📖TARJUMA-E-KANZUL IMAAN SHAREEF- ALBUM:- 05.

“SUREH TOUBAH”

🌹ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ

💐ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﮧِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﯿۡﻢِ

“SUREH TOUBAH”

AYAT NO..

🔄①.
✏Bezari Ka Huqm Sunata hai Allah Aur Uske Rasool ki Taraf se Un Mushriko ko Jinse Tumhara Mua’heda Tha Aur Wo Qayam Na Rahe…
🔄②.
✒To 4 Mahine Zameen Par Chalo Firo Aur Jaan Rakho Ke Tum Allah ko Thaka Nahi Sakte Aur Ye Ke Allah Kafiro ko Ruswa Karne Wala hai..
🔄③.
✏Aur Munadi Pukar Dena hai Allah Aur Uske Rasool ki Taraf se Sab Logo me Bade Hajj ke Din Ke Allah Be’zar hai Mushriko Se Aur Uska Rasool, To Agar Tum Touba Karo To Tumhara Bhala hai Aur Agar Munh Fero To Jaan lo ke Tum Allah Ko Thaka na Sakoge Aur Kafiro ko Khushkhabri Sunao Dard’Naak Azab Ki..
🔄④.
✒Magar Wo Mushrik Jinse Tumhara Mua’heda Tha Fir Unhone Tumhare Ahad me Kuch Kami Na ki Aur Tumhare Muqabil Kisi Ko Madad Na di To Unka Ahad Thehri Huyi Muddat Tak Pura Karo Beshak Allah Parhezgaro ko Dost Rakhta hai…
🔄⑤.
✏Fir Jab Hurmat Wale Mahine Nikal Jae To Mushriko ko Maro Jaha Pawo Aur Unhe Pakdo Aur Qaid Karo Aur Har Jagah Unki Taak me Betho Fir Agar Woh Touba Kare Aur Namaz Qayam Rakhe Aur Zakat De To Unki Raah Chod do Beshak Allah Bakshne Wala Meharban hai…
🔄⑥
✒Aur Aye Mehboob ! Agar Koi Mushrik Tumse Panah Mange To Use Panah Do Ke Wo Allah ka Kalam Sune Fir Use Uski Aman ki Jagah Pahucha do Ye Isliye ke Wo Nadan Log hai…
🔄⑦.
✏Mushriko Ke Liye Allah Aur Uske Rasool ke Pas Koi Ahad Kyonkar Hoga Magar Woh Jinse Tumhara Mua’heda Masjide Haram Ke Pas Huwa To Jab tak wo Tumhare Liye Ahad Par Qayam Raho Beshak Parhezgar Allah ko Khush Aate hai…
🔄⑧.
✒Bhala Kyonkar Unka Haal to Ye hai Ke Tumpar Qaabu Paye to Na Karabat Ka Lihaz Kare Na Ahad ka, Apne Munh se Tumhe Raazi Karte hai Aur Unke Dilo Me Inkar hai Aur Unme Aksar Be-Huqm Hai…
🔄⑨.
✏Allah ki Ayato Ke Badle Thode Daam Moll Liye To Uski Raah se Roka Beshak Wo Bahot hi Bure Kaam Karte hai…
🔄⑩.
✒Kisi Musalman Me Na Karabat ka Lihaz Kare Na Ahad Ka Aur Wahi Sarkash Hai..
🔄⑪.
✏Fir Agar woh Touba Kare Aur Namaz Qayam Rakhe Aur Zakat De To Wo Tumhare Deeni Bhai hai Aur Hum Ayate Mufassal Bayan Karte hai Janne Walo Ke Liye..
🔄⑫.
✒Aur Agar Ahad Karke Apni Kasme Tode Aur Tumhare Deen Par Munh Aaye To Kufr ke Sargano se Lado Beshak Unki Kasme Kuch Nahi Is Ummid par Ke Shayad Wo Ba’az Aaye…
🔄⑬.
✏Kya Us Qoum se Na Ladoge Jinhone Apni Kasme Todi Aur Rasool ke Nikalne Ka Irada Kiya Halanke Unhi ki Taraf se Pehal Huyi hai Kya Unse Darte ho To Allah Iska Zyada Mushtahik(Haqdar) hai Ke Usse Daro Agar Imaan Rakhte ho…
🔄⑭.
✏To Unse Lado Allah Unhe Azab Dega Tumhare Hatho Aur Unhe Ruswa Karega Aur Tumhe Unpar Madad Dega Aur Imaan Walo Ka Jee Thanda Karega…
🔄⑮.
✒Aur Unke Dilo Ki Ghutan Door Farmayega Aur Allah Jiski Chahe Touba Qabool Farmaye Aur Allah Ilm Wa Hiqmat Wala hai…
🔄⑯.
✏Kya Is Gumaan Me Ho Ke Yunhi Chod Diye Jaoge Aur Abhi Allah ne Pehchan Na Karayi Unki Jo Tumme Se Jihad KARENGE Aur Allah Uske Rasool Aur Musalmano ke Siwa Kisi ko Apna Mehrim Raaz Na Banayenge Aur Allah Tumhare Kaamo me Khabardar hai…
🔄⑰.
✒Mushriko ko Nahi Pahuchta ki Allah ki Masjide Aabad Kare Khud Apne Kufr ki Gawahi Dekar Unka to Sab Kiya Dhara Aqarat Hai Aur Wo Hamesha Aag me Rahenge…
🔄⑱.
✏Allah Ki Masjide Wahi Aabad Karte hai Jo Allah Aur Qayamat Par Imaan Late hai Aur Namaz Qayam Karte hai Aur Zakat Dete hai Aur Allah ke Siwa Kisi Se Nahi Darte To Kareeb Hai ke Ye log Hidayat Walo me ho…
🔄⑲.
✒To Kya Tumne Hajiyo ki Sabeel Aur Masjide Haram ki Khidmat Uske Barabar Thehra Li Jo Allah Aur Qayamat Par Imaan Laya Aur Allah ki Raah me Jihad Kiya Woh Allah Ke Nazdik Barabar Nahi Aur Allah Zalimo ko Raah Nahi Deta…
🔄⑳.
✏Woh Jo Imaan Laye Aur Hijrat ki Aur Apne Maal-Wa-Jaan Se Allah Ki Raah me Lade Allah Ke Yaha Unka Darja Bada hai Aur Wahi Murad ko Pahuche…
🔄②①.
✏Unka Rabb Unhe Khushi Sunata hai Apni Rehmat Aur Apni Raza ki Aur Un Baagho Ki Jinme  Unhe Dayimi(Hamesha) Ne’mat hai..
🔄②②.
✒Hamesha-Hamesha’Unme Rahenge Beshak Allah ke Pas Bada Sawab hai…
🔄②③.
✏Aye Imaan Walo ! Apne Baap Aur Bhaiyo ko Dost Na Samjho Agar wo Imaan Par Kufr Pasand Kare Aur Tumme Jo koi Unse Dosti Karega To Wahi Zalim hai..
🔄②④.
✒Tum Farmao Agar Tumhare Baap Aur Tumhare Bete Aur Tumhare Bhai Aur Tumhari Aurte Aur Tumhara Kumba Aur Tumhari Kamayi ke Maal Aur Wo Souda Jiske Nuksan Ka Tumhe Darr Hai Aur Tumhare Pasand ke Makan, Ye Cheeze Allah Aur Uske Rasool Aur Uski Raah me Ladne Se Jyada Pyari ho To Raasta Dekho Yaha Tak ke Allah Apna Huqm Laye Aur Allah Fasiko ko Raah Nahi Deta..
🔄②⑤.
✏Beshak Allah Ne bhot Jagah Tumhari Madad ki Aur Hunen Ke Din Jab Tum Apni Kasrat par Itra Gaye the Wo Tumhare Kuch Kaam Na aayi Aur Zameen Itni Wasee’a Hokar Tumpar Tang ho Gayi Fir tum Pith Dekar Fir Gaye…
🔄②⑥.
✒Fir Allah ne Apni Taskin Utari Aur Rasool Par Aur Musalmano Par Aur Wo Lashkar Utare Jo Tumne Na dekhe Aur Kafiro ko Azab Diya Aur Munkiro ki Yahi Saza hai…
🔄②⑦.
✏Fir Uske Bad Allah Jise Chahega Touba Dega Aur Allah Bakshne Wala Meharban hai…
🔄②⑧.
✏Aye Imaan Walo ! Mushrik Neere Napak Hai To Is Baras ke Bad Wo Masjide Haram me Na Aane Paye Aur Agar Tumhe Mohtaji ka Darr hai To An’qareeb Allah Tumhe Doulat mand Kar Dega Apne Fazal Se Agar Chahe Beshak Allah Ilm-Wa-Hiqmat Wala hai..
🔄②⑨.
✒Lado Unse Jo Imaan Nahi Late Allah Par Aur Qayamat par Aur Haram Nahi Mante Us Cheez ko Jisko Haram kiya Allah Aur Uske Rasool Ne Aur Sacche Deen ke Tabe Nahi Hote Ya’ni Wo Jo Qitab Diye Gaye Jab Tak Apne Hath se Juziya Na De Zaleel Hokar…
🔄③ⓞ.
✏Aur Yahoodi Bole Uzair Allah ka Beta hai aur Nasrani Bole Maseeh Allah Ka Beta gai, Ye Bate Wo Apne Munh Se Bakte hai Agle Kafiro ki Si Bat Banate hai Allah Unhe Mare Kaha Oundhe Jate hai…
🔄③①.
✒Unhone Apne Padariyo Aur Jogiyo Ko Allah Ke Siwa Khuda Bana Liya Aur Maseeh Bin Mariyam Ko Aur Unhe Huqm Na tha Magar ye Ke Ek Allah ko Pooje Uske Siwa Kisi Ki Bandagi Nahi Use Paaki hai …
🔄③②.
✏Unke Shirk Se Chahte hai Ke Allah Ka Noor Apne Munh Apne Noor Se Bujha de Aur Allah Na Manega Magar Apne Noor ka Pura Karna Pade Bura Mane Kafir Wahi hai…
🔄③③.
✒Jisne Apna Rasool Hidayat Aur Sacche Deen ke Sath Bheja Ke Use Sab Deeno Par Galib Kare Pade Bura Mane Mushrik….
🔄③④.
✏Aye Imaan Walo ! Beshak Bahot Padri Aur Jogi Logo ka Maal Na’haqq Kha Jate hai Aur Allah Ki Raah se Rokte hai Aur Woh Ke Jodd Kar Rakhte hai Sona Aur Chandi Aur Use Allah ki Raah me Kharch Nahi Karte Unhe Khush’Khabri Sunao Dardnaak Azab ki..
🔄③⑤.
✒Jis Din Wo Tapaya Jaega Jahannam Ki Aag me Fir Usse Dagenge Unki Peshaniya Aur Karwate Aur Pithe Ye Hai wo Jo Tumne Apne Liye Jod Kar Rakha Tha Ab Chakho Maza Us Jodne ka…
🔄③⑥.
✏Beshak Mahino ki Ginti Allah ke Nazdik 12 Mahine hai Allah Ki Qitab me Jabse Usne Aasman Aur Zameen banaye  Unme se 4 Hurmat Wale hai Ye Sidha Deen hai To Is Mahino me Apni Jaan Par Zulm Na karo Aur Mushriko se Har Waqt Lado Jesa Woh Tumse Har Waqt Ladte hai Aur Jaan lo ke Allah Parhezgaro Ke Sath hai…
🔄③⑦.
✒Unka Mahine Piche Hatana nahi Magar Aur Kufr me Badhna Usse Kafir Behkaye Jate hai Ek Baras Use Halal Thehrate Hai Aur Dusre Baras Use Haram Mante hai Ke Us Ginti ke Barabar ho Jaye Jo Allah ne Haram Farmayi Aur Allah Ke Haram kiye Huwe Halal Kar le Unke Bure Kaam Unki Aankho me Bhale Lagte hai Aur Allah Kafiro ko Raah Nahi Deta…
🔄③⑧
✏Aye Imaan Walo Tumhe Kya Huwa Jab Tumse Kaha Jaye Khuda ki Raah me Kunch Karo To Bojh ke Mare Zameen Par Beth Jate ho Kya Tumne Duniya ki Zindagi Akhirat ke Badle Pasand Kar li Aur Jeeti Duniya ka Asbab Akherat Ke Samne Nahi Magar Thoda….
🔄③⑨.
✏Agar na Kunch Karoge to Sakht Saza Dega Aur Tumhari Jagah Aur Log Le Ayenge Aur tum Uska Kuch Na Bigad Sakoge Aur Allah Sab kuch Kar Sakta hai…
🔄④ⓞ.
✒Agar Tum Mehboob ki Madad na Karo To Beshak Allah Ne Unki Madad Farmayi Jab Kafiro ki Shara’rat se Unhe Bahar Tashrif Le Jana huwa Sirf Do Jaan Se Jab Wo Dono Ghaar me The Jab Apne Yaar se Farmate the Ghum Na Khaa Beshak Allah Humare Sath hai To Allah Ne Uspar Apna Saqeena(Aaram) Utara Aur Un Fouzo Se Uski Madad ki Jo Tumne Na Dekhi Aur Kafiro ki Baat Niche Daali Allah Hi Ka Bol Bala hai Aur Allah Galib Huqmat wala hai…
🔄④①.
✏Kunch Karo Halki Jaan Se Chahe Bhari Dil se Aur Allah ki Raah me Lado Apne Maal Aur Jaan se Ye Tumhare Liye Behter hai Agar Jaano..
🔄④②.
✒Agar Koi Qareeb Maal Ya Mutawassat Safar Hota To Zarur Tumhare Sath Jate Magar Unpar to Mashaqqat Ka Rasta Door Pad Gaya Aur Ab Allah ki Kasam Khayenge Ke Humse Ban Padta to Zarur Tumhare Sath Chalte Apni Jaano ko Halak Karte Aur Allah Janta hai ke Wo Beshak Zarur Joothe hai….
🔄④③.
✏Allah Tumhe Muaf Kare Tumne Unhe Kyo Izan De diya Jab Tak Na Khule the Tum Par Sacche Aur Zahir na huwe the Joothe.
🔄④④.
✒Aur Wo Jo Allah Aur Qayamat par Imaan Rakhte hai Tumse Chutti na Magenge Usse Ke Apne Maal Aur Jaan se Jihad Kare Aur Allah Khoob Janta hai Parhezgaro ko…
🔄④⑤.
✏Tumse Ye Chutti Wahi Mangte hai Jo Allah Aur Qayamat Par Imaan Nahi Rakhte Aur Unke Dil Shak me Pade Hai To Wo Apne Shak Dama-Doll hai…
🔄④⑥.
✒Unhe Nikalna Manzoor Hota To Uska Saman Karte Magar Khuda hi ko Unka Uthna Na-pasand Huwa To Unme Kahili Bhar Di Aur Farmaya gaya Ke Beth Raho Beth Rehne Walo Ke Sath…
🔄④⑦.
✏Agar Wo Tumme Nikalte To Unse Siwa Nuksan Ke Tumhe Kuch Na Badhta Aur Tumme Fitna Dalne ko Tumhare Bich Garabe Doudate Aur Tumme Unke Jasoos Moujud Hai Aur Allah Khoob Janta hai Zalimo ko..
🔄④⑧.
✒Beshak Unhone Pehle Hi Fitna Chaha tha Aur Aye Mehboob ! Tumhare Liye Tadbeere Ulti Palti Yaha Tak Ke Haq Aya Aur Allah Ka Huqm Zahir Huwa…
🔄④⑨.
✏Aur Unhe Na’Gawar tha Aur Unme Koi Tumse Youn Arz Karta Hai ke Muje Rukhsat Dijiye Aur Fitne me Naa Daliye Sun lo Wo Fitna hi me pade…
🔄⑤ⓞ.
✒Aur Beshak Jahannam Ghere Huwe hai Kafiro ko, Agar Tumhe Bhalayi Pahuche To Unhe Bura Lage Aur Agar Tumhe Koi Musibat Pahuche….
🔄⑤①.
✏To Kahe To Humne Apna Kaam Pehle Hi Theek Kar liya Tha Aur Khushiya Manate Fir Jaye Tum Farmao Hume Na Pahuchega…
🔄⑤②.
✒Magar Jo Allah Ne Humare Liye Likh Diya, woh Humara Moula hai, Aur Musalmano Ko Allah Hi Par bharosa Chahiye, Tum Farmao Tum Humpar Kis Cheez ka Intezar Karte ho, Magar Do Khubiyo Me Se Ek ka Aur Hum Tumpar Is Intezar me hai, Ke Allah Tumpar Azab Dale, Apne Pas se Ya Humare Hatho…
🔄⑤③.
✏To Ab Raah Dekho Hum bhi Tumhare Sath Raah Dekh Rahe hai Tum Farmao Ke Dil se Kharch Karo Ya Na’gwari se Tumhe Hargiz Qabool Na hoga Beshak Tum Be’huqm Log ho..
🔄⑤④.
✒Aur wo Jo Kharch Karte hai Uska Qabool hona Band Na huwa Magar Isi Liye ke Wo Allah Aur Rasool se Munkar Huwe Aur Namaz Ko Nahi Aate Magar Jee Hare Aur Kharch Nahi Karte Magar Na Gawari se..
🔄⑤⑤.
✏To Tumhe Unke maal Aur Unki Aulad Ka Taa’jjub Na Aaye Allah Yahi Chahta hai Ke Duniya ki Zindagi Me Un Cheezo Se Unpar Wabal Dale Aur Kufr hi Par Unka Dum Nikal Jaye…
🔄⑤⑥.
✒Aur Allah ki Kasme Khate hai Ke Woh Tumme Se hai Aur Tumme se Hai Nahi Haan Wo Log Darte hai..
🔄⑤⑦.
✒Agar Paye Koi Panah Ya Gaar Ya Sama Janeki Jagah To Rassiya Tudate Udhar Fir Jaoge…
🔄⑤⑧.
✏Aur Unme Koi Woh Hai Ke Sadqe Batne me Tumpar Taa’n Karta hai To Agar Unme se Kuch Mile To Raa’zi Ho Jaye Aur Na Mile To Jabhi Woh Naraz hai…
🔄⑤⑨.
✒Aur Kya Acha hota Agar Wo Uspar Raazi Hote Jo Allah Wa Rasool Ne Unko Diya Aur Kehte Hume Allah Kafi hai Sab Deta hai Hume Allah Apne Fazal Se Aur Allah Rasool Hume Allah Hi ki Taraf Ragbat hai…
🔄⑥ⓞ.
✏Zakat To Unhi Logo Ke liye hai Mohtaj Aur Neere Nadar Aur Jo Use Tehsil(Jama) Karke Laye Aur Jinke Dilo Ko Islam se Ulfat Di Jaye Aur Gardane Chudane me Aur Qarzdaro Ko Aur Allah ki Raah me Aur Musafir ko Ye Thehraya Huwa hai Allah Ka Aur Allah Ilm-Wa-Hiqmat Wala hai…
🔄⑥①.
✒Aur Unme Koi Woh Hai Ke Un Gaib Ki Khabre Dene Walo ko Satate Hai Aur Kehte hai Woh To Kaan hai Tum Farmao Tumhare Bhale ke Liye Kaan hai Allah Par Imaan Late hai Aur Musalmano ki Baat Par Yakeen Karte Hai Aur Jo Tumme Musalman hai Unke Waste Rehmat Hai Aur Jo Rasoolallah Ko Iza Dete hai Unke Liye Dardnaak Azab Hai…
🔄⑥②.
✏Tumhare Samne Allah ki Kasam Khate hai Ke Tumhe Raazi Kar le Aur Allah Wa Rasool Ka Haq Zaid(Jyada) Tha Ke Use Raazi Karte Agar Imaan Rakhte the…
🔄⑥③.
✒Kya Unhe Khabar Nahi Ke Jo Khilaf Kare Allah Aur Uske Rasool Ka To Uske Liye Jahannam Ki Aag hai Hamesha Usme Rahega Yahi Badi Ruswayi hai..
🔄⑥④.
✏Munafik Darte hai Ke Unpar Koi Soorat Esi Utre Jo Unke Dilo Ki Chupi Jata de Tum Farmao Haste Jao Allah Ko Zarur Jahir Karna hai Jiska Tumhe Darr hai…
🔄⑥⑤.
✏Aur Aye Mehboob ! Agar Tum Unse Pucho to Kahenge Ke Hum To Yunhi Hasi Khel me the Tum Farmao Kya Allah Aur Uski Ayato Aur Uske Rasool Se Haste ho…
🔄⑥⑥.
✒Bahane Na Banao Tum Kafir ho Chuke Musalman Hokar Agar Hum Tumme se Kisi ko Muaf Kare To Auro ko Azab Denge Isliye ke Wo Mujrim The…
🔄⑥⑦.
✏Munafik Mard Aur Munafiq Aurte Ek Thali Ke Chatte Batte Hai, Burayi Ka Huqm de Aur Bhalayi se Mana Kare Aur Apni Mutthi Band Rakhe Woh Allah ko Chod Bethe To Allah ne Unhe Chod Diya Beshak Munafiq Wahi Pakke Be-Huqm Hai…
🔄⑥⑧.
✒Allah ne Munafiq Mardo Aur Munafiq Aurto ko Aur Kafiro ko Jahannam ki Aag ka Wa’da Diya Hai Jisme Hamesha Rahenge Wo Unhe Bas hai Aur Allah ki Unpar La’nat hai Aur Unke Liye Qayam Rehne Wala Azab hai…
🔄⑥⑨.
✏Jise Woh Jo Tumse Pehle The Tumse Zor me Badhkar The Aur Unke Maal Aur Aulad Tumse Zyada To Woh Apna Hissa Barat Gaye To Tumne Apna Hissa Barta Jese Apne Agla Hissa Barat Gaye To Tum Be’hudgi Me Pade Jese Woh Pade The Unke Amal Aqarat Gaye Duniya Aur Akhirat Me Aur Wahi Log Ghate Me Hai Kya Unhe Apne Se Aglo Ki Khabar Na Aayi…
🔄⑦ⓞ.
✏Nooh Ki Qoum, Aur Sa’ad, Aur Samood Aur Ibrahim Ki Qoum Aur Madiyan Wale Aur Woh Bastiya Ke Ulat Di Gayi Unke Rasool Roshan Daleele Unke Pas Laye The To Allah Ki Shaan Na thi Ke Unpar Zulm Karta Balke Woh Khud hi Apni Jaano Par Zalim the…
🔄⑦①.
✒Aur Musalman Mard Aur Musalman Aurte Ek Dusre ke Rafeek Hai Bhalayi ka Huqm de Aur Burayi se Mana Kare Aur Namaz Qayam Rakhe Aur Zakat de Aur Allah Wa Rasool Ka Huqm Mane Ye Hai Jin Par An’qareeb Allah Raham Karega Beshak Allah Galib Hiqmat Wala hai…
🔄⑦②.
✏Allah Ne Musalman Mardo Aur Musalman Aurto Ko Baagho Ka Wada Diya Hai Jinke Niche Nehre Ra’wa Unme Hamesha Rahenge Aur Pakeeza Makano Ka Basne ke Baa’go Me Aur Allah ki Raza Sabse Badi Yahi Hai Badi Murad Pani…
🔄⑦③.
✒Aye Gaib ki Khabre Dene Wale(Nabi) ! Jihad Farmao Aur Kafiro Aur Munafiqo Par Aur Unpar Sakhti Karo Aur Unka Thikana Dozakh hai Aur Kya hi Buri Jagah Palatne ki…
🔄⑦④.
✏Allah Ki Kasam Khate hai Ke Unhone Na Kaha Aur Beshak Zarur Unhone Kufr ki Baat Kahi Aur Islam me Aakar Kafir Ho Gaye Aur Wo Chaha tha Jo Unhe na Mila Aur Unhe Kya Bura Laga Yahi na ke Allah Aur Rasool ne Apne Fazal se Ghani Kar diya To Agar Woh Touba Kare To Unka Bhala hai Aur Agar Munh Fere To Allah Unhe Sakht Azab Karega Duniya Aur Akhirat me Aur Zameen Me Koi na Unka Himayati Hoga na Madadgar…
🔄⑦⑤.
✒Aur Unme Koi Woh hai Jinhone Allah se Ahad kiya Tha ke Agar Hume Apne Fazal se Dega To Hum Zarur Khairat Karenge Aur Hum Zarur Bhale Aadmi Ho Jaenge…
🔄⑦⑥.
✏To Jab Allah ne Unhe Apne Fazal se Diya Usme Bukhl(Kanjoosi) Karne Lage Aur Munh Ferkar Palat Gaye..
🔄⑦⑦.
✒To Uske Piche Allah ne Unke Dilo Me Nifaq( Foot) Rakh Diya Us Din Tak Ke Usse Milenge Badla Uska Ke Unhone Allah se Wa’da Jootha Kiya Aur Badla Uska Ke Jhoot Bolte The..
🔄⑦⑧.
✏Kya Unhe Khabar nahi Ke Allah Unke Dil ki Chupi Aur Unki Sargoshi(Chupke Chupke Bate karna) Ko Janta hai Aur Ye ke Allah Sab Gaibo Ka Bahot Janne Wala hai….
🔄⑦⑨.
✒Woh Jo Aib Lagate Hai Un Musalmano Ko Ke Dil se Khairat Karte hai Aur Unko Jo Nahi Pate Magar Apni Mehnat se To Unse Haste Hai Allah Unki Hasi ki Saza Dega Aur Unke Liye Dardnaak Azab hai…
🔄⑧ⓞ.
✏Tum Unki Muafi Chaho Ya na Chaho Agar Tum 70 Bar Unki Muafi Chahoge To Allah Hargiz Unhe Nahi Bakshega Ye Isliye Ke wo Allah Aur uske Rasool Se Munkar Huwe Aur Allah Fasiko ko Raah nahi Deta…
🔄⑧①.
✒Piche Reh Jane Wale Ispar Khush Huwe Ke Woh Rasool ke Piche Beth Rahe hai Aur Unhe Gawara na huwa Ke Apne Maal Aur Jaan se Allah ki Raah me Lade Aur Bole Is Garmi me Na Niklo Tum Farmao Jahannam ki Sabse Sakht Garm hai Kisi Trah Unhe Samaj Hoti..
🔄⑧②.
✏To Unhe Chahiye Ke Thoda Hase Aur Bahot Roye Badla Uska Jo Kamate the..
🔄⑧③.
✒Fir Aye Mehboob ! Agar Allah Tumhe Unme se Kisi Giroh Ki Taraf Wapas Le Jaye Aur Wo Tumse Jihaad Ko Nikalne ki Ijazat Mange To Tum Farmana Ke Tum Kabhi Mere Sath na Chalo Aur Hargiz Mere Sath Kisi Dushman se Na Lado Tumne Pehli Dafa Baith Rehna Pasand Kiya To Beth Raho Piche Reh Jane Walo ke sath…
🔄⑧④.
✏Aur Unme Se Kisi Maiyyat par Namaz Na Padhna Aur na Uski Qabr Par Khade hona Beshak Allah Aur Rasool se Munkar Huwe Aur Fisk(Gunaah) Hi me Mar gaye..
🔄⑧⑤.
✒Aur Unke Maal Ya Aulad par Tajjub na Karna Allah Yahi Chahta hai Ke Use Duniya Me Unpar Wabal Kare Aur Kufr Hi Par unka Dum Nikal Jaye…
🔄⑧⑥.
✏Aur Jab koi Soorat Utre Ke Allah par Imaan Lao Aur Uske Rasool Ke Humrah Jihad karo To Unke Maqdoor Wale Tumse Rukhsat Mangte hai Aur Kehte hai Ke Hume Chod Dijiye Ke Beth Rehne Walo ke Sath Ho le..
🔄⑧⑦.
✒Unhe Pasand Aya ke Piche Rehne Wali Aurto ke Sath Ho Jaye Aur Unke Dilo par Mohar Kar di Gayi To Woh Kuch Nahi Samajte…
🔄⑧⑧.
✏Lekin Rasool Aur Jo Unke Sath Imaan Laye Unhone Apne Maalo Aur Jaano se Jihad kiya Aur Unhi ke Liye Bhalaiya Hai Aur Yahi Murad ko Pahuche..
🔄⑧⑨.
✒Allah ne Unke liye Taiyar Kar Rakhi hai Bahishte Jinke Niche Nehre Raw’a Hamesha Unme Rahenge Yahi Badi Murad Milni hai..
🔄⑨ⓞ.
✏Aur Bahane Banane wale Ganwar Aaye Ke Unhe Rukhsat Di Jaye Aur Beth Rahe Wo Jinhone Allah Aur Rasool se Jooth Bola tha Jald Unme ke Kafiro ko Dardnaak Azab Pahuchega…
🔄⑨①.
✒Zaeefo(Budho) Par Kuch Haraj Nahi Aur Naa Beemaro Par Aur Na Unpar Jinhe Kharch Ka Maqdoor Na ho Jab Ke Allah Wa Rasool ke Khair Khawah Rahe Neki Walo par Koi Raah nahi Aur Allah Bakshne Wala Meharban hai…
🔄⑨②.
✏Aur Na Unpar Jo Tumhare Huzur Hazir ho Ke Tum Unhe Sawari Ata Farmao Tumse Ye Jawab Paye Ke Mere Pas Koi Cheez Nahi Jispar Tumhe Sawar Karu Uspar Yun Wapas Jaye ke Unki Aankho Se Aansu Ubalte Ho Us Ghum se Ke Kharch Ka Maqdoor Na Paya…
🔄⑨③.
✒Muwakheza(Jawab Mangna) To Unse hai Jo Tumse Rukhsat Mangte hai Aur Woh Doulat mand hai Unhe Pasand aya ke Aurto ke Sath Piche Beth Rahe Aur Allah ne Unke Dilo par Mohar kar di To Wo Kuch Nahi Jante…
🔄⑨④.
✏Tumse Bahane Banayenge Jab Tum Unki Taraf Loutkar Jaoge Tum Farmana Bahane Na Banao Hum Hargiz Tumhara Yakeen Na Karenge Allah Ne Hume Tumhari Khabar De Di hai Aur Ab Allah-Wa-Rasool Tumhare Kaam Dekhoge Fir Uski Taraf Palatkar Jaoge Jo Chupe Aur Zahir Sabko Janta hai Woh Tumhe Jata Dega…
🔄⑨⑤.
✒Jo Kuch Tum Karte the Ab Tumhare Aage Allah Ki Kasam Khaenge Jab Tum Unki Taraf Palatkar Jaoge Isliye Ke Tum Unke Khayal me Pado To haan Tum Unka Khayal Chodo Woh to Neere Paleed hai..
🔄⑨⑥.
✏Aur Unka Thikana Jahannam Hai Badla Uska Jo Kamate The Tumhare Aage Kasme Khate Hai Ke Tum Unse Raazi Ho Jao To Agar Tum Unse Raazi Ho Jao To Beshak Allah To Fasik Logo Se Raazi Hoga…
🔄⑨⑦.
✒Ganwar Kufr Aur Nifak Me Zyada Sakht hai Aur Usi Qabil Hai Ke Allah Ne Jo Huqm Apne Rasool Par Utare Usse Jahil Rahe Aur Allah Ilmo Hiqmat Wala hai…
🔄⑨⑧.
✏Aur Kuch Ganwar Woh hai Ke Jo Allah Ki Raah me Kharch Kare to Use Tawan Samje Aur Tum Par Gardishe Aane Ke Intezar Me Rahe Unhi par hai Buri Gardish Aur Allah Sunta” Janta hai..
🔄⑨⑨.
✒Aur Kuch Gaanw Wale Woh Hai Jo Allah Aur Qayamat Par Imaan Rakhte hai Aur Jo Kharch Kare Use Allah Ki Nazdikiyo Aur Rasool Se Duwaye Lene ka Zariya Samje Haan-Haan Woh Unke Liye Baees-E-Qurb Hai Allah Jald Unhe Apni Rehmat Me Dakhil Karega Beshak Allah Bakshne Wala Meharban hai…
🔄①ⓞⓞ.
✏Aur Sabme Agle Pehle Muhajir Aur Ansar Aur Jo Bhalayi ke Sath Unke Pairo Huwe Allah Unse Raazi Aur Woh Allah Se Raazi Aur Unke Liye Taiyar Kar Rakhe hai Baagh Jinke Niche Nehre Bahe Hamesha-Hamesha Usme Rahe Ye Badi Kamiyabi hai Aur Tumhare Aaspas Ke Kuch Ganwar Munafik hai….
🔄①ⓞ①.
✒Aur Kuch Madine Wale Unki Khoo Ho Gayi Hai Nifak Tum Unhe Nahi Jante Hum Unhe Jante Hai Jald Hum Unhe Dobara Azab Karenge Fir Bade Azab Ki Taraf Fere Jaenge..
🔄①ⓞ②.
✏Aur Kuch Aur hai Jo Apne Gunaho ke Munkir huwe Aur Milaya Ek Kaam Acha Aur Dusra Bura Qareeb Hai Ke Allah Unki Touba Qabool Kare Beshak Allah Bakshne wala Meharban hai..
🔄①ⓞ③.
✒Aye Mehboob Unke Maal Me Se Zakat Tehsil Karo Jisse Tum Unhe Suthra Aur Pakeeza Kar do Unke Haq me Duwaye Khair Karo Beshak Tumhari Duwa Unke Dilo Ka Chain hai Aur Allah Sunta Janta hai…
🔄①ⓞ④.
✏Kya Unhe Khabar Nahi ke Allah Hi Apne Bando ki Touba Qabool Karta Aur Sadqe Khud Apne Daste Kudrat me Leta Hai Aur Ye ke Allah hi Touba Qabool Karne Wala Meharban hai…
🔄①ⓞ⑤.
✒Aur Tum Farmao Kaam Karo Ab Tumhare Kaam Dekhega Allah Aur Uske Rasool Aur Musalman Aur Jald Uski Taraf Paltoge Jo Chupa Aur Khula Sab Janta hai To Woh Tumhare Kaam Tumhe Jata Dega…
🔄①ⓞ⑥.
✏Aur kuch Mokuf Rakhe Gaye Allah Ke Huqm Par Ya Unpar Azab Kare Ya Unki Touba Qabool Kare Aur Allah Ilm Wa Hiqmat Wala hai..
🔄①ⓞ⑦.
✒Aur Woh Jinhone Masjid Banayi Nuksan Pahuchane ko Aur Kufr ke Sabab Aur Musalmano me Tafarka Dalne ko Aur Uske Intezar me Jo Pehle se Allah Aur Uske Rasool ka Mukhalif hai Aur Wo Zarur Kasme Khayenge Humne to Bhalayi Chahi Aur Allah Gawah Hai Ke Woh Beshak Joothe hai…
🔄①ⓞ⑧.
✏Us Masjid me Tum  Kabhi Khade na Hona Beshak Woh Masjid Ke Pehle Hi Din se Jiski Buniyad Parhezgari Par Rakhi Gayi hai Wo Us Qabil hai ke Tum Usme Khade ho Uske Woh log hai Ke Khoob Suthra Hona Chahte hai Aur Suthre Allah ko Pyare hai.
🔄①ⓞ⑨.
✒To Kya Jisne Apni Buniyad Rakhi Allah se Darr Aur Uski Raza Par Woh Bhala Ya woh Jisne Apni Neev Chuni Ek Giraw Ghade hai Kinare To woh Use Lekar Jahannam ki Aag me Dheh Pada Aur Allah Zalimo Ko Raah nahi Deta…
🔄①①ⓞ
✏Woh Ta’meer Jo Chuni Hamesha Unke Dilo me Khatakti Rahegi Magar ye ke unke Dil Tukde Tukde Ho Jaye Aur Allah Ilm wa Hiqmat Wala hai…
🔄①①①.
✏Beshak Allah Ne Musalmano Se Unke Maal Aur Jaan Kharid Liye Hai Is Badle Par Ke Unke Liye Jannat Hai Allah ki Raah me Lade To Maare Aur Mare Uske Zimme Karam Par Saccha Wa’da Touret Aur Injeel Aur Qur’an Me Aur Allah se Zyada Qoul ka Pura Koun To Khushiya Manao Apne Soude Ki Jo Tumne Usse Kiya hai Aur Yahi Badi Kamyabi hai…
🔄①①②.
✒Touba Wale, Ibadat Wale, Sarahne Wale, Roze Wale, Ruqu’a Wale, Sajde Wale, Bhalayi Ke Batane Wale Aur Burayi Se Rokne Wale Aur Allah Ki Hadde Nigah Rakhne Wale Aur Khushi Sunao Musalmano ko…
🔄①①③.
✏Nabi Aur Imaan Walo Ko Layak Nahi Ke Mushriko ki Bakshish Chahe Agarche Woh Rishtedar Ho Jabke Unhe Khul Chuka Ke Woh Dozakhi hai…
🔄①①④.
✒Aur Ibrahim Ka Apne Baap Ki Bakshish Chahna Woh to Na Tha Magar Ek Wa’de Ke Sabab Jo Usse Kar Chuka tha Fir Jab Ibrahim ko Khul Gaya Ke Woh Allah Ka Dushman Hai Usse Tinka Tod Diya Beshak Ibrahim Zarur Bhot Aahe Karne Wala Mutahammil Hai…
🔄①①⑤.
✏Aur Allah ki Shaan Nahi ke Kisi Qoum ko Hidayat Karke Gumrah Farmaye Jab Tak Unhe Saaf Na Bata de Ke Kis Cheez se Unhe Bachna Hai…
🔄①①⑥.
✒Beshak Allah Sab Kuch Janta hai Beshak Allah Hi Ke Liye hai Aasmano Aur Zameen Ki Saltanat Jilata hai Aur Marta Hai Aur Allah Ke Siwa Tumhara Koi Waali Aur Na Madadgar…
🔄①①⑦.
✏Beshak Allah ki Rehmate Mutawajjeh Huyi Un Gaib Ki Khabre Batane Wale Aur Un Muhajerin Aur Ansar Par Jinhone Mushkil Ghadi me Unka Sath Diya Bad iske ke Qareeb Tha Ke Unme Kuch Logo Ke Dil Fir Jaye Fir Unpar Rehmat se Mutawajjeh Huwa Beshak Woh Unpar Nihayat Meharban Rehmat Wala Hai..
🔄①①⑧.
✒Aur Un 3 Par Jo Moquf Rakhe gaye The Yaha Tak Ke Jab Zameen Itni Waee’a Hokar Unpar Tang ho Gayi Aur Woh Apni Jaan Se Tang Aa gaye Aur Unhe Yakeen Huwa Ke Allah se Panah Nahi Magar Usi ke Pas Fir Unki Touba Qabool ki Ke Taeeb Rahe Beshak Allah Hi Touba Qabool Karne Wala Meharban hai…
🔄①①⑨.
✏Aye Imaan Walo ! Allah Se Daro Aur Saccho Ke Sath ho.
🔄①②ⓞ.
✒Madina Walo Aur Unke Gird Dehant Walo ko Layak Na tha Ke Rasoolallah Se Piche Beth Rahe Aur Na Ye Ke Unki Jaan se Apni Jaan Pyari Samje Ye Isliye Ke Unhe Jo Pyas Ya Taklif Ya Bhook Allah ki Raah me Pahuchti hai Aur Jaha Esi Jagah Qadam Rakhte hai Jisse Kafiro ko Gaiz Aaye Aur Jo Kuch Kisi Dushman Ka Bigadte Hai Us Sabke Badle Unke liye Nek Amal Likha Jata hai Beshak Allah Neko Ka Neg Zaya Nahi Karta…
🔄①②①.
✏Aur Jo Kuch Kharch Karte hai Chota Ya Bada Aur Jo Nala Tay Karte hai Sab Unke Liye Likha Jata hai Take Allah Unke Sabse Behter Kamo ka Unhe Sila De…
🔄①②②.
✏Aur Musalmano se Ye to ho Nahi Sakta ke Sabke Sab Nikle To Kyo na Ho ke Unke Har Giroh Me se Ek Jama’at Nikle Ke Deen ki Samaj hasil Kare Aur Wapas aakar Apni Qoum ko Darr Sunaye Is Ummid par Ke Wo Bache..
🔄①②③.
✒Aye Imaan Walo Jihad Karo Un Kafiro se Jo Tumhare Qareeb Hai Aur Chahiye Ke Wo Tumme Sakhti Paye Aur Jaan Rakho Ke Allah Parhezgaro Ke Sath hai..
🔄①②④.
✏Aur Jab Koi Soorat Utarti hai To Unme Koi Kehne Lagta Hai Ke Usne Tumme Kiske Imaan ko Tarakki di To Woh Jo Imaan Wale hai Unke Imaan ko Usne Tarakki di Aur Wo Khushiya mana rahe hai…
🔄①②⑤.
✒Aur Jinke Dilo Me Aa’zar hai Unhe Aur Paleedi par Palidi Badhayi Aur Wo Kufr Hi par Mar gaye .
🔄①②⑥.
✏Kya Unhe Nahi Soojhta Ke Har Saal 1 Ya 2 Bar Aazmaye Jate Hai Fir na to Touba Karte hai Na Nasihat Mante hai..
🔄①②⑦.
✒Aur Jab koi Soorat Utarti hai Unme Ek Dusre ko Dekhne Lagta hai Ke Koi Tumhe Dekhta to nahi Fir Palat Jate hai Allah ne Unke Dil Palat Diye Ke Wo Na’samaj Log hai…
🔄①②⑧.
✏Beshak Tumhare pas Tashrif Laye Tumme se Woh Rasool Jinpar Tumhara Mashaqqat me Padna Gira hai Tumhari Bhalayi ke Nihayat Chahne Wale Musalmano par Kamal Meharban-Meharban…
🔄①②⑨.
✒Fir Agar Wo Munh Fere To tum Farma do Muje Allah Kafi hai Uske Siwa Kisi ki Bandagi Nahi Mene Uspar bharosa Kiya Aur Woh Bade Arsh ka Malik hai…

📝END OF SUREH TOUBAH….


SUREH YUNUS….


🌹ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ


💐ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﮧِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﯿۡﻢِ


🔄①.
✏Ye Hiqmat Wali Qitab ki Ayate hai..
🔄②.
✒Kya Logo ko Uska Achamba Huwa Ke Humne Unme se Ek Mard ko “WA’HI” Bheji Ke Logo ko Darr Sunao Aur Imaan Walo Ko Khushkhabri Do Ke Unke Liye Unke Rabb Ke Pas Saccha Maqam Hai Kafir Bole Ye to Khula Jadugar hai..
🔄③.
✏Beshak Tumhara Rabb Allah hai Jisne Aasman Aur Zameen 6 Din me Banaye Fir Arsh Par Istawa Farmaya Jaisa Uski Shaan ke Layak hai Kaam ki Tadbeer Farmata hai Koi Shifarashi Nahi Magar Uski Ijazat Ke Bad Ye hai Allah Tumhara Rabb To Uski Bandagi Karo To Kya Tum Dhayan Nahi Karte…
🔄④.
✒Usi Ki Traf Tum Sabko Firna hai Allah Ka Sacha Wa’da Beshak Wo Pehli Bar Banata hai Fir Fana ke bad Dobara Banayega Ke Unko Jo Imaan Laye Aur Ache Kaam Kiye Insaf ka Sila De Aur Kafiro ko Pine ke Liye Kholta Pani Aur Dardnaak Azab Badla Unke Kufr ka…
🔄⑤..
✏Wohi hai Jisne Sooraj Ko Jagmagata Banaya Aur Chand ko Chamakta Aur Uske Liye Manzile Thehrayi Ke Tum Barso ki Ginti Aur Hisab Jano Allah ne Use Na Banaya Magar Haqq Nishaniya Mufassal Bayan Farmata Hai Ilm Walo ke liye…
🔄⑥.
✏Beshak Raat Aur Deen Ka Badalta Aana Aur Jo Kuch Allah ne Aasmano Aur Zameen me Paida kiya Unme Nishaniya hai Darne Walo ke Liye..
🔄⑦.
✒Beshak Woh Jo Humare Milne ki Ummid Nahi Rakhte Aur Duniya ki Zindagi Pasand kar Bethe Aur Uspar Mutmaeen Ho Gaye Aur Woh Jo Humari Ayato se Gaflat Karte hai…
🔄⑧.
✏Un Logo ka Thikana Dozakh hai Badla Unki Kamayi Ka…
🔄⑨.
✒Beshak Jo Imaan Laye Aur Ache Kaam kiye Unka Rabb Unke Imaan Ke Sabab Unhe Raah Dega Unke Niche Nehre Behti Hogi Ne’mat ke Bagho me..
🔄⑩.
✏Unki Duwa Usme ye Hogi ke Allah Tujhe Paaki hai Aur Unke Milte Waqt Khushi ka Pehla Bol Salam hai Aur Unki Duwa ka Khatma Ye hai Ke Sab Khubiya Saraha Allah Jo Rabb hai Sare Jahan ka…
🔄⑪.
✒Aur Agar Allah Logo par Burayi Esi Jald Bhejta Jesi Woh Bhalayi Ki Jaldi Karte hai To Unka Wa’da Pura Ho Chuka hota To Hum Chodte Unhe Jo Humse Milne ki Ummid nahi Rakhte Ke Apni Sarkashi me Bhatka kare..
🔄⑫.
✏Aur Jab Aadmi ko Taklif Pahuchti hai Hume Pukarta hai Lete Aur Bethe Aur Khade Fir jab Hum Uski Taklif Door Kar Dete hai Chal Deta hai Goya Kabhi Kisi Taklif Ke Pahuchen Par Hume Pukara hi Na tha Yunhi Bhale Kar Dikhaye hai Hadd se Badhne Walo ko Unke kaam…
🔄⑬.
✏Aur Beshak Humne Tumse Pehli Sangate Halaak Farma Di Jab Wohi Hadd se Badhe Aur Unke Rasool Uske pas Roshan Daleel Lekar aaye Aur Wo Ese The hi Nahi Ke Imaan Late Hun Yunhi Badla Dete hai Mujrimo Ko…
🔄⑭.
✒Fir Humne Unke Bad Tumhe Zameen me Janasheen Kiya Ke Dekhe Tum Kese Kaam Karte ho..
🔄⑮.
✏Aur Jab Unpar Humari Roshan Ayate Padhi Jati hai To Woh Kehne Lagte hai Jinhe Humse Milne ki Ummid nahi Ke Iske Siwa Aur Qur’an Le aaiye Ya Isiko Badal Dijiye Tum Farmao Mujhe nahi Pahuchta Ke Me use Apni Taraf se Badal Du Me to Usi Ka Taabe hu Jo Meri Taraf “Wa’hi” Hoti hai Me Agar Apne Rabb ki Na’farmani Karu To Muje Bade din ke Azab ka Darr hai…
🔄⑯.
✒Tum Farmao Agar Allah Chahta To Me use Tumpar Na Padhta Na Wo Tumko Isse Khabardar Karta To me Isse Pehe Tumme Apni Ek Umr Guzar Chuka hu To Kya Tumhe Aqal nahi..
🔄⑰.
✏To Usse Badhkar Zaleem Koun Jo Allah Par Jooth Bandhe Ya Uski Ayate Joothlaye Beshak Mujrimo ka Bhala na hoga..
🔄⑱.
✒Aur Allah ke Siwa Esi Cheez Ko Poojhte Hai Jo Unka Kuch Bhala Na Kare Aur Kehte hai Ke Ye Allah Ke Yaha Humare Shifarashi hai Kya Allah ko Wo Baat Batate ho Jo Uske Ilm Me Na Aasman me Hai Na Zameen me Use Paaki Aur Bartari hai Unke Shirk se…
🔄①⑨.
✏Aur Log Ek Hi Ummat The Fir Mukhtalif Huwe Aur Agar Tere Rabb ki Taraf se Ek Baat Pehle Na Ho Chuki hoti To Yahi Unke Ikhtilafo ka Unpar Faisla Ho Gaya hota..
🔄②ⓞ.
✒Aur Kehte hai Unpar Unke Rabb ki Taraf se Koi Nishani Kyu Nahi Utri Tum Farmao Gaib To Allah Ke Liye hai Ab Rasta Dekho Me bhi Tumhare Sath Raah Dekh Raha hu..
🔄②①.
✏Aur Jab ke Hum Aadmiyo ko Rehmat ka Maza Dete hai Kisi Taklif ke Bad Jo Unhe Pahuchi Thi Jabhi Wo Humari Ayato ke Sath Daanw Chalte hai Tum Farma do Allah ki Khufiya Tadbeer Sabse Pehle ho Jati hai..
🔄②②.
✒Beshak Humare Farishte Tumhare Makr(Fareb) Likh Rahe hai Wohi hai Ke Tumhe Khushki Aur Tarri Me Chalata hai Yaha Tak ke Jab tum Kashti me ho Aur Woh Achi Raah se Unhe Lekar Chali Aur Uspar Khush Huwe Unpar Aandhi ka Jhonka Aaya Aur Har Taraf se Lehro ne Aa Liya Aur Samaj liye ke Hum Ghir Gaye Us Waqt Allah ko Pukarte hai Neere Uske Band Hokar Ke Agar Tu Usse Hume Bachayega To Hum Zarur Shukrguzar Honge…
🔄②③.
✏Fir Allah Jab Unhe Bacha Leta hai Jabhi Wo Zameen me Na’haqq Zyadti Karne Lagte hai, Aye Logo ! Tumhari Zyadti Tumhare hi Jaano Ka Wabal hai Duniya ke Jeete Jee Barat lo Fir Tumhe Humari Taraf Firna hai Us Waqt Hum Tumhe Jata Denge Jo Tunhare Kartoot the…
🔄②④.
✏Duniya ki Zindagi ki Kahawat to Esi hi hai Jese Wo Paani Ke Humne Aasman Se Utara To Uske Sabab Zameen me Ugne wali Cheeze Sab Ghani Hokar Nikle Jo Kuch Aadmi Aur Chopaye Khate hai Yaha Tak ke Jab Zameen me Apna Singar Le liya Aur Khoob Aarasta Ho Gayi Aur Uske Malik Samjhe Ke Ye Basme Aa gayi Humara Huqm Uspar Aaya Raat me Ya Din me To Humne Use Kar Diya Kaati huyi Goya Kal Thi hi Nahi Hum Yunhi Ayate Bayan Karte hai Gour Karne Walo ke liye…
🔄②⑤.
✒Aur Allah Salamati ke Ghar ki Taraf Pukarta hai Aur Jise Chahe Sidhi Raah Chalata hai…
🔄②⑥.
✏Bhalayi Walo ke Liye Bhalayi hai Aur Usse Bhi Zaeed Aur Unke Munh Par Na Chadegi Siyahi Aur Na Khunwari Wohi Jannat Wale hai Woh Usme Hamesha Rahenge…
🔄②⑦.
✒Aur Jinhone Buraiya Kamayi To Burayi Ka Badla Usi Jesa Aur Unpar Zillat Chadegi Unhe Allah se Bachane Wala Koi Na Hoga Goya Unke Chehro par Andheri Raat ke Tukde Chada Diye hai Wohi Dozakh Wale hai Woh Usme Hamesha Rahenge…
🔄②⑧.
✏Aur Jis Din Hum Unko Uthayenge Fir Mushriko Se Farmayenge Apni Jagah Rahi Tum Aur Tumhare Sharik To Hum Unhe Musalmano se Juda Kar Denge Aur Unke Sharik Unse Kahenge Tum Hume Kab Poojte the…
🔄②⑨.
✒To Allah Gawah Kafi hai Humme Aur Tumme Ke Hume Tumhare Poojne Ki Khabar Bhi na Thi…
🔄③ⓞ.
✏Yaha Har Jaan Jaanch Legi Jo Aage Bheja Aur Allah ki Taraf Fere Jaenge Jo Unka Saccha Moula hai Aur Unki Sari Banawate Unse Ghoom Ho Jaegi…
🔄③①.
✒Tum Farmao Tumhe Koun Rozi Deta hai Aasman Aur Zameen Se Ya Koun Malik hai Kaan Aur Aankho ka Koun Nikalta hai Zinda Ko Murde se Aur Nikalta hai Murda ko Zinda se Aur Koun Tamam Kaamo Ki Tadbeer Karta hai To Ab Kahenge ke Allah To Tum Farmao To Kyu Nahi Darte…
🔄③②.
✏To Ye Allah hai Tumhara Saccha Rabb Fir Haqq ke Bad Kya hai Magar Gumrahi Fir Kaha Fire Jate ho..
🔄③③.
✒Yunhi Sabit ho Chuki hai Tere Rabb ki Bat Fasiko par To Woh Imaan Nahi Layenge..
🔄③④.
✏Tum Farmao Tumhare Shariko me Koi Esa hai Ke Awwal Banaye Fir Fana ke Bad Dobara Banaye Tum Farmao Allah Awwal Banata hai Fir Fana ke Bad Dobara Banayega To Kaha Oundhe Jate ho…
🔄③⑤.
✒Tum Farmao Tumhare Shariko me koi Esa hai Ke Haqq ki Raah Dikhaye Tum Farmao ke Allah Haqq ki Raah Dikhata hai To Kya jo Haqq ki Raah Dikhaye Uske Huqm Par Chalna Chahiye Ya Uske Jo Khud Hi Raah na Paye Jab Tak Raah na Dikhaya Jaye To Tumhe Kya Huwa Kesa Huqm Lagate ho..
🔄③⑥.
✏Aur Unme Aksar to Nahi Chalte Magar Gumaan Par Beshak Gumaan Haqq ka Kuch Kaam Nahi Deta Beshak Allah Unke Kaamo ko Janta hai..
🔄③⑦.
✏Aur Ye Qur’an Ki Ye Shaan Nahi Ke Koi Apni Taraf se Bana le Be’Allah ke Utare Haan Wo Agli Qitabo ki Tasdeek hai Aur “Loh” Me Jo Kuch Likha hai Sabki Tafseel hai Usme Kuch Shak nahi Hai Parwardigare Alam Ki Taraf Se hai..
🔄③⑧.
✒Kya Ye Kehte hai Ke Unhone Use Bana Liya hai Tum Farmao To Us Jesi Koi Ek Soorat Le Aao Aur Allah Ko Chodkar Jo Mil Sake Sabko Bula lao Agar Tum Sacche ho…
🔄③⑨.
✏Balke Use Jhootlaya Jiske Ilm Par Qaabu na Paya Aur Abhi Unhone Uska Anjam Nahi Dekha Ese Hi Unse Aglo ne Jhootlaya tha To Dekho Zalimo ka Kesa Anjam Huwa..
🔄④ⓞ.
✒Aur Unme Koi Uspar Imaan Lata Hai Aur Unme Koi Uspar Imaan Nahi Lata Hai Aur Tumhara Rabb Mufsido ki Khoob Janta hai..
🔄④①.
✏Aur Agar wo Tumhe Jhootlaye To Farma Do Ke Mere Liye Meri Karni Aur Tumhare Liye Tumhari Karni Tumhe Mere Kaam se Ilaka nahi Aur Muje Tumhare Kaam Se Talluk Nahi…
🔄④②.
✒Aur Unme Koi Woh Hai Jo Tumhari Taraf Kaan Lagate hai To Kya Tum Behro ko Suna Doge Agar Ye Unhe Aqal na ho…
🔄④③.
✏Aur Unme Koi Tumhari Taraf Takta hai Kya Tum Andho ko Raah Dikha Doge Agarche Woh Na Soojhe…
🔄④④.
✏Beshak Allah Logo Par Zulm Nahi Karta Haan Log Hi Apni Jaano Par Zulm Karte hai..
🔄④⑤.
✒Aur Jis Din Unhe Uthayega Goya Duniya me Na Rahe the Magar Us Din ki Ek Ghadi Apas me Pehchan Karenge Ke Poore Ghaate me Rahe Woh Jinhone Allah se Milne ko Jhootlaya Aur Hidayat Par Na the..
🔄④⑥.
✏Aur Agar Hum Tumhe Dikha De Kuch Usme se Jo Unhe Wa’da De Rahe the Ya Tumhe Pehle Hi Apne Paas Bula le Baharhaal Unhe Humari Taraf Palatkar Aana hai Fir Allah Gawah Hai Unke Kaamo Par.
🔄④⑦.
✒Aur Har Ummat me Ek Rasool Huwa Jab Unka Rasool Unke Paas Aata Unpar Insaaf Ka Faisla Kar Diya Jata Aur Unpar Zulm Na hota..
🔄④⑧.
✏Aur Kehte hai Ye Wa’da Kab Aayega Agar Tum Sacche ho..
🔄④⑨.
✒Tum Farmao Me Apni Jaan Ke Bure-Bhale Ka (Zaati) Ikhtiyar Nahi Rakhta Magar Jo Allah Chahe Har Giroh ka Ek Wa’da hai Jab Unka Wa’da Ayega To Ek Ghadi Na Piche Hate Na Aage Badhe..
🔄⑤ⓞ.
✏Tum Farmao Bhala Batao To Agar Uska Azab Tumpar Raat ko Aaye Ya Din Ko To Usme Woh Konsi Cheez hai Ke Mujrimo ko Jiski Jaldi hai….
🔄⑤①.
✏To Kya Jab Ho Padega Us Waqt Iska Yakeen Karoge Kya Ab Mante ho Pehle to Uski Jaldi Macha Rahe the…
🔄⑤②.
✒Fir Zalimo se Kaha Jaega Hamesha Azab Chakkho Tumhe Kuch Aur Badla Na Milega Magar Wohi Jo Kamate The..
🔄⑤③.
✏Aur Tumse Puchte Hai Kya Woh Haq Hai Tum Farmao Mere Rabb ki Kasam Beshak Woh Zarur Haq Hai Aur Tum Thaka Na Sakoge Aur Agar Har Zalim Jaan Zameen me Jo Kuch Hai…
🔄⑤④.
✒Sabki Maliki Hoti Zarur Apni Jaan Chudane me Deti Aur Dil Me Chupke-Chupke Pashema Huwe Jab Azab Dekha Aur Unme Insaf Se Faisla Kar diya Gaya Aur Unpar Zulm Na Hoga…
🔄⑤⑤.
✏Sun Lo Beshak Allah Hi Ka Hai Jo Kuch Aasmano Me Aur Zameen Me Sun lo Beshak Allah Ka Wa’da Saccha Hai Magar Unme Aksar ko Khabar nahi…
🔄⑤⑥.
✒Wo Jilata Aur Marta hai Aur Uski Taraf Firoge…
🔄⑤⑦.
✏Aye Logo ! Tumhare Pas Tumhare Rabb Ki Taraf se Nasihat aayi Aur Dilo Ki Sehat Aur Hidayat Aur Rehmat Imaan Walo Ke Liye..
🔄⑤⑧.
✏Tum Farmao Allah Hi K Fazal Aur Usiki Rehmat Aur Usi Par Chahiye Ke Khushi Kare Woh Unke Sab Dhan Doulat se Behter Hai…
🔄⑤⑨.
✒Tum Farmao Bhala Batao To Woh Jo Allah Ne Tumhare Liye Rizk Utara Usme Tumne Apni Taraf Se Haram Aur Halal Thehra Liya…
🔄⑥ⓞ.
✏Tum Farmao Kya Allah Ne  Uski Tumhe Ijazat Di Ya Allah Par Jooth Bandhte ho Aur Kya Guman Unka Jo Allah Par Jooth Bandhte hai Ke Qayamat me Unka Kya Haal hoga Beshak Allah Logo par Fazl Karta hai…
🔄⑥①.
✒Magar Aksar Log Shukr Nahi Karte Aur Tum Kisi Kaam me ho Aur Uski Taraf se Kuch Qur’an Padho Aur Tum Log Koi Kaam Karo Hum Tumpar Gawah Hote hai Jab Tum Usko Shuru Karte ho Aur Tumhare Rabb se Zarra Bhar Koi Cheez Gayab Nahi Zameen me Na Aasman Me  Aur Na Usse Choti Aur Na Usse Badi Koi Cheez nahi Jo Ek Roshan Qitab me Na Ho…
🔄⑥②.
✏Sun lo Beshak Allah ke Waliyo par Na Kuch Khouf hai Na Ghum..
🔄⑥③.
✒Woh Jo Imaan Laye Aur Parhezgari Karte hai..
🔄⑥④.
✏Unhe Khush’khabri Hai Duniya ki Zindagi me Aur Akherat Me Allah ki Bate Badal Nahi Sakti Yahi Badi Kamiyabi hai…
🔄⑥⑤.
✏Aur Tum Unki Bato ka Ghum Na Karo Beshak Izzat Sari Allah ke Liye hai Wohi Sunta Janta hai.
🔄⑥⑥.
✒Sunlo Beshak Allah Hi Ke Mulk hai Jitne Aasmano me Hai Aur Jitne Zameeno me Aur Kahe ke Piche Ja Rahe hai Woh Jo Allah ke Siwa Sharik Pukar Rahe hai Woh To Piche Nahi Jate Magar Gumaan Ke Aur Woh To Nahi Magar Atkale Doudate…
🔄⑥⑦.
✏Wohi hai Jisne Tumhare Liye Raat Banayi Ke Usme Chain Pawo Aur Din Banaya Tumhari Aankhe Kholta Beshak Usme Nishaniya hai Sunne Walo ke Liye…
🔄⑥⑧.
✒Bole Allah ne Apne Liye Aulad Banayi Paaki Usko Wohi Be’Niyaz hai Usi ka hai Jo Kuch Aasmano me hai Aur Jo Kuch Zameen me hai Tumhare Pas Uski Koi Bhi Sanad Nahi…
🔄⑥⑨.
✏Kya Allah Par Wo Bat Batate ho Jiska Tumhe Ilm nahi Tum Farmao Woh Jo Allah Par Jooth Bandhte Hai Uska Bhala Na hoga…
🔄⑦ⓞ.
✒Duniya Me Kuch Barat Lena hai Fir Unhe Humari Taraf Wapas Aana Fir Hum Unhe Sakht Azab Chakhaenge Badla Unke Kufr ka…
🔄⑦①.
✏Aur Unhe Nooh ki Khabar Padhkar Sunao Jab Usne Apni Qoum se Kaha Aye Meri Qoum ! Agar Tum Par Shaak Guzra Hai Mera Khada hona Aur Allah ki Nishaniya Yaad Dilana To Mene Allah Hi Par Bharosa Kiya To Milkar Kaam Karo Aur Apne Joothe Ma’budo Samet Apna Kaam Pakka Kar lo Fir Tumhare Kaam me Tumpar Kuch Ganjlak Na Rahe Fir Jo Ho Sake Mera Kar lo Aur Muje Mohlat na do…. 
🔄⑦②.
✒Fir Agar Tum Munh Fero To Me Tumse Kuch Ujrat Nahi Mangta Mera AJr To Nahi Magar Allah Par Aur Muje Huqm Hai Ke Me Musalmano se Hu…
🔄⑦③.
✏To Unhone Use Joothlaya To Humne Use Aur Jo Uske Sath Kashti Me The Unko Najat Di Aur Unhe Humne Na’eeb Kiya Aur Jinhone Humari Ayate Joothlayi Unko Humne Dubo Diya To Dekho Daraye Huwo Ka Anjam Kesa Huwa..
🔄⑦④.
✒Fir Uske Bad Aur Rasool Humne Unki Qoumo Ki Taraf Bheje To Wo Unke Pas Roshan Daleel Laye To Woh Ese Na the Ke Imaan Late Uspar Jise Pehle Joothla Chuke The Hum Yunhi Mohar Laga Dete hai Sarkasho Ke Dilo par…
🔄⑦⑤.
✏Fir Unke Bad Humne Moosa Aur Haroon ko Fir’on Aur Uske Darbariyo Ki Taraf Apni Nishaniya Lekar Bheja To Unhone Takabbur Kiya Aur Woh Mujrim Log The…
🔄⑦⑥.
✏To Jab Unke Pas Humari Taraf se Haq Aya Bole Ye To Zaroor Khula Jaadu hai..
🔄⑦⑦.
✒Moosa Ne Kaha Kya Haqq ki Nisbat Esa Kehte Ho Ke Jab Woh Tumhare Pas Aaya Kya Ye Jaadu hai..
🔄⑦⑧.
✏Aur Jadugar Muraad ko Nahi Pahuchte Bole Kya Tum Humare Pas Isliye Aaye Ho ke Hume Usse Fer Do Jispar Humne Apne Baap-Dada Ko Paya..
🔄⑦⑨.
✒Aur Zameen Me Tumhi Dono Ki Badhayi Rahe Aur Hum Tumpar Imaan Lane ke Nahi..
🔄⑧ⓞ.
✏Aur Fir’on Bola Har Jadugar Ilm Walo ko Mere Pas Le Aao.
🔄⑧①.
✒Fir Jab Jadugar Aaye Unse Moosa ne Kaha Daalo Jo Tumhe Daalna hai Fir Jab Unhone Daala Moosa Ne kaha Ye Jo Tum Laye Ye Jaadu hai Ab Allah Use Batil Kar Dega Allah Mufsido ka Kaam Nahi Banata…
🔄⑧②.
✏Aur Allah Apni Bato se Haq Ko Haq Kar Dikhata hai Pade Bura Maane Mujrim.
🔄⑧③.
✒To Moosa Par Imaan Na Laye Magar Uski Qoum ki Aulad se Kuch Log Fir’on Aur Uske Darbariyo se Darte Huwe Ke Kahin Unhe Hatne Par Majboor Na Kar De Aur Beshak Fir’on Zameen Par Ser Uthane Wala tha Aur Beshak Wo Hadd se Guzar Gaya…
🔄⑧④.
✏Aur Moosa ne Kaha Aye Meri Qoum ! Agar Tum Allah Par Imaan Laye To Usi Par Bharosa Karo Agar Tum Islam Rakhte ho..
🔄⑧⑤.
✒Bole Humne Allah hi Par Bharosa Kiya Ilahi Humko Zalim Logo ke Liye Aazmaish Na Bana.
🔄⑧⑥.
✏Aur Apni Rehmat Farmakar Hume Kafiro se Najat de.
🔄⑧⑦.
✒Aur Humne Moosa Aur Uske Bhai Ko “WAHI” Bheji Ke Misr me Apni Qoum ke Liye Makanat Banao Aur Apne Gharo ko Namaz ki Jagah Karo Aur Namaz Qayam Rakho Aur Musalmano ko Khush’Khabri Sunao..
🔄⑧⑧.
✏Aur Moosa Ne Arz Ki Aye Rabb Humare ! Tune Fur’on Aur Uske Sardaro ko Aara’ish Aur Maal Duniya ki Zindagi me Diye Aye Rabb Humare ! Isliye Ke Teri Raah se Behka de Aye Rabb Humare ! Unke Maal Barbad Kar de Aur Unke Dil Sakht Kar de Ke Imaan Na Laye Jab Tak Dardnaak Azab Na Dekh Le…
🔄⑧⑨.
✏Farmaya Tum Dono ki Duwa Qabool Huyi To Sabit Qadam Raho Aur Nadano Ki Raah Na Chalo..
🔄⑨ⓞ.
✒Aur Hum Bani Israeel Ko Dariya Paar Le gaye To Fir’on Aur Uske Lashkar ne Unka Picha kiya Sarkashi Aur Zulm se Yaha Tak ke Jab Use Doobne ne Aa liya Bola Me Imaan Laya Ke Koi Saccha Ma’bood nahi Siwa Uske Jispar Bani Israeel Imaan Laye Aur Me Musalman Hu…
🔄⑨①.
✏Kya Ab Aur Pehle se Na’Farman Raha Aur Tu Fasadi tha..
🔄⑨②.
✒Aaj Hum Teri Lash Ko Utaar Denge Ke Tu Apne Pichlo ke Liye Nishani Ho Aur Beshak Log Humari Ayato se Gafil hai..
🔄⑨③.
✏Aur Beshak Humne Bani Israeel Ko Izzat ki Jagah Di Aur Unhe Suthri Rozi Ata ki To Ikhtilaf me Na Pade Magar Ilm Aane ke bad Beshak Tumhara Rabb Qayamat ke Din Unme Faisla Kar Dega Jis Bat me Jaghadte The.
🔄⑨④.
✒Aur Aye Sunne Wale ! Agar Tumhe Kuch Shubha ho Usme Jo Humne Teri Taraf Utara To Unse Puch Dekh Jo Tujhse Pehle Qitab Padhne Wale Hai Beshak Tere Pas Tere Rabb ki Taraf se Haqq Aaya To Tu Hargiz Shak Walo Me naa ho.
🔄⑨⑤.
✏Aur Hargiz Unme Naa Hona Jinhone Allah ki Ayate Joothlayi Ke Tu Khasare Walo me Ho Jaega…
🔄⑨⑥.
✒Beshak Woh Jinpar Tere Rabb ki Baat Theek Pad Chuki Hai Imaan Na Layenge…
🔄⑨⑦.
✏Agarche Sab Nishaniya Unke pas Aaye Jab Tak Dardnaak Azab Na Dekh Le..
🔄⑨⑧.
✏To Huyi Hoti Na Koi Basti Ke Imaan Lati To Uska Imaan Kaam Aata Haan Yunus ki Qoum Jab Imaan Laye Humne Unse Ruswayi ka Azab Duniya ki Zindagi me Hata Diya Aur Ek Waqt Tak Unhe Baratne Diya..
🔄⑨⑨.
✒Aur Agar Tumhara Rabb Chahta Zameen me Jitne hai Sab Ke Sab Imaan Le aate To Kya Tum Logo ko Zabardasti Karoge Yaha Tak ke Musalman Ho jaye..
🔄①ⓞⓞ.
✏Aur Kisi Jaan ki Qudrat Nahi Ke Imaan Le aaye Magar Allah ke Huqm Se Aur Azab Unpar Daalta hai Jinhe Aqal Nahi..
🔄①ⓞ①.
✒Tum Farmao Dekho Aasmano Aur Zameen me Kya hai Aur Ayate Aur Rasool Unhe Kuch Nahi Dete Jinke Naseeb Me Imaan Nahi..
🔄①ⓞ②.
✏To Unhe Kaheka Intezar hai Magar Unhi Logo Ke se Dino ka Jo Unse Pehle Ho Guzre Tum Farmao To Intezar Karo Me bhi Tumhare Sath Intezar me Hu…
🔄①ⓞ③.
✒Fir Hum Apne Rasoolo Aur Imaan Walo ko Najat Denge Baat Yahi hai Humari Zimme Karam Par Haqq hai Musalmano Ko Najat Dena.
🔄①ⓞ④
✏Tum Farmao Aye Logo ! Agar Tum Mere Deen ki Taraf se Kisi Shubhe Me ho To Me to Use Na Poojonga Jise Tum Allah Ke Siwa Poojte ho Haan Us Allah ko Poojta hu Jo Tumhari Jaan Nikalega Aur Muje Huqm hai Ke Imaan Walo Me hu…
🔄①ⓞ⑤.
✒Aur Ye ke Apna Munh Deen ke Liye Sidha Rakh Sabse Alag Hokar Aur Hargiz Shirk Walo Me Na Hona..
🔄①ⓞ⑥.
✏Aur Allah Ke Siwa Uski Bandagi Na Kar jo Na Tera Bhala Kar sake Na Bura Fir Agar Esa Kare to Us Waqt tu Zalimo se Hoga..
🔄①ⓞ⑦.
✒Aur Agar Tujhe Allah Koi Taklif Pahochaye To Uska Koi Taalne Wala nahi Uske Siwa Aur Agar Tera Bhala Chahe To Uske Fazal Ka Radd karne Wala Koi Nahi Use Pehchanta hai Apne Bando me Jise Chahe Aur Wohi Bakshne Wala Meharban hai…
🔄①ⓞ⑧.
✏Tum Farmao Aye Logo ! Tumhare Pas Tumhare Rabb ki Taraf se Haqq aaya To Jo Raah Par Aya Woh Apne Bhale ki Raah par Aaya Aur Jo Behka Woh Apne Bure ko Behka Aur Kuch me Kadoda Nahi…
🔄①ⓞ⑨.
✒Aur Uspar Chalo Jo Tumpar “WAHI” Hoti hai Aur Sabr Karo Yaha Tak ke Allah Huqm Farmaye Aur Woh Sabse Behter Huqm Farmane Wala hai…

📝End Of Sureh Yunus…..

M.G.M BRODCAST AUR M.G.M WHAT APP GRPS  ME ADD HONE KE LIYE IS NUMBER PAR MSG KARE…


+91 88 28 44 78 66

M.G.M GLOBAL TEAM…

No Comments
  1. Syed Quddusi Shah Aamiri says

    JazaakAllaah

    Surah Taubah mai Basmallaah nahi kaha jata hai, lekin aapni likhdiya hai usai nikal dena.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy