Kashaish Wala Hiqmat Wala hai…
🔄①③①.
✏Aur Allah Hi Ka Hai Jo Kuch Aasmano Me hai Aur Jo Kuch Zameen me hai Aur Beshak Takeed Farma Di Hai Humne Unse Jo Tumse Pehle Qitab Diye Gae Aur Tumko Ke Allah se Darte Raho Aur Agar Kufr Karo to Beshak Allah hi Ka Hai Jo Kuch Aasmano Zameen me hai…
🔄①③②.
✒Aur Allah Be-Niyaz hai Sab Khoobiyo Saraha Aur Allah hi Ka hai Jo Kuch Aasmano me Hai Aur Jo Kuch Zameen me Aur Allah Kafi hai Karsaz…
🔄①③③.
✏Aye Logo Wo Chahe to Tumhe Le jae Aur Auro Ko Le aae Aur Allah ko Uski Qudrat Hai…
🔄①③④.
✒Jo Duniya ka Inaam Chahe To Allah Hi ke Pas Duniya Wa Akherat Dono ka Inaam Hai Aur Allah hi Sunta Dekhta hai..
🔄①③⑤.
✏Aye Imaan Walo Insaf Par Khoob Qayam ho Jao Allah Ke Liye Gawahi Dete Chahe Usme Tumhara Apna Nuksan Ho Ya Maa-Baap Ka Ya Rishtedaro Ka Jispar Gawahi do Wo Ghani Ho Ya Fakir ho Bahar-Haal Allah ko Uska Sabse Zyada Ikhtiyar hai To Khawaish Ke Piche Na jao Ke Haqq se Alag Pado Aur Agar Tum Her-Fer Karo Ya Munh Fero to Allah ko Tumhare Kamo ki Khabar Hai…
🔄①③⑥.
✒Aye Imaan Walo! Imaan Rakho Allah Aur Allah ke Rasool Par Aur Us Qitab Par Jo Apne Un Rasool Par Utari Aur Us Qitab Par Jo Pehle Utari Aur Jo Na Mane Allah Aur Uske Farishto Aur Qitabo Aur Rasoolo Aur Qayamat Ko to Wo Zarur Zarur Door ki Gumrahi me Pada…
🔄①③⑦.
✒Beshak Wo jo Imaan Lae Fir Kafir hue Fir Imaan Lae Fir Kafir Hue Fir Aur Kufr me Badhe Allah Hargiz Na Unhe Bakshe Na Unhe Raah Dikhae..
🔄①③⑧.
✏Khush-khabri Do Munafiqo ko Ke Unke liye Dardnaak Azab hai…
🔄①③⑨.
✒Woh Jo Musalmano Ko Chod kar Kafiro ko Dost Banate hai Kya Unke pas Izzat Dhoondhte hai To Izzat to Sari Allah ke Liye hai…
🔄①④ⓞ.
✏Aur Beshak Allah Tumpar Qitab Me Utar Chuka ke Jab Tum Allah ki Ayato Ko Suno Ke Unka Inkar Kiya Jata Aur Unki Hasi Banai Jati Hai to Un logo ke Sath Na Betho Jab Tak Wo Aur bat me Mashgool Na ho Warna Tum bhi Unhi Jese ho Beshak Allah Munafiqo Aur Kafiro Sabko Jahannam me Ikattha Karega Woh Jo Tumhari Halat Taaka Karte hai…
🔄①④①.
✒To Agar Allah ki Taraf Se tumko Fateh Mile Kahe Kya hum Tumhare Sath Na the Aur Agar Kafiro ka Hissa ho To Unse Kahe Kya Hume Tumpar Qaabu Na Tha Aur Humne Tumhe Musalmano Se Bachaya To Allah Tum Sabme Qayamat ke Din Faisla Kar dega Aur Allah Kafiro ko Musalmano Par Koi Raah na Dega…
🔄①④②.
✏Beshak Munafiq Log Apne Gumaan Me Allah ko Fareb Diya Chahte hai Aur Wahi Unhe Gafil Karke Marega Aur Jab Namaz ko Khade ho To Haare Jee se logo ko Dikhawa Karte hai..
🔄①④③.
✒Aur Allah ko Yaad Nahi Karte Magar Thoda Bich me Dag-Maga Rahe hai Na Idhar ke Na Udhar ke Aur Jise Allah Gumrah Kare To Uske Liye Koi Raah na Paega…
🔄①④④
✏Aye Imaan Walo Kafiro ko Dost na Banao Musalmano ke Siwa Kya Ye Chahte ho ke Apne Upar Allah ke Liye Sareeh Hujjat Kar lo..
🔄①④⑤.
✒Beshak Munafiq Dozakh ke Sabse Niche Tabke me hai Aur Tu Hargiz Unka Koi Madadgar na Paega…
🔄①④⑥.
✏Magar Wo Jinhone Touba ki Aur Saware Aur Allah ki Rassi Mazboot Thami Aur Apna Deen Khalis Allah ke Liye Kar liya To ye Musalmano ke Sath hai…
🔄①④⑦.
✒Aur An-Qareeb Allah Musalmano ko Bada Sawab Dega Aur Allah Tumhe Azab Dekar Kya Karega Agar tum Haq Mano Aur Imaan Lao Aur allah Hai Sila Dene Wala Janne Wala….
🔄①④⑧.
✏Allah Pasand Nahi Karta Buri Bat Ka Elan Karna Magar Mazloom Se Aur Allah Sunta Janta Hai…
🔄①④⑨.
✒Agar Tum koi Bhalai Elaniya(Zahir Me) Karo Ya Chupkar Ya Kisiki Burai Se Darguzaro, To Beshak Allah Muaf Karne Wala Kudrat Wala hai..
🔄①⑤ⓞ.
✏Woh Jo Allah Aur Uske Rasoolo ko Nahi Mante Aur Chahte Hai Ke Allah Se Uske Rasoolo Ko Juda Kar de Aur Kehte Hai Hum Kisi Par Imaan Lae Aur Kisi ke Munkar Hue…
🔄①⑤①.
✒Aur Chahte hai Ke Imaan Wa Kufr ke Bich me Raah Nikale Yahi Hai Theek-Theek Kafir Aur Humne Kafiro ke Liye Zillat ka Azab Taiyar Kar rakha hai..
🔄①⑤②.
✏Aur Woh Jo Allah Aur Uske Sab Rasoolo Par Iman Lae Aur Unme Se Kisi Par Imaan Me Fark Na kiya Unhe An-Kareeb Allah Unke Sawab Dega Aur Allah Bakshne Wala Meharban hai…
🔄①⑤③.
✒Aye Mehboob Ahle Qitab Tumse Sawal Karte hai Ke Unpar Aasman Se Ek Qitab Utaar  do To Woh To Musa se Isse bhi Bada Sawal Kar chuke Ke Bole Hume Allah ko Elaniya Dikha do To Unhe Kadak(કળક) Ne Aa Liya Unke Gunaho par Fir Bachda Le Bethe Bad Iske Ke Roshan Ayate Unke Pas Aa Chuki To Humne Ye Muaf Farma Diya Aur Humne Musa ko Roshan Galba Diya…
🔄①⑤④.
✏Fir Humne Unpar Toor ko Uncha kiya Unse Ahad Lene Ko Aur Unse Farmaya Ke Darwaze me Sajda Karte Dakhil Ho Aur Unse Farmaya Hafta(Sanichar) Me Hadd se Na Badho Aur Humne Unse Garha Ahad liya…
🔄①⑤⑤.
✏To Unki Kesi Bad Aheliyo Ke Sabab Humne Unpar La’nat ki Aur Isiliye ke Wo Ayate Ilahi ke Munkir hue Aur Ambiya ko Nahaq Saheed Karte Aur Unke Is Kehne Par ke Humare Dilo Par Gilaf hai Balke Allah ne Unke Kufr Ke sabab Unke Dilo Par Muhar Laga di Hai…
🔄①⑤⑥.
✒To Imaan Nahi Late Magar thode Aur Isiliye Ke Unhone Kufr kiya Aur Mariyam Par Bada Bohtan Uthaya…
🔄①⑤⑦.
✏Aur Unke is Kehne par Ke Humne Maseeh Isa Bin Mariyam, Allah ke Rasool ko Saheed Kiya Aur Ye ke Unhone Na Use Qatl kiya Aur Na Use Sooli di Balke Unke liye Unki shabeeh ka Ek Bana Diya gaya Aur Wo Jo Uske bare me Ikhtelaf Kar rahe hai Zarur Uski Taraf se Subhe me Pade Hue hai Unhe Iski Kuch bhi Khabar nahi Magar Yahi Gumaan ki Pairvi Aur Beshak Unhone Usko Qatl Nahi kiya…
🔄①⑤⑧.
✒Balke Allah ne Use Apni Taraf Utha Liya Aur Allah Galib Hiqmat Wala hai..
🔄①⑤⑨.
✏Koi Qitabi Esa Nahi Jo Uski Mout se Pehle Uspar Imaan Na lae Aur Qayamat ke Din Wo Uspar Gawah Hoga…
🔄①⑥ⓞ.
✒To Yahoodiyo ke Bade Zulm Ke Sabab Humne Wo Baa’z Suthri Cheeze  ke Unke Liye Halal Thi Unpar Haram Farma Di Aur Isiliye ke Unhone Bhot’o Ko Allah ki Raah Se Roka..
🔄①⑥①.
✏Aur Isliye Ke Woh Sood Lete Hala’nke Wo Usse Mana Kiye Gae the Aur Logo ka Maal Na’haq Kha Jate Aur Unme jo Kafir Hue Humne Unke liye Dard’naak Azab Taiyar Kar Rakha hai…
🔄①⑥②.
✒Haan Jo Unme Ilm Me Pakke Aur Imaan Wale hai Woh Imaan Late hai Uspar Jo Aye Mehboob ! Tumhari Taraf Utra Aur Jo Tumse Pehle Utra Aur Namaz Qayam Rakhne Wale Aur Zakat Dene Wale Aur Allah Aur Qayamat Par Imaan Lane Wale Eso ko Anqareeb Hum Bada Sawab Denge….
🔄①⑥③.
✏Beshak Aye Mehboob ! Humne Tumhari Taraf “Wahi” Bheji Jese “Wahi” Nooh Aur Uske Bad Peigambaro Ko Bheji Aur Humne Ibrahim Aur Ismail Aur Ishak Aur Yakub Aur Unke Beto Aur Isa Aur Aiyub Aur Yunus Aur Haroon Aur Sulaiman Ko “Wahi” ki Aur Humne Dawood ko Zaboor Ata Farmai…
🔄①⑥④.
✒Aur Rasoolo ko Jinka Zikr Aage Hum Tumse Farma Chuke Aur Un Rasoolo Ko Jinka Zikr Tumse Na Farmaya Aur Allah Ne Musa se Haqiqatan Kalam Farmaya…
🔄①⑥⑤.
✏Rasool Khush-Khabri Dete Aur Darr Sunate Ke Rasoolo ke Bad Allah ke Yaha Logo ko Koi Uzar na Rahe Aur Allah Galib Hiqmat wala hai…
🔄①⑥⑥.
✒Lekin Aye Mehboob ! Allah Uska Gawah Hai Jo Usne Tumhari Taraf Utara Wo Usne Apne Ilm Se Utara Hai Aur Farishte Gawah hai Aur Allah ki Gawahi Kafi…
🔄①⑥⑦.
✏Woh Jinhone Kufr Kiya Aur Allah ki Raah Se Roka Beshak Wo Door ki Gumrahi Me Pade…
🔄①⑥⑧.
✒Beshak Jinhone Kufr kiya Aur Hadd se Badhe Allah Hargiz Unhe na Bakshega Aur Na Unhe koi Raah Dikhae…
🔄①⑥⑨.
✏Magar Jahannam Ka Rasta Ke Usme Hamesha-Hamesha Rahenge Allah ko Asan Hai…
🔄①⑦ⓞ.
✒Aye Logo ! Tumhare Pas ye Rasool Haqq Ke sath Tumhare Rabb ki Taraf se Tashrif Lae To Iman Lao Apne Bhale ko Aur Agar tum Kufr Karo To Beshak Allah hi ka Hai Jo Kuch Aasmano Aur Zameen me hai Aur Allah Ilm Wa Hiqmat Wala hai…
🔄①⑦①.
✏Aye Qitab Walo Apne Deen me Zyadti na Karo Aur Allah par Na kaho Magar Sach Maseeh Isa (Aleyhissalam) Mariyam (Aleyhissalam) Ka Beta Allah Ka Rasool hi hai Aur Uska Ek Kalimah Ke Mariyam ki Taraf Bheja Aur Uske Yaha ki Ek Rooh, To Allah Aur Uske Rasoolo Par Imaan Lao Aur Teen Na kaho Ba’az Raho Apne Bhale ko, Allah to Ek Hi Khuda hai, Paki Use Isse Ke Uske Koi Baccha ho Usika Maal Hai, Jo Kuch Asmano me Hai Aur jo Kuch Zameen me hai Aur Allah Kafi Karsaz….
🔄①⑦②.
✒Maseeh Allah Ka Banda Banne Se Kuch Nafrat Nahi Karta Aur Na Muqarrab Farishte Aur Jo Allah Ki Bandagi se Nafrat Aur Takabbur Kare To Koi Dum Jata Hai Ke Woh Un Sabko Apni Taraf Hankega….
🔄①⑦③.
✏To Wo Jo Imaan Lae Aur Ache Kaam Kiye To Unki Mazduri Unhe Bharpur Dekar Apne Fazal se Unhe Aur Zyada Dega Aur Woh Jinhone Nafrat Aur Takabbur Kiya tha Unhe Dardnaak Saza Dega Aur Allah Ke Siwa Na Apna Koi Himayati Paenge Na Madadgar….
🔄①⑦④.
✒Aye Logo Beshak Tumhare Pas Allah Ki Taraf se Wazeh(Roshan) Daleel Aai Aur Humne Tumhari Taraf Roshan Noor Utara…
🔄①⑦⑤.
✏To Woh Jo Imaan Lae Aur Uski Rassi Mazboot Thami To An-Qareeb Allah Unhe Apni Rehmat Aur Apne Fazal Me Dakhil Karega Aur Unhe Apne Taraf Sidhi Raah Dikhaega…
🔄①⑦⑥.
✒Aye Mehboob Tumse Fatwa Puchte hai Tum Farma do Ke Allah Tumhe Kalalah Me Fatwa Deta hai, Agar kisi Mard ka Inteqal Ho Jo Be-Aulad hai, Aur Uski Ek Behan Ho To Tarke me Uski Bahan Ka Adha Hai Aur Mard Apni Bahan ka Waris hoga(Agar) Bahan Ki Aulad Na ho Fir Agar Do Behne ho, Tarke me Unka Do Tihai Aur Agar Bhai-Bahan Ho, Mard bhi Aur Aurte bhi To Mard ka Hissa do Aurto ke Barabar, Allah Tumhare Liye Saaf Bayan Farmata hai Ke Kahin Bahak Na jao Aur Allah Har Cheez Janta hai..

SUREH NISAA MUKAMMAL….

M.G.M BRODCAST LIST AUR WHATS APP GRPS ME ADD HONE KE LIYE IS NUMBER PAR MSG KARE.

+918828447866


POSTED BY M.G.M GLOBAL TEAM…

No Comments
 1. Unknown says

  jazak allahu khaire bhaijan

  masha allah

 2. Unknown says

  jazak allahu khaire bhaijan

  masha allah

 3. Unknown says

  Assalamalikum

  hazrat mujhe milad shareef ki 26th post chahiye thi jazakAllah Khair

  Syed Arifuddin(hyderabad,india)
  sau210210@gmail.com

 4. Syed Quddusi Shah Aamiri says

  JazaakAllaah

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy