📖TARJUMA-E-KANZUL IMAAN SHARIF:- ALBUM-03.

SURAT’UL’MAIDAH & SURAT’UL’AN’AAM MUKAMMAL……


🌹ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻴﻢ


💐ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﮧِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤٰﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﯿۡﻢِ


📝SURAT-UL-MAIDAH…….


AYAT NO………


⏬①.
✏Aye Imaan Walo Apne Qoul Pure Karo, Tumhare Liye Halal Hue Be’zuban Maweshi Magar Woh Jo Aage Sunaya Jaega Tumko Lekin Shikar Halal Na Samjo Jab Tum Ehram me Ho Beshak Allah Huqm Farmata hai Jo Chahe…
⏬②.
✒Aye Imaan Walo Halal Na Thehra Lo Allah Ke Nishan Aur Na Adab Wale Mahine Aur Na Haram ko Bheji Hui Qurbaniya Aur Na Jinke Gale me Alamate Aaweza Aur Na Unka Maal Wa Aabru Jo Izzat Wale Ghar ka Qasd Karke Aaye Apne Rabb Ka Fazal Aur Uski Khushi Chahte..
✏Aur Jab Ehram Se Niklo To Shikar Kar Sakte ho Aur Tumhe Kisi Qoum ki Adawat Ke Unhone Tumko Masjide Haram se Roka tha Zyadtti Karne par Na Ubhare Aur Neki Aur Parhezgari par Ek-Dusre ki Madad Karo Aur Gunaah Aur Zyadti Par Baham Madad Na do Aur Allah se Darte Raho Beshak Allah Ka Azab Sakht hai…
⏬③.
✒Tumpar Haraam Hai Murdaar Aur Khoon Aur Suwwar ka Gosht Aur Wo Jiske Zibah Me Gair-E-Khuda ka Naam Pukara Gaya Aur Wo Jo Gala Ghotne se Mare Aur Be-Dhaar ki Cheez se Mara hua Aur Jo Girkar Mara Aur Jise kisi Janwar ne Singh Mara Aur Jise Koi Darinda Kha Gaya.  
✏Magar Jinhe Tum Zibah Kar lo Aur Jo Kisi Than Par Zibah Kiya gaya Aur Phanse Daalkar Banta Karna Ye Gunaah Ka Kaam hai…
✒Aaj Tumhare Deen Ki Taraf se Kafiro ki Aas Toot Gai To Unse Na Daro Mujhse Daro Aaj Mene Tumhare Liye Tumhara Deeb Qameel Kar diya Aur Tumpar Apni Ne’mat Puri Kar di Aur Tumhare Liye Islam Ko Deen Pasand Kiya To Jo Bhook -Pyas Ki Shiddat me Nachar Ho Yun ke Gunah ki Taraf Na Jhuke To Beshak Allah Bakshne Wala Meharban hai….
⏬④.
✏Aye Mehboob Tumse Puchte hai Ke Unke liye Kya Halal Hua Tum Farma do Ke Halal Ki Gai Tumhare Liye Paak Cheeze Aur Jo Shikari Janwar Tumne Sadha Liye Unhe Shikar Par Doudate Jo Ilm Tumhe Khudane Diya Usse Unhe Sikhate, To Khao Usme se Jo Wo Markar Tumhare Liye Rehne de Aur Uspar Allah ka Naam Lo Aur Allah se Darte Raho Beshak Allah ko Hisab Karte Der Nahi Lagti….
⏬⑤.
✒Aaj Tumhare Liye Paak Cheeze Halal Hui Aur Qitabiyo Ka Khana Tumhare Liye Halal hai Aur Tumhara Khana Unke liye Halal hai Aur Parsa Aurte Musalman Aur Parsa Aurte Unme se Jinko Tumse Pehle Qitab mili, Jab Tum Unhe Unke Mehar Do Qaid me Late hue Na Masti Nikalte Na Aashna Banate Aur Jo Musalman Se Kafir ho Uska Kiyaa-Dhara Sab Aqarat Gaya Aur Woh Aakhirat Me Ziyakar(Ghatewala) Hai…
⏬⑥.
✏Aye Iman Walo Jab Namaz Ko Khade Hona Chaho Apna Munh Dho’ow Aur Kohniyo Tak Hath, Aur Saro ka Masah Karo Aur Gatto Tak Pau Dhoow Aur Agar Tumhe Nahane ki Hajat ho To Khoob Suthre Ho lo.
✒Aur Agar Tum Bimar Ho Ya Safar me Ho Ya Tumme se Koi Qaza-E-Hajat se Aya Ya Tumne Aurto se Sohbat ki Aur Surato Ne Pani Na Paya to Paak Mitti Se Tayammum Karo to Apne Munh Aur Hatho ka Usse Masah Karo Allah Nahi Chahta ke Tumpar Tangi Rakhhe.
✏Haan Ye Chahta hai ke Tumhe khoob Suthra Kar de Aur Apni Nemat Tumpar Puri Kar de Ke Kahin Tum Ehsan Mano….
⏬⑦.
✏Aur Yaad Karo Allah Ka Ehsan Apne Upar Aur Wo Ahad Jo Usne Tumse Liya Jabki Tumne Kaha, Humne Suna Aur Mana, Aur Allah Se Darro Beshak Allah Dilo ki Baat Janta hai…
⏬⑧.
✒Aye Imaan Walo ! Allah Ke Huqm Par Khoob Qayam ho Jao, Insaf ke Sath Gawahi Dete Aur Tumko Kisi Qoum ki Adawat Ispar Na Ubhare Ke Insaf Na Karo, Insaf Karo Wo Parhezgari Se Zyada Qareeb Hai Aur Allah Se Daro, Beshak Allah ko Tumhare Kamo ki Khabar hai…
⏬⑨.
✏Imaan Wale Neko Karo se Allah ka Wada Hai Ke Unke Liye Bakshish Aur Bada Sawab hai…
⏬⑩.
✒Aur Woh Jinhone Kufr Kiya Aur Humari Ayate Jhutlayi, Wahi Dozakh Wale hai…
⏬⑪.
✏Aye Imaan Walo ! Allah Ka Ehsan Apne Upar Yaad Karo, Jab Ek Qoum ne Chaha Ke Tumpar Dast-Darazi Kare To Usne Unke Hath Tumpar se Rok Diye Aur Allah Se Daro Aur Musalmano ko Allah Hi Par Bharosa Chahiye….
⏬①②.
✏Aur Beshak Allah Ne Bani Israil Se Ahad Liya Aur Humne Unke 12 Sardar Qayam Kiye Aur Allah Ne Farmaya Beshak Me Tumhare Sath Hu Zarur Agar Tum Namaz Qayam Rakho Aur Zakat Do Aur Mere Rasoolo Par Iman Lao Aur Unki Tazeem Karo Aur Allah Ko Qarze Hasan Do, Beshak Me Tumhare Gunaah Utaar Dunga Aur Zarur Tumhe Bago me Le Jaunga Jinke Niche Nehre Rawa, Fir Uske Bad Jo Tumme Se Kufr Kare Wo Zarur Sidhi Raah Se Behka…
⏬①③.
✒To Unki Kisi Bad-Ahadiyo Par Humne Unhe Laa’nat ki Aur Unke Dil Sakht Kar Diye Allah Ki Bato ko Unke Thikano Se Badalte hai Aur Bhula Bethe Bada Hissa Un Nasihato ka Jo Unhe Di Gai Aur Tum Hamesha Unki Ek Na Ek Daga Par Muttale Hote Rahoge Siwa Thodo Ke To Unhe Muaf Kar do Aur Unse Darguzro Beshak Ehsan Wale Allah ko Mehboob hai…
⏬①④.
✏Aur Woh Jinhone Daa’wa Kiya ke Hum Nasara hai Humne Unse Ahad Liya To Wo Bhula Bethe Bada Hissa Un Nasihato ka Jo Unhe Di gai To Humne Unke Apas me Qayamat Ke Din tak Bair Aur Bugz Daal Diya Aur  An’qareeb Allah Unhe Bata dega Jo Kuch Karte The…
⏬①⑤.
✒Aye Qitab Walo Beshak Tumhare Pas Humare Ye Rasool Tashrif Lae Ke Tum Par Zahir Farmate Hai Bahot si Wo Cheeze Jo Tumne Qitab me Chupa Dali Thi Aur Bahot-Si Muaf  Farmate hai Beshak Allah ki Taraf se Ek Noor Aya Aur Roshan Qitab….
⏬①⑥.
✏Allah Isse Hidayat Deta hai Use Jo Allah ki Marzi Par Chala Salamati Ke Sath Aur Unhe Andheriyo Se Roshni ki Taraf Le Jata hai Apne Huqm Se Aur Unhe Sidhi Raah Dikhata hai… 
⏬①⑦.
✏Beshak Kafir Hue Wo Jinhone Kaha Ke Allah Maseeh Bin Mariyam hi hai Tum Farma Do, Fir Allah Ka Koi Kya Kar Sakta hai Agar Wo Chahe Ke Halak Kar de Maseeh(Aleyhissalam)Bin Mariyam Aur Uski Maa Aur Tamam Zameen Walo Ko Aur Allah Hi Ke Liye hai Saltanat Aasman Aur Zameen Aur Unke Darmiyan Ki, Jo Chahe Paida Karta hai Aur Allah Sab-Kuch Kar Sakta hai….
⏬①⑧.
✒Aur Yahoodi Aur Nasrani Bole Ke Hum Allah Ke Bete Aur Uske Pyare Hai Tum Farma Do Fir Tumhe Kyo Tumhare Gunaho Par Azab Farmata hai Balke Tum Aadmi Ho, Uski Makhlookat Se Jise Chahe Bakshta hai Aur Jise Chahe Saza Deta Hai Aur Allah Hi ke Liye hai Saltanat Aasmano Aur Zameen Aur Unke Darmiyan Ki Aur Usiki Taraf Firna hai…
⏬①⑨.
✏Aye Qitab Walo Beshak Tumhare Pas Humare Ye Rasool Tashrif Lae Ke Tumpar Humare Ehqam Zahir Farmate hai Bad Iske ke Rasoolo ka Aana Muddato  Band raha Tha Ke Kabhi Kaho Ke Humare Pas Koi Khushi Aur Darr Sunane Wala Na Aaya to Ye Khushi Aur Darr Sunane Wale Tumhare Pas Tashrif Lae Hai Aur Allah ko Sab Qudrat hai…
⏬②ⓞ.
✒Jab Musa ne Kaha Apni Qoum se Aye Meri Qoum, Allah Ka Ehsan Apne Upar Yaad Karo Ke Tumme se Paigamber Kiye Aur Tumhe Badshah Kiya Aur Tumhe Wo Diya Jo Aaj Sare Jahan Me Kisi Ko Na diya…
⏬②①.
✏Aye Qoum, Is Paak Zameen Me Dakhil Ho jo Allah ne Tumhare Liye Likhi hai Aur Piche Na Palto Ke Nuksan Par Paltoge…
⏬②②.
✒Bole Aye Musa, Isme To Bade Zabardast Log hai Aur Hum Isme Hargiz Dakhil Na Honge, Jab Tak Wo Waha se Nikal Na jae,…
⏬②③.
✏Haan Wo Waha se Nikal Jae To Hum Waha Jae To Hum Waha Jae Do Mard Ke Allah se Darne Walo me se The Allah ne Unhe Nawaza Bole Ke Zabardasti Darwaze Me Unpar Dakhil ho Agar Tum Darwaze Me Dakhil ho Gae to Tumhara Hi Galba Hai Aur Allah Hi Par Bharosa Karo Agar Tumhe Imaan Hai…
⏬②④.
✒AYE MUSA ! Hum To Waha Kabhi na Jaenge, Jab Tak Wo Waha hai To Aap Jaiye Aur Apka Rabb , Tum Dono Lado, Hum Yaha Bethe hai…
⏬②⑤.
✏Musa Ne Arz Ki Ke Aye Rabb Mere Muje Ikhtiyar Nahi Magar Apna Aur Apne Bhai Ka To Tu Humko In Be-Huqmo Se Juda Rakh…
⏬②⑥.
✒Farmaya Wo Zameen Unpar Haram hai 40 Baras Tak Bhatakte Fire Zameen me To Tum Be-Huqmo ka Afsos Na Khao..
⏬②⑦.
✏Aur Unhe Padh Kar Sunao Adam Ke Do Beto ki Sacchi Khabar Jab Dono ne Ek-Ek Niyaz Pesh ki To Ek ki Qabool Hui Aur Dusre ki Na Qabool Hui Bola, Kasam hai Me Tujhe Qatl Kar dunga, Kaha Allah Usise Qabool Karta hai Jise Darr hai…
⏬②⑧.
✒Beshak Agar tu Apna Hath Mujhpar Badhaega Ke Muje Qatl Kare To Me Apna Hath Tujhpar na Badhaunga Ke Tujhe Qatl Karu, Me Allah Se Darta hu Jo Malik hai Sare Jahan Ka…
⏬②⑨.
✏Me to Ye Chahta hu Ke Mera Aur Tera Gunaah Dono Tere hi Palle Pade To tu Dozakhi Ho Jae Aur Be-Insafiyo ki Yahi Saza hai..
⏬③ⓞ.
✒To Uske Nafas se Use Bhai ke Qatl ka Chaw Dilaya To use Qatl kar Diya to Reh Gaya Nuksan me…
⏬③①.
✏To Allah Ne Kawwa Bheja Zameen Kuredta Ke Use Dikhae Kyonkar Apne Bhai ki Lash Chupae, Bola Haye Kharabi Me Is Kawwe Jesa Bhi na ho Saka Ke me Apne Bhai ki Lash Chupata to Pachtata Reh Gaya…
⏬④ⓞ.
✏Kya Tujhe Maloom Nahi ke Allah ke Liye hai Aasmano Zameen Ki Badshahi Saza Deta hai Jise Chahe Aur Bakshta hai Jise Chahe Aur Allah Sabkuch Kar Sakta hai….
⏬④①.
✒Aye Rasool Tumhe Ghumgin na Kare Woh Jo Kufr Par Doudte hai, Jo Kuch Wo Apne Munh se Kehte hai, Hum Imaan Lae Aur Unke Dil Musalman Nahi Aur Kuch Yahoodi Jhooth Khoob Sunte hai Jo Tumhare Pas Hazir Na hue Allah ki Bato ko Unke Thikano ke Bad Badal Dete hai, Kehte Hai Ye Huqm Tumhe Mile to Maano Aur Ye na Mile To Bacho…
✏Aur Jise Allah Gumrah Karna Chahe To Hargiz Tu Allah se Uska Kuch Bana Na Sakega, Woh hai Ke Allah ne Unka Dil Paak Karna Chaha Unhe Duniya me Ruswai Hai Aur Unhe Akhirat me Bada Azab…..
⏬④②.
✒Bade Juth Sunne Wale Bade Haramkhor To Agar Tumhare Huzur Hazir ho To Unme Faisla Farmao Ya Unse Munh Fer lo Aur Agar Tum Unse Munh Fer Loge To Wo Tumhara Kuch Na Bigadenge Aur Agar Unme Faisla Farmaw To Insaf me Faisla Karo, Beshak Insaaf Wale Allah ko Pasand hai….
⏬④③.
✏Aur Wo Tumse Kyonkar Faisla Chahenge Halanke Unke Pas Touret hai Jisme Allah ka Huqm Moujud hai, Baee Hama Usi se Munh Ferte hai Aur Wo Imaan Wale Nahi…
⏬④④.
✒Beshak Humne Touret Utari Usme Hidayat Aur Noor hai, Uske Mutabik Yahood ki Huqm Dete the Humare Farmabardar Nabi Apni Aur Aalim Aur Faqeeh Ke Unse Qitabullah ki Hifazat Chahi Gai thi Aur Wo Ispar Gawah The To Logo se Khouf na Karo Aur Mujhse Daro Aur Meri Ayato ke Badle Zaleel Qeemat Na lo Aur Jo Allah ke Utare Par Huqm Na Kare Wahi Log Kafir hai….
⏬④⑤.
✏Aur Humne Touret me Unpar Wajib Kiya Ke Jaan Ke Badle Jaan Aur Aankh ke Badle Aankh Aur Naak ke Badle Naak Aur Kaan ke Badle Kaan Aur Daant ke Badle Daant Aur Zakhmo me Badla hai, Fir jo Dil ki Khushi se Badla Kara De To Woh Uska Gunaah Utaar Dega Aur jo Allah ke Utare Par Huqm Na kare To Wahi log Zalim hai….
⏬④⑥.
✏Aur Hum Un Nabiyo ke Piche Unke Nishane Qadam Par Isa Bin Mariyam ko Lae Tasdeek Karta Hua Touret Ki Jo Usse Pehle Thi Aur Humne Use Injeel Ata ki Jisme Hidayat Aur Noor hai Aur Tasdeek Farmati hai Touret ki Ke Usse Pehle thi Aur Hidayat Aur Nasihat Parhezgaro ko….
⏬④⑦.
✒Aur Chahiye Ke Injeel Wale Huqm Kare Uspar Jo Allah ne Usme Utara Aur Jo Allah ke Utare par Huqm Na kare To Wahi log Fasik Hai…
⏬④⑧.
✏Aur Aye Mehboob ! Humne Tumhari Taraf Qitab Utari Agli Qitabo ki Tasdik Farmati Aur Unpar Muhafiz Wa Gawah To Unme Faisla Karo Allah ke Utare Se Aur Aye Sunne Wale, Unki Khawaisho ki Pairvi Na Karna Apne Pas Aya hua Haq Chodkar,
✒Humne Sabke Liye Ek-Ek Shriyat Aur Rasta Rakha Aur Allah Chahta to Tum Sabko Ek Hi Ummat Kar deta Magar Manzoor Ye hai Ke Jo Kuch Tumhe Diya, Usme Tumhe Aazmae, To Bhalaiyo Ki Taraf  Sabkat Chaho Tum Sabka Firna Allah hi ki Taraf hai To wo Tumhe Bata Dega Jis Bat me Tum Jhagarte The…
⏬④⑨.
✏Aur Ye Ke Aye Musalman Allah ke Utare Par Huqm Kar Aur Unki Khawaisho Par Na Chal Aur Unse Bachta Reh Ke Kahin Tujhe Lagzish Na De-de Kisi Huqm me Jo Teri Taraf Utra Fir Agar wo Munh Fere To Jaan lo Ke Allah Unke Baaz Gunaho ki Saza Unko Pahochaya Chahta hai…
⏬⑤ⓞ.
✒Aur Beshak Bhot Aadmi Bhot Be-Huqm Hai to Kya Jahiliyat Ka Huqm Chahte hai Aur Allah se Behter Kiska Huqm Yakeen Walo ke Liye…
⏬⑤①.
✏Aye Imaan Walo Yahood-O-Nasara ko Dost na Banao Woh Apas me Ek Dusre ke Dost hai Aur Tumme Jo koi Unse Dosti Rakhega To woh Unhi me Se hai Beshak Allah Be-Insafo ko Raah Nahi Deta….
⏬⑤②.
✏Ab Tum Unhe Dekhoge Jinke Dilo me Aazar Hai Ke Yahood Wa Nasara ki Taraf Doudte Hai, Kehte hai Ke hum Darte hai Ke Hum Par Koi Gardish Aa Jae To Nazdik hai Ke Allah Fatah Lae Ya Apni Taraf se Koi Huqm, Fir Uspar Jo Apne Dilo me Chupaya tha Pachtate Reh Jae..
⏬⑤③.
✒Aur Iman Wale Kehte hai Kya Yahi hai Jinhone Allah ki Kasam Khayi Thi Apne Halaf me Puri Koshish Se Ke Wo Tumhare Sath hai, Unka Kiya Dhara Sab Aqarat Gaya to Reh Gae Nuksan Me…
⏬⑤④.
✏Aye Iman Walo Tumse Jo koi Apne Deen Se Firega To An-Qareeb Allah Ese Log Layega Ke Wo Allah ke Pyare Aur Allah Unka Pyara, Musalmano Par Narm Aur Kafiro par Sakht, Allah ki Raah me Ladenge Aur Kisi Malamat Karne Wale ki Malamat ka Andesha Na Karenge Ye Allah ka Fazl hai Jise Chahe De Aur Allah Wus’at Wala Ilm Wala hai…
⏬⑤⑤.
✒Tumhare Dost nahi Magar Allah Aur Uska Rasool Aur Imaan Wale Ke Namaz Qayam Karte hai Aur Zakat Dete hai Aur Allah ke Huzur Jhuke Hue hai…
⏬⑤⑥.
✏Aur Jo Allah Aur Uske Rasool Aur Musalmano ko Dost Banae To Beshak Allah Hi ka Giroh Galib hai…
⏬⑤⑦.
✏Aye Iman Walo Jinhone Tumhare Deen ko Hansi-Khel Bana Liya hai Woh Jo Tumse Pehle Qitab Diye Gaye Aur Kafir, Unme Kisi ko Apna Dost Na Banao Aur Allah se Darte Raho Agar Imaan Rakhte ho…
⏬⑤⑧.
✒Aur Jab Tum Namaz ke Liye Azan Do To Use Hansi-Khel Banate hai Ye Isiliye Ke Woh Neere Be-Aqal Log hai..
⏬⑤⑨.
✏Tum Farmao Aye Qitabiyo, Tumhe Humara Kya Bura Laga Yahi Na ke Hum Imaan Laye Allah Par Aur Uspar Jo Humari Taraf Utra Aur Uspar Jo Pehle Utra Aur ye ke Tumme Aksar Be-Huqm Hai…
⏬⑥ⓞ.
✒Tum Farmao Kya Me Bata Du Jo Allah ke Yaha Usse Badtar Darje Me hai Woh Jinpar Allah ne Laa’nat ki Aur Unpar Gazab Farmaya Aur Unme se Kar diye Bandar Aur Suwwar Aur Shetan ka Pujari, Unka Thikana Zyada Bura hai…
⏬⑥①.
✏Aur Ye Sidhi Raah se Zyada Behke Aur Jab Tumhare Pas Aye To Kehte hai Hum Musalman Hai Aur Wo Aate Waqt Bhi Kafir The Aur Jate Waqt bhi Kafir Aur Allah Khoob Janta hai Jo Chupa Rahe hai…
⏬⑥②.
✒Aur Unme Tum Bhot’o Ko Dekhoge ke Gunaah Aur Zyadti Aur Haram’khori Par Doudte Hai Beshak Bhot hi Bure Kaam Karte Hai…
⏬⑥③.
✏Unhe kyo Mana Nahi Karte Unke Padri Aur Durwesh Gunaah Ki Baat Kehne Aur Haran Khane Se Beshak Bhot hi Bure Kaam Kar rahe hai… 
⏬⑥④.
✏Aur Yahoodi Bole Allah ka Hath Bandha Hua Hai Unke Hath Bandhe Jae Aur Unpar Is Kehne se La’nat hai Balke Uske Hath Kushada hai, Ata Farmata hai Jise chahe Aur Aye Mehboob ! Ye Jo Tumhari Taraf Tumhare Rabb ke Pas se Utra, Isse Unme Bhooto ko Shara’rat Aur Kufr me Taraki hogi Aur Unme Qayamat tak Apas me Dushmani Aur Bair Daal Diya Jab Kabhi Ladai ki Aah Bhadkate hai Allah Use Bujha Deta hai Aur Zameen me Fasad ke Liye Doudte Firte hai Aur Allah Fasadiyo ko Nahi Chahta…
⏬⑥⑤.
✒Aur Agar Qitab Wale Iman  Late Aur Parhezgari Karte to Zarur Hum Unke Gunaah Utaar dete Aur Zarur Unhe Chain ke Bago Me Le Jate…
⏬⑥⑥.
✏Aur Agar wo Qayam Rakhte Touret Aur Injeel Aur Jo Kuch Unki Taraf Unke Rabb ki Taraf se Utra To Unhe Rizk Milta Upar se Aur Unke Paw ke Niche se Unme Koi Giroh Agar Aetedal Par hai Aur Unme Aksar Bhot Hi Bure Kam Kar rahe hai….
⏬⑥⑦.
✒Aye Rasool , Pahuchado Jo Kuch Utra Tumhe Tumhare Rabb ki Taraf se Aur Esa ho to Tumne Uska koi Payam Na Pahochaya Aur Allah Tumhari Nigehbani Karega Logo se Beshak Allah Kafiro ko Raah nahi Deta…
⏬⑥⑧.
✏To Tum Farma do Aye Qitabiyo Tum Kuch bhi Nahi ho Jab Tak na Qayam Karo Touret Aur Injeel Aur Jo Kuch Tumhari Taraf Tumhare Rabb ke pas se Utra Aur Beshak Aye Mehboob ! Wo jo Tumhari Taraf Tumhare Rabb ke pas se Utra, Usse Unme Bhuto ko Sharart Aur Kufr Ki Tarakki Hogi to Tum Kafiro ka Kuch Ghum na Khao….
⏬⑥⑨.
✏To Tum Kafiro ka Ghum Na Khao Beshak Woh Jo Apne Aapko Musalman Kehte hai Aur Isi Trah Yahoodi Aur Sitara Parast Aur Nasrani Unme Jo Koi Sacche Dil se Allah Aur Qayamat Par Imaan Laye Aur Ache Kaam Kare To Unpar Na kuch Andesa hai Aur Na Kuch Ghum …
⏬⑦ⓞ.
✒Beshak Humne Bani Israil Se Ahad liya Aur Unki Taraf Rasool Bheje, Jab Kabbhi Unke pas Koi Rasool Wo Bat Lekar Aya Jo Unke Nafs ki Khawaish Na Thi Aur Giroh Ko Jhutlaya Aur Ek Giroh ko Saheed Karte hai…
⏬⑦①.
✏Aur Is Guman Me hai Ke Koi Saza Na hogi To Andhe Aur Behre Ho Gaye Fir Allah ne Unki Touba Qabool Ki Fir Unme Bohtere Andhe Aur Behre Ho Gaye Aur Allah Unke Kaam Dekh Raha hai…
⏬⑦②.
✒Beshak Kafir hai Wo jo Kehte hai Ke Allah Wahi Maseeh Mariyam Ka beta hai Aur Maseeh ne  Ye kaha tha, Aye Bani Israil, Allah ki Bandagi Karo Jo Mera Rabb Aur Tumhara Rabb, Beshak Jo Allah Ka Sharik Thehraye To Allah ne Uspar Jannat Haram Kar di Aur Uska Thikana Dozakh Hai…
⏬⑦③.
✏Aur Zalimo ka Koi Madadgar nahi Beshak Kafir hai Wo Jo Kehte hai ALLAH Teen Khudao Me ka Teesra hai Aur Khuda to Nahi Magar Ek Khuda Aur Agar Apni Baat se Baa’z na aaye To jo Unme Kafir Marenge, Unko Zarur Dardnaak Azab Pahochega…
⏬⑦④.
✒To Kyo Nahi Ruju’a Karte Allah ki Taraf Aur Usse Bakshish Mangte Aur Allah Bakshne Wala Meharban…
⏬⑦⑤.
✏Maseeh Bin Mariyam Nahi Magar Ek Rasool Usse Pehle Bhot Rasool Ho Guzre Aur Uski Maa Siddiqa hai Dono Khana Khate the, Dekho to Hum Kesi Saaf Nishaniya Unke liye Bayan Karte Hai Fir Dekho wo Kese Aundhe Ho Jate hai..
⏬⑦⑥.
✒Tum Farmao Kya allah ke Siwa Ese Ko Pujte ho Jo Nuksan ka Malik Na nafe ka Aur Allah Hi Sunta Janta hai…
⏬⑦⑦.
✏Tum Farmao Aur Qitab Walo, Apne Deen me Nahaq Zyadti Na karo Aur Ese logo ki Khawaish Par na Chalo Jo Pehle Gumrah Ho Chuke Aur Bahuto Ko Gumrah Kiya Aur Sidhi Raah se Behak Gaye..
⏬⑦⑧.
✒Laa’nat Kiye Gaye Wo Jinhone Kufr kiya Bani Israil me Dawood Aur Isa Bin Mariyam Ki Zuban Par Ye Badla Unki Na-Farmani Aur Sarkashi Ka…
⏬⑦⑨.
✏Jo Buri Bat Karte Apas me Ek Dusre ko Na Rokte, Zarur Bahot Hi Bure Kaam Karte The…
⏬⑧ⓞ.
✒Unme Tum Bhoto ko Dekhoge Ke Kafiro se Dosti Karte hai Kya hi Buri Cheez Apne Liye Khud Aage Bheji Ye ke Allah Ka Unpar Gazab Huwa Aur Wo Azab me Hamesha Rahenge…
⏬⑧①.
✏Aur Agar Wo Imaan Late Allah Aur Un Nabi Par Jo Unki Taraf Utra, To Kafiro se Dosti na Karte, Magar Unme to Bahotre Fasik hai….
⏬⑧②.
✏Zarur Tum Musalmano Ka Sabse Badhkar Dushman Yahoodiyo Aur Mushriko ko Paoge Aur Zarur Tum Musalmano ki Dosti me Sabse Zyada Qareeb Unko Paoge Jo Kehte The Hum Nasara Hai Ye Is Liye ke Unme Aalim Aur Durwesh hai Aur Ye Gurur Nahi Karte…
⏬⑧③.
✒Jo Rasool ki Taraf Utra Unki Aankhe Dekho Ke Aansuo Se Ubal Rahi hai Isi Liye ke Wo Haq ko Pehchan Gaye, Kehte hai Aye Rabb Humare Hum Imaan Laye To Hume Haqq Ke Gawaho me Likh de…
⏬⑧④.
✏Aur Hume Kya huwa Ke hum Imaan Na laye Allah Par Aur Us Haq Par Ke Humare Pas Aya Aur Hum Tama’a Karte hai Ke Hume Humara Rabb Nek Logo Ke Sath Dakhil Kare…
⏬⑧⑤.
✒To Allah ne Unke Is Kehne Ke Badle Unhe Baagh Diye Jinke Niche Nehre Rawa, Hamesha Unme Rahenge, Ye Badla hai Neko ka…
⏬⑧⑥.
✏Aur Woh Jinhone Kufr kiya Aur Humari Ayate Jhutlayi, Woh hai Dozakh Wale…
⏬⑧⑦.
✒Aye Imaan Walo Haram Na Thehrao Wo Suthri Cheeze Ke Allah Ne Tumhare Liye Halal Ki Aur Hadd se Na Badho, Beshak Hadd se Badhne Wale Allah ko Na-Pasand hai..
⏬⑧⑧.
✏Aur Khao Jo kuch Tumhe Allah ne Rozi Di Halal Pakeeza Aur Daro Allah Se Jispar Tumhe Imaan hai..
⏬⑧⑨.
✒Allah Tumhe Nahi Pakadta Tumhari Galat Fehmi ki Kasmo par Giraft Farmata hai Jinhe Tumne Mazboot kiya To Esi Kasam ka Badla 10 Miskino Ko Khana dena Apne Gharwalo ki Jo Khilate Ho Uske Ausat me se Ya Unhe Kapde Dena Ya ek Burdah Aazad Karna To Unme se Kuch Na paye To 3 din ke Roze Ye Badla hai Tumhari Kasmo ka Jab Kasam Khao Aur Apni Kasmo ki Hifazat Karo Isi Trah Allah Tumse Apni Ayate Bayan Farmata hai ke Kahin Tum Ehsan Mano….
⏬⑨ⓞ.
✏Aye Imaan Walo, Sharab Aur Juwa Aur Butt Aur Paanse Napak hai Shetani Kaam to Unse Bachte Rehna Ke tum Falah Pawo..
⏬⑨①.
✒Shetan Yuhi Chahta Hai Ke Tumme Bair Aur Dushmani Dalwa de Sharab Aur Juwe me, Aur Tumhe Allah ki Yaad Aur Namaz se Roke To Kya Tum Baa’z Aaye…
⏬⑨②.
✏Huqm Mano Allah Ka Aur Huqm Mano Rasool Ka Aur Hoshyar Raho, Fir Agar Tum Fir Jao To Jaan lo Ke Humare Rasool ka Zimma Sirf Wazeh Tour par Huqm Pahucha Dena hai..
⏬⑨③.
✒Jo Imaan Laye Aur Nek Kaam Kiye Unpar Kuch Gunaah Nahi Jo Kuch Unhone Chakkha, Jab ke Dare Aur Imaan Rakhe Aur Nekiya Kare, Fir Dare Aur Imaan Rakhe, Fir Dare Aur Nek Rahe Aur Allah Neko ko Dost Rakhta hai…
⏬⑨④.
✏Aye Imaan Walo, Zarur Allah Tumhe Aazmayega Ese Ba’az Shikar se Jis Tak Tumhara Hath Aur Neze Pahuche, Ke Allah Pehchan Kara de Unki Jo Usse Bin Dekhe Darte hai Fir Uske Ba’ad Jo Hadd se Badhe Uske Liye Dardnaak Azab hai..
⏬⑨⑤.
✒Aye Imaan Walo ! Shikar na Maro Jab-Jab Tum Ehram me ho Aur Tumme Jo Use Qasdan Qatl Kare To Uska Badla Ye hai ke Esa hi Janwar Maweshi se de Tumme Ke 2 Shiqah Aadmi Uska Huqm Kare Ye Kurbani ho Qa’ba ko Pahuchti Ya Kaffara De Kuch Miskino Ka khana Ya Uske Barabar Roze Ke Apne Kaam Ka Wabal Chakkhe, Allah ne Muaf Kiya Jo Ho Guzra Aur jo Ab Karega Allah Usse Badla Lega Aur Allah Galib hai Badla Lene wala…
⏬⑨⑥.
✏Halal Hai Tumhare Liye Dariya ka Shikar Aur Uska Khana Tumhare Aur Musafiro ke Fayde ko Aur Tumpar Haram hai Khush’ki Ka Shikar  Jab Tak Tum Ehram me ho Aur Allah se Daro Jiski Taraf Tumhe Uthna hai…
⏬⑨⑦.
✏Allah Ne Adab Wale Ghar Qa’ba ko Logo Ke Qayam ka Bae’es Kiya Aur Hurmat Wale Mahine Aur Haram ki Kurbani Aur Gale me Alamat Aaweza Janwaro ko Ye Isliye ke Tum Yakeen Karo Ke Allah Janta hai Jo Kuch Aasmano Aur Jo Kuch Zameen me Aur Ye Ke Allah Sab kuch Janta hai…
⏬⑨⑧.
✒Jaan Rakho ke Allah ka Azab Sakht hai Aur Allah Bakshne Wala Meharban Hai..
⏬⑨⑨.
✏Rasool Par Nahi Magar Huqm Pahuchana Aur Allah Janta hai Jo Tum Zahir Karte Aur Jo Tum Chupate ho..
⏬①ⓞⓞ.
✒Tum Farma Do ke Ganda Aur Suthra Barabar Nahi Agarche Tujhe Gande ki Kasrat Bhaye To Allah se Darte Raho Aye Aqal Walo Ke Tum Falah Pawo …
⏬①ⓞ①.
✏Aye Imaan Walo, Esi Bate Na Pucho Jo Tum Par Zahir ki Jaye To Tumhe Buri Lage Aur Agar Inhe Us Waqt Puchoge Ke Quran Utar Raha hai To Tumpar Zahir Kar di Jaegi, Allah Unhe Muaf Kar Chuka hai Aur Allah Bakshne Wala Hilm Wala hai…
⏬①ⓞ②
✒Tumse Agli Qoum ne Unhe Pucha Fir Unse Munkae Ho Bethe..
⏬①ⓞ③
✏Allah Ne Muqarrar Nahi Kiya Hai Kaan Chara Huwa Aur Na Bazar Aur Na Waseela Aur Na Haami Haan, Kafir log Allah Par Jootha Iftera Bandhte hai Aur Unme Aksar Neere Be-Aqal Hai…
⏬①ⓞ④.
✒Aur Jab Unse Kaha Jaye, Aao Is Taraf Jo Allah ne Utara Aur Rasool Ki Taraf Kahe Hume Woh Bahot hai Jispar Humne Baap-Dada ko Paya Agarche Unke Baap-Dada Na Kuch Jane, Na raah Par ho..
⏬①ⓞ⑤.
✏Aye Imaan Walo, Tum Apni Fikr Rakho, Tumhara Kuch Na Bigadega Jo Gumrah Huwa Jab Ke tum Raah Par ho Tum Sabki Ruju’a Allah Hi ki Taraf hai, Fir Wo Tumhe Bata Dega Jo Tum Karte the….
↘①ⓞ⑥.
✏Aye Imaan Walo Tumhari Apas ki Gawahi Jab Tumme Kisi ko Mout aaye Wasiyyat Karte Waqt Tumme Ke Do Moa’tbar Saksh hai Ya Gairo Me ke Do Jab Tum Mulk me Safar ko Jao, Fir Tumhe Mout ka Hadsa Pahuche Un Dono Ko Namaz ke Bad Roko Wo Allah ki Kasam Khaye Agar Tumhe Kuch Shak Pade Hum Halaf Ke Badle Kuch Maal Na Kharidenge Agarche Qareeb Ka Rishtrdar ho Aur Allah ki Gawahi Na Chupaenge Esa Kare to Hum Zarur Gunahgaro me hai…..
↘①ⓞ⑦.
✒Fir Agar Pata Chale ke Wo Kisi Gunaah Ke Sazawar Hue To Unki Jagah 2 Aur Khade ho Unme se Ke us Gunah Yaa’ni Joothi Gawahi ne Unka Haq Lekar Unko Nuksan Pahuchaya Jo Maiyet se Jyada Qareeb ho To Allah ki Kasam Khaye ke Humari Gawahi Zyada Theek hai Un Do Gawahi se Aur Hum Hadd se Na Badhe Esa ho to Hum Zalimo Me ho…
↘①ⓞ⑧.
✏Ye Kareeb-Tarr hai Isse Ke Gawahi Jesi Chahiye Ada Kare Ya Dare ke Kuch Kasme Radd Kardi Jaye Unki Kasmo ke Bad Aur Allah se Daro Huqm Suno Aur Allah Be-Huqmo ko Raah Nahi Deta..
↘①ⓞ⑨
✒Jis Din Allah Jama Farmayega Rasoolo ko Fir Farmayega Tumhe Kya jawab Mila Arz Karenge Hume kuch Ilm nahi Beshak Tu hi hai Sab Gaib ka Janne wala..
↘①①ⓞ
✒Jab Allah Farmayega Aye Mariyam ke Bete Isa, Yad Kar Mera Ehsan Apne Upar Aur Apni Maa Par Jab Mene Paak Rooh se Teri Madad ki Tu Logo Se Bate Karta Palne(Jhule) Me Aur Pakki Umar Hokar Aur Jab Mene Tujhe Sikhayi Qitab Aur Hiqmat Aur Touret Aur Injeel,
✏Aur Jab Tu Mitti se Parinde Ki Si Murat Mere Huqm Se Banata Fir Usme Foonk Marta to Wo Mere Huqm se Udne Lagti Aur Tu Madar’zaad Andhe Aur Safed Daag Wale ko Mere Huqm se Shifa Deta Aur Jab tu Murdo ko Mere Huqm se Zinda Nikalta Aur Jab Mene Bani Israil ko Tujhse Roka Jab Tu Unke pas Roshan Nishaniya Lekar Aya To Unme ke Kafir bole Ke ye To Nahi Magar Khula Jadu..
↘①①①.
✒Aur Jab Mene Hawariyo Ke Dil me Dala Ke Mujhpar Aur Mere Rasool par Imaan Lao, Bole Hum Imaan Laye, Aur Gawah Rahe ke Hum Musalman hai….
↘①①②.
✏Jab Hawariyo ne Kaha Aye Isa Bin Mariyam ! Kya Apka Rabb Esa Karega Ke Hum Par Aasman Se Ek Khawan Utare Kaha Allah se Daro Agar Imaan Rakhte ho…
↘①①③.
✒Bole Hum Chahte hai Ke Usme se Khaye Aur Humare Dil Thehre Aur Hum Aankho se Dekh le Ke Aapne Humse Sach Farmaya Aur Hum Uspar Gawah Ho Jaye..
↘①①④.
✏Isa Bin Mariyam Ne Arz Ki Aye Allah ! Aye Rabb ! Humare, Humpar Aasman se Ek Khawan Utaar Ke Wo Humare Liye Eid Ho Humare Agle Pichlo ki Aur Teri Taraf se Nishani Aur Hume Rizk De Aur Tu Sabse Behter Rozi Dene Wala hai…
↘①①⑤.
✒Allah ne Farmaya Ke Me use Tumpar Utarta Hu Fir Ab Jo Tumme Kufr Karega To Beshak Me Use Wo Azab Dunga Ke Sare Jahan me Kisi Par na Karunga..
↘①①⑥.
✏Aur Jab Allah Farmayega Aye Mariyam ke Bete Isa ! Kya tune Logo se Keh diya Tha ke Muje Aur Meri Maa ko Khuda Bana Lo Allah ke Siwa Arz Karega Paaki Hai tujhe Muje Rawa Nahi ke Wo Bat kahu Jo Muje Nahi Pahuchti Agar Mene Esa Kaha ho to Zarur Tujhe Maloom hoga Tu Janta hai Jo Mere Jee Me hai Aur me Nahi Janta Jo Tere Ilm me hai Beshak Tu hi hai Sab Gaibo Ka Khoob Janne Wala…
↘①①⑦.
✏Mene to Unse Na kaha Magar Wahi Jo Tune Muje Huqm Diya tha Ke Allah ko Poojo Jo Mera bhi Rabb Aur Tumhara bhi Rabb Aur Me Unpar Mutt’lea Tha Jab Tak Me Unme Raha Fir Jab Tune Mujhe Utha liya To Tu hi Unpar Nigaah Rakhta tha Aur Har Cheez Tere Samne Hazir hai…
↘①①⑧.
✒Agar Tu Unhe Azab Kare To Wo Tere Bande hai Aur Agar Tu Unhe Baksh De To Beshak Tu hi Galib Hiqmat Wala…
↘①①⑨.
✏Allah ne Farmaya Ke Ye Hai Wo Din Jisme Saccho ko Unka Sach Kaam Ayega, Unke Liye Baag Hai Jinke Niche Nehre Rawa Hamesha-Hamesha Unme Rahenge, Allah Unse Razi Aur Wo Allah se Razi, Ye hai Badi Kamiyabi…
↘①②ⓞ.
✒Allah Hi Ke Liye hai Aasmano Aur Zameen Aur Jo Kuch Unme hai Sabki Saltanat Aur Woh Har Cheez Par Qadir hai….

📝END OF Surat’ul Maa’Idah…..


📝Surat’ul An’Aam ……


AYAT NO…..

↘①.

✏Sab Khoobiya Allah Ko Jisne Aasman-O-Zameen Banaye Aur Andheriya Aur Roshni Paida ki Ispar Kafir log Apne Rabb Ke Barabar Thehrate Hai..

↘②.

✒Wohi Hai Jisne Tumhe Mitti Se Paida kiya Fir Ek Mee’ad Ka Huqm Rakha Aur Ek Mukarrah Wada Uske Yaha hai Fir Tum log Shak Karte ho..

↘③.
☆Aur Wahi Allah hai Aasman-O-Zameen Ka Use Tumhara Chupa Aur Zahir Sab Maloom Hai Aur Tumhare Kaam Janta hai..
↘④.
✒Aur Unke Pas Koi bhi Nishani Apne Rabb ki Nishaniyo se Nahi aati Magar Isse Munh Fer Lete hai..
↘⑤.
✏To Beshak Unhone Haq Ko Jhutlaya Jab Unke Pas Aya To Ab Unhe Khabar Huwa Chahti hai Us Cheez ki Jispar Hass Rahe The..
↘⑥.
✒Kya Unhone Na Dekha Ke Humne Unse pehle Kitni Sangate Khapa Di Unhe Humne Zameen me Wo Jamaw Diya Jo Tumko Na Diya Aur Unpar Musladhar Pani Bheja Aur Unke Niche Nehre Bahayi To Unhe Humne Unke Gunaho ke Sabab Halak kiya Aur Unke Bad Aur Sangat Uthayi..
↘⑦.
✏Aur Agar Hum Tumpar Kagaz me kuch Likha Huwa  Utarte Ke wo Use Apne Hatho se Choote Jab bhi Kafir Kehte ke Ye Nahi Magar Khula Jaadu…
↘⑧.
✒Aur Bole Unpar Koi Farishta Kyo Na Utara Gaya Aur Agar Hum Farishte Utarte to Kaam Tamam Ho gaya Hota Fir Unhe Mohlat na Di Jati….
↘⑨.
✏Aur Agar Hum Nabi ko Farishta Karte Jab bhi Use Mard hi Banate Aur unpar Wahi Shubha Rakhte Jisme Ab Pade hai..
↘⑩
✏Aur Zarur Aye Mehboob Tumse Pehle Rasoolo ke Sath bhi Thatha(Mazak) Kiya gaya To Wo Jo Unse Haste the Unki Hansi Unhi ko Le Bethi…
↘⑪.
✒Tum Farma Do Zameen me Sair karo, Fir Dekho Ke Jhutlane Walo ka Kya Anjam Huwa…
↘⑫.
✏Tum Farmao Kiska Hai Jo kuch Aasmano Aur Zameen Me Hai Tum Farmao Allah Ka Hai, Usne Apne Karam Ke Zimme Par Rehmat Likh Li hai, Beshak Zarur Tumhe Qayamat ke Din Jama Karega Usme Kuch Shak Nahi…
↘⑬.
✒Woh Jinhone Apni Jaan Nuksan me Dali Imaan Nahi Late Aur Usika Hai Jo Kuch Basta hai Raat Aur Din me Aur Wahi hai Sunta Janta…
↘⑭.
✏Tum Farmao Kya Allah ke Siwa Kisi Aur Ko Wali Banau Woh Allah Jisne Aasman Aur Zameen Paida Kiye Aur Wo Khilata hai Aur Khane se Paak hai Tum Farmao Muje Huqm Huwa hai ke Sabse Pehle Gardan Rakhu Aur Hargiz Shirk Walo me se Na hona…
↘⑮.
✒Tum Farmao, Agar Me Apne Rabb ki Na-Farmani Karu To Muje Bade din Ke Azab Ka Darr Hai…
↘⑯.
✏Us Din Jisee Azab Fer Diya Jae Zarur Uspar Allah ki Mehar Huyi Aur Yahi Khuli Kamiyabi Hai..
↘⑰.
✒Aur Agar Tujhe Allah Koi Burayi Pahochaye To Uske Siwa Uska Koi Door Karne Wala Nahi Aur Agar Tujhe Bhalayi Pahochaye To Wo Sab kuch Kar Sakta hai..
↘⑱.
✏Aur Wahi Galib Hai Apne Bando Par Aur Wahi Hai Hiqmat Wala Khabardar…
↘⑲.
✒Tum Farmao Sabse Badi Gawahi Kiski ! Tum Farmao Ki Allah Gawah Hai Mujme Aur Tumme Aur Meri Taraf Is Quran ki “WAHI” huyi Ke Me Tumhe Usse Darau Aur Jin-Jinko Pahuche To Kya Tum Ye Gawahi Dete ho Ke Allah ke Sath Aur Khuda hai Tum Farmao Ke Me ye Gawahi Nahi Deta, Tum Farmao Ke wo To Ek hi Maa’bud Hai Aur me Be’zar Hu Unse Jinko Tum Sharik Thehrate ho…
↘⑳.
✏Jinko Humne Qitab Di Us Nabi ko Pehchante hai Jesa Apne Beto ko Pehchante hai Jinhone Apni Jaan Nuksan Me Dali  Woh Imaan Nahi Late…
↘②①.
✏Aur Isse Badhkar Zalim Koun Jo Allah Par Jhoot Bandhe Ya Uski Ayate Jhotlaye, Beshak Zalim Falah Na Payenge…
↘②②.
✒Aur Jis Din Hum Sabko Uthaenge, Fir Mushriko Se Farmaenge Kaha hai Tumhare Wo Sharik Jinka Tum Da’wa Karte the..
↘②③.
✏Fir Unki Kuch Banawat Na Rahi Magar Ye ke Bole Hume Apne Rabb Allah Ki Kasam Ke Hum Mushrik Na The…
↘②④.
✒Dekho Kesa Jooth Bandha Khud Apne Upar Aur Ghoom Gayi Unse Jo Bate Banate The..
↘②⑤.
✏Aur Unme Koi Wo Hai Jo Tumhari Taraf Kaan Lagata hai Aur Humne Unke Dilo par Gilaf Kar Diye hai Ke Use Na Samje Aur Unke Kaan me Tait Aur Agar Sari Nishaniya Dekhe To Unpar Imaan Na Laenge, Yaha Tak Ke Jab Tumhare Huzur Tumse Jhagarte Hazir ho To Kafir Kahe Ye to Nahi Magar Aglo Ki Dastane…
↘②⑥.
✒Aur Wo Usse Rokte Aur Usse Door Bhagte hai Aur Halak Nahi Karte Magar Apni Jaane Aur Unhe Shaoor Nahi..
↘②⑦.
✏Aur Kabhi Tum Dekho Jab Wo Aag Par Khade Kiye Jaenge To Kahenge Kash Kisi Trah Hum Wapas Beheje Jae Aur Apne Rabb ki Ayate Na Jhootlaye Aur Musalman Ho Jaye…
↘②⑧..
✒Balke Unpar Khul Gaya jo Pehle Chupate The Aur Agar Wapas Bheje Jaye To Fir Wahi Kare Jisse Mana Kiye Gaye the Aur Beshak Wo Zarur Joothe hai…
↘②⑨.
✏Aur Bole Wo To Yahi Humari Duniya ki Zindagi hai Aur Hume Uthna Nahi..
↘③ⓞ.
✒Aur Kabhi Tum Dekho Jab Apne Rabb Ke Huzur Khade Kiye Jaenge Farmaega, Kya Ye Haqq Nahi Kahnge Kyo nahi Hume Apne Rabb ki Kasam, Farmaega To Ab Azab Chakkho Badla Apne Kufr ka….
↘③①.
✏Wo Jinhone Apne Rabb se Milne ka Inkar Kiya, Yaha Tak ke Jab Unpar Qayamat Achanak Aa Gayi Bole Hay Afsos Humara Ispar Ke Iske Manne me Humne Taksir ki Aur Woh Apne Bojh Apni Pith Par Laade huwe hai, Are Kitna Bada Bojh Uthaye Huwe Hai…
↘③②.
✒Aur Duniya ki Zindagi Nahi Magar Khel Kood Aur Beshak Pichla Ghar Bhala, Unke Liye Jo Darte hai To Kya Tumhe Samaj Nahi…
↘③③.
✏Hume Maloom Hai Ke Tumhe Ranj Deti hai Wo Bat Jo Ye Keh Rahe hai To Wo Tumhe Nahi Jhootlate, Balke Allah ki Ayato se Zalim Inkar Karte hai…
↘③④.
✒Aur Tumse Pehle Rasool Jhutlaye Gaye To Unhone Sabr Kiya Is Jhutlane Aur Izaye Pane par Yaha Tak ke Unhe Humari Madad Aayi Aur Allah ki Baate Badalne Wala koi Nahi Aur Tumhare Pas Rasoolo ki Khabare Aa Chuki hai…
↘③⑤.
✏Aur Agar Unka Munh Ferna Tumpar Shaak Guzra Hai To Agar Tumse Ho Sake to Zameen Me Koi Surng Talash Kar lo Ya Aasman Me Zeena, Fir Unke liye Nishani Le Aao Aur Allah Chahta to Unhe Hidayat Par Ikattha Kar Deta, To Aye Sunne Wale ! Tu Hargiz Nadan Na Ban Mante Wahi hai Jo Sunte hai..
↘③⑥.
✒Aur Un Murda Dilo ko Allah Uthayega Fir Uski Taraf Hanke Jaenge..
↘③⑦.
✏Aur Bole Unpar Koi Nishani Kyu na Utri Unke Rabb ki Taraf se Tum Farmao Ke Allah Kadir hai Ke Koi Nishani Utare Lekin Unme bhoot Neere Jahil hai…
↘③⑧.
✒Aur Nahi koi Zameen Me Chalne Wala Aur Na Koi Parinde Ke Apne Par-Par Udta Hai Magar Tum Jesi Ummate Aur Humne Is Qitab Me Kuch Utha Na Rakha Fir Apne Rabb ki Taraf Uthaye Jaenge…
↘③⑨.
✏Aur Jinhone Humari Ayate Jhutlayi Behre Aur Gunge hai Andhero me Allah Jise Chahe Gumrah Kare Jise Chahe Sidhe Raste Daal De ..
↘④ⓞ.
✒Tum Farmao Bhala Batao To, Agar Tum Par Allah Ka-Azab Aaye Ya Qayamat Qayam ho, Kya Allah ke Siwa Kisi Aur ko Pukaroge Agar Sacche Ho…
⏬④①.
✏Balke Usiko Pukaroge To Wo Agar Chahe Jispar Use Pukarte ho Use Utha le Aur Sharik ko Bhool Jaoge..
⏬④②.
✒Aur Beshak Humne Tumse Pehli Ummato Ki Taraf Rasool Bheje To Unhe Sakhti Aur Taklif Se Pakda Ke wo Kisi Trah Girgidaye…
⏬④③.
✏To Kyo na Huwa Ke Jab Unpar Humara Azab Aya To Girgidaye Hote Lekin Unke Dil to Sakht Ho Gaye Aur Shetan Ne Unke Kaam Unki Nigah me Bhale Kar Dikhaye..
⏬④④.
✒Fir Jab Unhone Bhula Diya Jo Nasihate Unko ki Gayi thi Humne Unpar Har Cheez Ke Darwaze Khol Diye Yaha Tak ke Jab Khush Huwe Uspar Jo Unhe Mila To Humne Achanak Unhe Pakad Liya….
⏬④⑤.
✏Ab Wo Aas Toote Reh Gaye To Jadd Kaat Di Gayi Zalimo ki Aur Sab Khoobiyo Saraha Allah Rabb Sare Jahan Ka..
⏬④⑥.
✒Tum Farmao Bhala Batao To Agar Allah Tumhare Aankh Kaan Le-Le Aur Tumhare Dilo Par Munhar Kar De To Allah ke Siwa Koun Khuda hai Ke Tumhe Ye Cheez Dila de, Dekho Hum Kis-Kis Rang se Ayate Bayan Karte hai Fir Wo Munh Fer Lete hai…
⏬④⑦.
✏Tum Farmao, Bhala Batao To Agar Tumpar Allah Ka Azab Aaye Achanak Ya Khullam-Khulla To Koun Tabah Hoga Siwa Zalimo Ke…
⏬④⑧.
✒Aur Nahi Bhejte Rasoolo ko Magar Khushi Aur Darr Sunate To Jo Imaan Laye Aur Sanware Unko Na Kuch Andesha Na Kuch Ghum..
⏬④⑨.
✏Aur Jinhone Humari Ayate Jhutlayi Unhe Azab Pahuchega Badla Unki Be-Huqmi ka…
⏬⑤ⓞ.
✒Tum Farma Do Me Tumse Nahi Kehta Ke Mere Pas Allah Ke Khazane Hai Aur Na Ye Kahu Ke Me Aap Gaib Jaan Leta hu Aur na Tumse Ye Kahu ke Me Farishta hu, Me to Usi ka Tabe hu Jo Muje “WAHI” Aati hai Tum Farmao Kya Barabar ho Jaenge Andhe Aur Akhiyare(Aankhwale) To Kya Tum Gour Nahi Karte…. 
⏬⑤①.
✏Aur Is Quran Se Unhe Darao Jinhe Khouf Ho Ke Apne Rabb ki Taraf Yu Uthae Jae Ke Allah Ke Siwa Unka Koi Himayati Ho Na Koi Shifarashi Is Ummid par Ke Wo Parhezgar Ho Jaye…
⏬⑤②.
✒Aur Door Na Karo Unhe Jo Apne Rabb Ko Pukarte Hai Subha Aur Shaam Uski Raza Chahte Tumpar Unke Hisab Se Kuch Nahi Fir Unhe Tum Door Karo To Ye Kaam Insaf Se Baeed Hai…
⏬⑤③.
✏Aur Yu Hi Humne Unme Ek Ko Dusre ke Liye Fitna Banaya Ke Maal-daar Kafir Mohtaj Musalmano ko Dekhkar Kahe,Kya Ye hai Jinpar Allah Ne Ehsan Kiya Hum Me se Kya Allah Khoob Nahi Janta Haqq Manne Walo ko….
⏬⑤④.
✒Aur Jab Tumhare Huzur Wo Hazir ho Jo Humari Ayato Par Imaan Late hai To Unse Farmao Tum Par Salam, Tumhare Rabb Ne Apne Zimme Karam Par Rehmat Lazim Kar Li Hai Ke Tumme Jo koi Nadani Se Kuch Burayi Kar Bethe Fir Uske bad Touba Kare Aur Sanwar Jaye To Allah Bakshne Wala Meharban hai…
⏬⑤⑤.
✏Aur Isi Trah Hum Ayato ko Mufassal Bayan Farmate hai Aur Isi Liye ke Mujrimo ka Rasta Zahir ho Jaye…
⏬⑤⑥.
✏Tum Farmao Muje Mana Kiya Gaya hai Ke Unhe Poonju Jinhe Tum Allah Ke Siwa Poonjte ho Tum Farmao Me Tumhari Khawaish Par Nahi Chalta, Yun Ho To Me Behak Jau Aur Raah Par Na Rahu…
⏬⑤⑦.
✒Tum Farmao, Me To Apne Rabb Ki Taraf se Roshan Daleel Par hu Aur Tum Use Jhootlate ho Mere Pas Nahi Jiski Tum Jaldi Macha Rahe ho Huqm Nahi Allah Ka, Wo Haqq Farmata hai Aur Wo Sabse Behter Faisla Karne Wala hai…
⏬⑤⑧.
✏Tum Farmao Agar Mere Pas Hoti Wo Cheez Jiski Tum Jaldi Kar Rahe ho To Mujhme Tumme Kaam Khatm Ho Chuka hota Aur Allah Khoob Janta hai Sitamgaro ko…
⏬⑤⑨.
✒Aur Usi Ke Pas hai Kunjiya Gaib ki Unhe Wohi Janta hai Aur Janta hai Jo Kuch Khushki Aur Taree Me hai Aur Jo Patta Girta hai Wo Use Janta hai Aur Koi Dana Nahi Zameen ki Andheriyo me Aur Na koi Tarr Aur Na Khushk Jo Ek Roshan Qitab Me Likha na ho…
⏬⑥ⓞ.
✏Aur Wohi Hai Jo Raat ko Tumhari Roohe Qabz Karta hai Aur Janta hai Jo Kuch Din Me Kamawo Fir Tumhe Din me Uthata hai Ke Thehrayi Huwi Mee’ad Puri ho Fir Usi Ki Taraf Firna hai Fir wo Bata Dega Jo Kuch Tum Karte the….
⏬⑥①.
✏Aur Tumpar Nigehban Bhejta hai Yaha Tak Ke Jab Tumme Kisi ki Mout Aati hai Humare Farishte Uski Rooh Qabz Karte hai Aur Woh Kasoor Nahi Karte…
⏬⑥②.
✒Fir Fere Jate hai Apne Sacche Moula Allah ki Taraf Sunta hai Usika Huqm hai Aur Wo Sabse Jald Hisab Karne Wala hai…
⏬⑥③.
☆Tum Farmao Wo Koun hai Jo Tumhe Najat Deta hai Jungle Aur Dariya ki Aafato se Jise Pukarte ho Girhgira Kar Aur Ahista Ke Agar Wo Hume Isse Bacha de to Hum Zarur Ehsan Manenge…
⏬⑥④.
✒Tum Farmao Allah Tumhe Najat Deta hai Usse Aur Har Bechaini Se Fir Tum Sharik Thehrate ho…
⏬⑥⑤.
✏Tum Farmao, Wo Qadir hai Ke Tumpar Azab Bheje Tumhare Upar se Ya Tumhare Panw Ke Tale se Ya Tumhe Bhida de Mukhtalif Giroh Karke Aur Ek ko Dusre ki Sakhti Chakhaye Dekho Hum Kyonkar Tarah-Tarah Se Ayate Bayan Karte hai Ke Kahin Unko Samaj ho…
⏬⑥⑥.
✒Aur Ise Jhutlaya Tumhari Qoum ne Aur Yahi Haq hai, Tum Farmao ke Tumpar Kuch Karora(Haqim-E-Aala) Nahi,
⏬⑥⑦.
✏Har Cheez Ka Waqt Mukarrar hai Aur An-Kareeb Jan Jaoge…
⏬⑥⑧.
✏Aur Aye Sunne Wale ! Jab Tu Unhe Na Dekhe Jo Humari Ayato me Pade hai To Unse Munh Fer Le Jab Tak Aur Bat me Pade Aur Jo Kahe Tujhe Shetan Bhula de To Yad Aaye Par Zalimo Ke pas na Beth…
⏬⑥⑨.
✒Aur Parhezgaro par Unke Hisab se Kuch Nahi Haan Nasihat Dena Shayad Wo Ba’az Aa Jaye(Sudhar Jaye)..
⏬⑦ⓞ.
✏Aur Chod de Unko Jinhone Apna Khel Hansi Khel Bana Liya Aur Unhe Duniya ki Zindagi ne Fareb Diya Aur Quran Se Nasihat do Ke Kahin Koi Jaan Apne Kiye par Pakdi Na Jaye Allah ke Siwa Na Uska koi Himayati ho Na Shifarashi Aur Agar Apne Iwaz Sare Badal De To Usse Na liye Jaye Ye hai Woh Jo Apne Kiye Par Pakde Gaye Unhe Pine ka Kholta Pani Aur Dardnaak Azab Badla Unke Kufr ka…
⏬⑦①.
✒Tum Farmao Kya Hum Allah ke Siwa Usko Pooje Jo Humara Na Bhala Kare Na Bura Aur Ulte Panw Palta Diye Jaye Bad Iske Ke Allah Ne Hume Raah Dikhayi Uski Tarah Jise Shetan ne Zameen me Raah Bhula Di Hairan Hai Uske Rafiq Use Raah ki Taraf Bula Rahe hai Ke Idhar Aa, Tum Farmao, Ke Allah hi ki Hidayat, Hidayat hai  Aur Hume Huqm hai Ke Hum Uske liye Gardan Rakh de Jo Rabb hai Sare Jahan ka…
⏬⑦②.
✏Aur Ye ke Namaz Qayam Rakho Aur Usse Daro Aur Wahi hai Jiski Taraf Tumhe Uthna hai..
⏬⑦③.
✒Aur Wohi hai Jisne Aasman Wa Zameen Theek Banaye Aur Jis Din Fana huyi Har Cheez ko Kahega Ho ja Wo Fouran Ho Jaegi Uski Bat Sacchi hai Aur Usiki Saltanat Jis Din Soor Foonka Jaega Har Chupe Aur Zahir Ka Janne Wala Aur Wohi hai Hiqmat Wala Khabardar…
⏬⑦④.
✏Aur Yaad Karo Jab Ibrahim Ne Apne Baap Azar Se Kaha Kya Tum Butto ko Khud Banate ho, Beshak Me Tumhe Aur Tumhari Qoum Ko Khuli Gumrahi Me Pata hu…
⏬⑦⑤.
✒Aur Isi Trah Hum Ibrahim ko Dikhate hai Sari Badshahi Aasmano Aur Zameen ki Aur Isi Liye Ke Wo Ayenul Yakeen Walo me Ho Jaye.
⏬⑦⑥.
✏Fir Jab Unpar Raat ka Andhera Aya, Ek Tara Dekha Bole Ise Mera Rabb Thehrate ho Fir Jab Wo Doob Gaya, Bole Muje Khush Nahi Aate Dubne Wale…
⏬⑦⑦.
✒Fir Jab Chand Chamakta Dekha, Bole Ise Mera Rabb Batate ho Fir Jab Woh Doob Gaya, Kaha Agar Muje Mera Rabb Hidayat Na Karta to Me Bhi Inhi Gumraho me Hota…
⏬⑦⑧.
✏Fir Jab Suraj Jagmagata Dekha, Bole Ise Mera Rabb Kehte ho, Ye to Un Sabse Bada hai, Fir Jab Wo Doob Gaya Kaha Aur Qoum Me Bezar hu In Cheezo se Jinhe Tum Sharik Thehrate ho…
⏬⑦⑨.
✒Mene Apna Munh Uski Taraf Kiya, Jisne Aasman-Wa-Zameen Banaye Aur Usika Hokar Aur Me Mushriko Me Nahi..
⏬⑧ⓞ.
✏Aur Unki Qoum Unse Jhagarne Lagi, Kaha Allah Ke Bare me Mujhse Jhagarte ho To Wo Muje Raah Bata Chuka Aur Muje Unka Darr Nahi Jinhe Tum Sharik Banate ho, Haan Jo Mera Hi Rabb Koi Bat Chahe Mere Rabb ka Ilm Har Cheez Ko Muhit hai To kya tum Nasihat Nahi Mante…
⏬⑧①.
✒Aur me Tumhare Shariko Se Kyonkar Daru Aur Tum Nahi Darte ke Allah ka Sharik Usko Thehraya Jiski Tumpar Usne koi Sanad na Utari, To Dono Giroho me Azab Ka Zyada Sazawar koun Hai…
⏬⑧②.
✏Agar Tum Jante ho wo Imaan Laye Woh Jo Imaan Laye Aur Apne Imaan Me Kisi Na-Haqq ki Aamezash Na ki Unhi ke Liye Aman Hai Aur Wahi Raah par hai…
⏬⑧③.
✒Aur Ye Humari Daleel hai Ke Humne Ibrahim ko Uski Qoum Par Ata Farmayi, Hum Jise Chahe Darjo Buland Kare, Beshak Tumhara Rabb Ilm-O-Hiqmat wala hai…
⏬⑧④.
✏Aur Humne Unhe Ishak Aur Yakoob Ata Kiye, Un Sabko Humne Raah Dikhayi Aur Unse Pehle Nooh Ko Raah Dikhayi Aur Uski Aulad me Se Dawood Aur Suleman Aur Aiyub Aur Yusuf Aur Moosa Aur Haroon ko, Aur Hum Esa Hi Badla Dete hai Nekokaro ko…
⏬⑧⑤.
✒Aur Zakariya Aur Yahya Aur Isa Aur Ilyas ko Ye Sab Humare Qurb ke Layak hai….
⏬⑧⑥.
✏Aur Ismail Aur Yasa, Aur Yunus Aur Loot Ko, Aur Humne Har Ek ko Uske Waqt Me Sab Par Fazilat Di…
⏬⑧⑦.
✒Aur Kuch Unke Baap-Dada Aur Aulad Aur Bhaiyo Me Se Ba’az Ko Aur Humne Unhe Chunn Liya Aur Sidhi Raah Dikhayi…
⏬⑧⑧.
✏Ye Allah Ki Hidayat Hai Ke Apne Bando Me se Jise Chahe De Aur Agar Wo Shirk Karte to Zarur Unka Kiya Akarat Jata…
⏬⑧⑨.
✒Ye Hai Jinko Humne Qitab Aur Huqm Aur Nabuwwat Ata ki To Agar Ye log Isse Munkar Ho to Humne Iske Liye Ek Esi Koum Laga Rakhi hai Jo Inkar Wali Nahi..
⏬⑨ⓞ.
✏Ye Hai Jinko Allah ne Hidayat ki To Tum Unhi Ki Raah Chalo Tum Farmao Me Quran Par Tumse Koi Ujrat Nahi Mangta Wo to Nahi Magar Nasihat Sare Jahan ko…
⏬⑨①.
✒Aur Yahood Ne Allah ki Kadr Na Jani Jesi Chahiye thi Jab Bole, Allah Ne Kisi Aadmi Par Kuch Nahi Utara, Tum Farmao, Kisne Utari Wo Qitab Jo Moosa Laye the Roshni Aur Logo Ke liye Hidayat Jiske Tumne Alag-Alag Kagaz Bana liye, Zahir Karte Ho Aur Bahut se Chupa Lete ho, Aur Tumhe Wo Sikhaya Jata hai Jo Na Tumko Ma’loom Tha Na Tumhare Baa-Dada ko Allah Kaho Fir Unhe Chod do Unki Be-Hudgi Me Unhe Khelta…
⏬⑨②.
✏Aur Ye hai Barkat Wali Qitab Ke Humne Utari Tasdik Farmati Un Qitabo ki Jo Aage thi Aur Isi Liye ke Tum Darr Sunao Sab Bastiyo ke Sardar ko Aur Jo koi Sare Jahan me Uske Gird hai Aur Jo Akhirat Par Imaan Late Hai Is Qitab Par Imaan Late hai Aur Apni Namaz ki Hifazat Karte hai….
⏬⑨③.
✏Aur Usse Badhkar Zalim Koun Jo Allah Par Jhoot Bandhe Ya Kahe Muje “Wahi” Huyi Aur Use Kuch Wahi na Huyi Aur Jo Kahe Abhi Me Utarta Hu Esa Jesa Allah Ne Utara Aur Kabhi Tum Dekho Jis Waqt Zalim Mout Ki Sakhtiyo Me hai Aur Farishte Hath Felaye Huwe hai Ke Nikalo Apni Jaane Aaj Tumhe Apni Khuwari ka Azab Diya Jaega Badla Uska ke Allah Par Jooth Lagate the Aur Uski Ayato se Takabbur Karte…
⏬⑨④.
✒Aur Beshak Tum Humare Pas Akele Aaye Jesa Humne Tumhe Pehli Bar Paida Kiya tha Aur Pith Piche Chod Aaye Jo Maal-Wa-Mata Humne Tumhe Diya tha Aur Hum Tumhare Sath Tumhare Un Shifarashi Ko Nahi Dekhte Jinka Tum Apne me Saza Banate The Beshak, Tumhare Apas ki Dorr Katt Gayi Aur Tumse Gaye Jo Apas me Dawe Karte the…
⏬⑨⑤.
✏Beshak Allah Daane Aur Ghutli Ko Cheerne Wala hai, Zindo Ko Murde se Nikalne Aur Murdo Ko Zinda se Nikalne Wala Ye hai Allah , Tum Kaha Aoundhe Jate ho…
⏬⑨⑥.
✒Tariqi Chaak Karke Subha Nikalne Wala Aur Usne Raat ko Chain Banaya Aur Suraj Aur Chand ko Hisab, Ye Sadha hai Zabardast Janne Wale ka..
⏬⑨⑦.
✏Aur Wahi hai Jisne Tumhare Liye Tare Banaye Ke Unse Raah Pao Khushki Aur Tarike Andhero me Humne Nishaniya Mufassal Bayan Kar di Ilm Walo ke Liye..
⏬⑨⑧.
✒Aur Wahi haj Jisne Tumhe Ek Jaan se Paida Kiya Fir Kahin Tumhe Theherna hai Aur Kahin Amanat Rehna, Beshak Humne Mufassal Ayate Bayan Kar di Samaj Walo ke Liye…
⏬⑨⑨
✏Aur Wahi hai Jisne Aasman Se Pani Utara To Humne Usse Har Ugne Wali Cheez Nikali To Humne Usse Nikali Sabzi Jisme se Dane Nikalte hai Ek-Dusre Par Chade Huwe Khajur Ke Ghabhe se Pas-Pas Gucche Aur Angoor Ke Baag Aur, Zaitun Aur Anar, Kisi Bat me Milte hai Aur Kisi Bat me Alag, Uska Phal Dekho Jab Phale, Aur Uska Pakna Beshak Isme Nishaniya hai Iman Walo ke Liye…
⏬①ⓞⓞ.
✒Aur Allah Ka Sharik Thehraya Jinoko Halanke Usine Unko Banaya Aur Uske Liye Bete Aur Betiya Gharh Li Jahalat se, Paki Aur Bartari hai Usko Unki Bato se Be Kisi Namooma ke..
⏬①ⓞ①.
✏Aasmano Aur Zameen Ka Banane Wala, Uske Baccha Kaha se Ho Halanke Uski Aurat Nahi Aur Usne Har Cheez Paida ki Aur Wo Sabkuch Janta hai…
⏬①ⓞ②.
✒YE HAI ALLAH ! Tumhara Rabb Aur Uske Siwa kisi ki Bandagi Nahi Har Cheez Ka Banane Wala To use Poojo Wo Har Cheez Par Nigehbaan hai..
⏬①ⓞ③.
✏Aankhe Use Ahata Nahi Karti Aur Sab Aankhe Uske Ahato me hai Aur Wahi hai Pura Batin Pura Khabardar..
⏬①ⓞ④.
✒Tumhare Pas Aankhe Kholne wali Daleele Aayi Tumhare Rabb ki Taraf Se, To Jisne Dekha To Apne Bhale ko Aur Jo Andha Huwa Apne Bure ko Aur me Tumpar Nigehban Nahi..
⏬①ⓞ⑤
✏Aur Hum Isi Trah Ayate Tarah-Tarah Se Bayan Karte hai Aur Isi Liye ke Kafir bol Uthe Ke Tum Padhe Ho Aur Isi liye ke Use Ilm Walo Par Wazeh Kar do..
⏬①ⓞ⑥.
✒Uspar Chalo Jo Tumhare Rabb ki Taraf se “WAHI” Hoti hai Uske Siwa Koi Ma’bud nahi Aur Mushriko Se Munh Fer lo…
🔄①ⓞ⑦.
✏Aur Allah Chahta to Wo Shirk Nahi Karte Aur Humne Tumhe Unpar Nigehban Nahi Kiya Aur Tum Unpar Karore Nahi..
🔄①ⓞ⑧.
✒Aur Unhe Gali Na do Jinko Woh Allah ke Siwa Poojte hai Ke Wo Allah ki Shaan Me Be-Adabi Karenge Ziyadti Aur Jahalat se Yunhi Humne Har Ummat ki Nigah me Uske Amal Bhale Kar diye Hai Fir Unhe Apne Rabb ki Taraf Firna hai Aur Wo Unhe Bata Dega Jo Karte the…
🔄①ⓞ⑨.
✏Aur Unhone Allah ki Kasam Khayi Apne Halaf me Puri Koshish se Ke agar Unke Pas Koi Nishani Aayi to Zarur Uspar Imaan Layenge Tum Farma Do Ke Nishaniya To Allah ke Pas hai Aur Tumhe Kya Khabar Jab Wo Aaye To Ye Iman Na Layenge…
🔄①①ⓞ.
✒Aur Hum Fer Dete hai Unke Dilo Aur Aankho ko Jesa wo Pehli Bar Imaan Laye The Aur Unhe Chod Dete hai Ke Apni Sarkashi me Bhatka kare..
🔄①①①.
✏Aur Agar Hum Unki Taraf Farishte Utarte Aur Unse Murde Bate Karte Aur Hum Har Cheez Unke Samne Utha Late Jab Bhi Wo Imaan Lane Wale Na the Magar ye ke Khuda Chahta Wo Lekin Unme bhot Neere Jahil hai…
🔄①①②
✒Aur Isi Trah Humne Har Nabi ke Dushman Kiye Hai Aadmiyo Aur Jinno me Ke Shetan Ke Unme Ek Dusre Par Khufiya Dalta hai Banawat ki Bat Dhoke ko Aur Tumhara Rabb Chahta To Wo Esa Na Karte To Unhe Unki Banawat Par Chod Do…
🔄①①③.
✏Aur Isliye ke Iski Taraf Unke Dil Jhuke Jinhe Akhirat par Imaan Nahi Aur Use Pasand Kare Aur Gunah Kamaye Jo Unhe Kamana Hai…
🔄①①④.
✒To Kya Allah Ke Siwa Me Kisi Aur ka Faisla Chahu ?? Aur Wahi hai Jisne Tumhari Taraf Mufassal Qitab Utari Aur Jinko Humne Qitab di Wo Jante hai Ke ye Tere Rabb ki Taraf se Sach Utra hai, To Aye Sunne Wale Tu Gargiz Shak Walo me Na ho…
🔄①①⑤.
✏Aur Puri hai Tere Rabb ki Bat Sach Aur Insaf me Uski Bato ka Koi Badalne Wala nahi Aur Wahi hai Sunta Janta..
🔄①①⑥.
✒Aur Aye Sunne Wale ! Zameen Me Aksar Woh hai Ke Tu Unke Kahe par Chale to Tujhe Allah ki Raah se Behka de Wo Sirf Guman Ke Piche hai Aur Neeri Atkale Doudate hai…
🔄①①⑦.
✏Tera rabb Khoob Janta hai Ke Koun Behka Uski Raah se Aur Wo Khoob Janta hai Hidayat Walo ko…
🔄①①⑧.
✒To Khao Usme se Jispar Allah Ka naan Liya gaya Agar Tum Uski Ayate Mante ho…
🔄①①⑨.
✏Tumhe Kya huwa ke Usme se Na khao Jispar Allah ka Naam Liya gaya Wo To Tumse Mufassal Bayan Kar chuka Jo Tumpar Haram Huwa Magar Jab Tumhe use Majburi ho Aur Beshak Bohat se Apni Khawaisho se Gumrah Karte hai Be-Jane, Beshak Tera Rabb Hadd se Badhne Walo ko Khoob Janta hai…
🔄①②ⓞ.
✏Aur Chod Do Khula Aur Chupa Gunah Wo Jo Gunaah Kamate hai An-Qareeb Apni Kamayi ki Saza Payenge…
🔄①②①.
✒Aur Use Na Khao Jispar Allah ka Naam Na Liya gaya Aur Wo Beshak Huqm Aduli hai Aur Beshak Shetan Apne Dosto ke Dilo me Dalte hai Ke Tumse Jhagde Aur Agar Tum Unka Kaha Na mano To Is Waqt Tum Mushrik ko…
🔄①②②.
✏Aur Kya Wo ke Murda Tha To Humne Use Zinda Kiya Aur Uske Liye Ek Noor Kar diya Jisse Logo me Chalta hai Wo Us Jesa Ho Jaega Jo Andheriyo me Hai Unse Nikalne Wala Nahi Yu’nhi Kafiro ki Aankh me Unke Aa’mal Bhale Kar Diye Gaye hai…
🔄①②③.
✒Aur Isi Trah Humne Har Basti me Uske Mujrimo Ke Saragna(Sardar) Kiye ke Usme Daanw Khele Aur Daa’nw Nahi Khelte Magar Apni Jaano par Aur Unhe Sha’oor Nahi…
🔄①②④.
✏Aur Jab Unke Pas Koi Nishani Aaye To Kehte Hai Ke Hum Hargiz Imaan Na Layenge Jab Tak Hume bhi Wesa hi na mile Jesa Allah ke Rasoolo ko mila Allah Khoob Janta hai Jaha Apni Risalat Rakhhe An-Qareeb Mujrimo ko Allah ke Yaha Zillat Pahuchegi Aur Sakht Azab Badla unke Makar(Fareb) Ka…
🔄①②⑤.
✒Aur Jise Allah Raah Dikhana Chahe Uska Seena Islam ke liye Khol Deta hai Aur Jise Gumrah Karna Chahe Uska Seena Tang, Khoob Ruka Huws Kar deta hai, Goya Kisi ki Zabardasti Se Aasman Par Chad Raha hai Allah Yunhi Azab Dalta hai Na Lane Walo ko…
🔄①②⑥.
✏Aur Ye Tumhare Rabb ki Sidhi Raah hai Humne Ayate Mufassal Bayan Kar di Nasihat Manne Walo ke Liye…
🔄①②⑦.
✏Unke Liye Salamati Ka Ghar hai Unke Rabb ke Yaha Aur Wo Unka Moula hai Ye Unke Kaamo ka Phal hai…
🔄①②⑧.
✒Aur Jis Din Un Sabko Uthayega Aur Farmayega Aye Jinn(Jinnat) Ke Giroh Tumne Bhot Aadmi Gher Liya Aur Unke Dost Aadmi Arz Karenge Aye Humare Rabb Hum me Ek Ne Dusre ko Fayda Uthaya Aur Hum Apni Is Mee’ad ko Pahoch Gaye Jo Tune Humare Liye Mukarrar Farmayi Thi, 
Farmayega Aag Tumhara Thikana hai Hamesha Usme Raho Magar Jise Khuda Chahe Aye Mehboob Beshak Tumhara Rabb Hiqmat Wala Ilm Wala Hai…
🔄①②⑨.
✏Aur Yunhi Hum Zalimo Me Ek Ko Dusre Par Musallat Karte hai Hai Badla Unke Kiye ka…
🔄①③ⓞ.
✒Aye Jinno Aur Aadmiyo ke Giroh Kya Tumhare Pas Tumme ke Rasool Na Aaye the Tum Par Meri Ayate Padhte Aur Tumhe Ye Din Dekhne se Darate Kahenge Humne Apni Jaano par Gawahi Di, Aur Unhe Duniya ki Zindagi ne Fareb Diya Aur Khud Apni Jaano Par Gawahi Denge Ke Wo Kafir The…
🔄①③①.
✏Ye Isliye Ke Tera Rabb Bastiyo ko Zulm se Tabah Nahi Karta Ke Unke Log Be-Khabar Ho…
🔄①③②.
✒Aur Har Ek Ke liye Unke Kaamo se Darj hai Aur Tera Rabb Unke Aamal Se Be-Khabar Nahi…
🔄①③③.
✏Aur Aye Mehboob ! Tumhara Rabb Be-Parwah Hai Rehmat Wala, Aye Logo Wo Chahe to Tumhe Le Jaye Aur Jise Chahe Tumhari Jagah Lade Jese Tumhe Auro Ki Aulad se Paida kiya..
🔄①③④.
✒Beshak Jiska Tumhe wa’da Diya Jata hai Zarur Aane Wali hai Aur Tum Thaka Nahi Sakte…
🔄①③⑤.
✏Tum Farmao Aye Meri Qoum Tum Apni Jagah Par Kaam Kiye Jao Me Apna Kaam Karta hu Ab Janna Chahte ho Kiska Rehta hai Akhirat ka Ghar, Beshak Zalim Falah Nahi Pate…
🔄①③⑥.
✒Aur Allah ne Jo Kheti Aur Maveshi Paida kiye Unme Use Ek Hissedar Thehraya To Bole Ye Allah ka hai Unke Khayal Me Aur ye Humare Shariko Ka To wo Jo Unke Shariko ka Hai Wo to Khuda ko Nahi Pahuchta Aur jo Khuda Ka hai wo Unke Shriko ko Pahuchta hai Kya hi Bura Huqm Lagate hai…
🔄①③⑦.
✏Aur Yunhi Bahot Mushriko ki Nigah me Unke Shariko Ne Aulad Ka Qatl Bhala Kar Dikhaya hau Ke Unhe Halak Kare Aur Unka Deen Unpar Mushtabah Kar de Aur Allah Chahta to Esa na karte To Tum Unhe Chod do Woh hai Aur Unke Iftera..
🔄①③⑧.
✒Aur Bole Ye Maweshi Aur Kheti Ruki Huyi hai Ise Wahi Khaye Jise Hum Chahe Apne Joothe Khayal se Aur Kuch Maweshi hai Jinpar Chadna haram Thehraya Aur Kuch Maweshi Ke Zibah Par Allah ka Naam Nahi Lete Ye sab Allah par Jhoot Bandhna hai An-kareeb Unhe Badla Dega Unke Ifterao Ka…
🔄①③⑨.
✏Aur Bole Jo Un Maweshi ke Pet me Hai Woh Neera Humare Mardo ka Hai Aur Humari Aurto Par Haram hai Aur Mara Huwa Nikle To Woh Sab Usme Sharik hai Qareeb hai Allah Unhe Unki Bato ka Badla Dega Beshak Wo Hiqmat Aur Ilm Wala hai…
🔄①④ⓞ.
✒Beshak Tabah Huwe Wo jo Apni Aulad ko Qatl Karte hai Ehamkana Jahalat se Aur Haram Thehrate hai Wo Jo Allah ne Unhe Rozi Di Allah Par Jhooth Bandhne ko Beshak Wo Behke Aur Raah Na Payi….
🔄①④①.
✏Aur Wahi hai Jisne Paida kiye Baagh Kuch Zameen Par Chaye Huwe Aur Kuch Be -Chaye Aur Khazur Aur Kheti Jisme Rang-Rang ke Khane Aur Zaitun Aur Anar Aur Kisi Bat me Milte Aur Kisi Me Alag Khao Uska Phal Jab Phal Laye Aur Uska Haq Do Jisdin Kate, Aur Beja na Kharcho Beshak Beja Kharchne Wale Use Pasand Nahi…
🔄①④②..
✒Aur Maweshi me Se Kuch Bojh Uthane Wale Aur Kuch Zameen Par Biche Khawo Usme se Jo Allah ne Tumhe Rozi di Aur Shetan Ke Kadmo Par Na Chalo Beshak Wo Tumhara Shreeh Dushman hai…
🔄①④③.
✏Narr Aur Mada Ek Jod Bhed ka Aur Ek Jod Bakri ka Tum Farmao Kya Usne Dono Narr Haram Kiye Ya Dono Mada Ya Woh Jise Dono Mada Pet me Liye hai Kisi Ilm se Batai Agar tum Sacche ho…
🔄①④④.
✒Aur Ek Joda Ount ka Aur Ek Joda Gaay Ka Tum Farmao Kya Usne Dono Narr Haram Kiye Ya Dono Mada Ya Wo Jise Dono Mada Pet me Liye hai, Kya tun Mojud the Jab Allah ne Tumhe Ye Huqm Diya To Usse Badkar Zalim Koun Jo Allah Par Jooth Bandhe Ke Logo ko Apni Jahalat se Gumrah Kare Beshak Allah Zalimo ko Raah Nahi Dikhata…
🔄①④⑤.
✏Tum Farmao Me Nahi Pata Usme Jo Meri Taraf “Wahi” Huyi Kisi Khane Wale par Koi Khana Haram Magar Ye ke Murdar ho Ya Ragho Ka Behta Khoon Ya Bad-Janwar ka Gosht, Woh Najasat hai Ya Wo Be-Huqmi ka Janwar Jiske Zibah ne Gair-E-Khuda ka Naam Pukara Gaya To Jo Nachar Huwa Na Yun ke Aap Khawaish Kare Aur Na Yun ke Zarurat Se Badhe To Beshak Allah Bakshne Wala Meharban hai….
🔄①④⑥.
✏Aur Yahoodiyo par Humne Haram kiya Har Nakhun Wala Janwar Aur Gaay Aur Bakri ki Charbi Unpar Haram ki Magar Jo Unki peeth Me Lagi ho Ya Aant Ya Haddi se Mili ho Humne ye Unki Serkashi ka Badla diya Aur Beshak Hum Zarur Sacche hai…
🔄①④⑦.
✒Fir Agar Wo Tumhe Jhutlaye To Tum Farmao Ke Tumhara Rabb Wase’a Rehmat Wala hai Aur Uska Azab Mujrimo Par se Nahi Tala Jata…
🔄①④⑧.
✏Ab Kahenge Mushrik ke Allah Chahta to Na Hum Shirk Karte Na Humare Baap-Dada Na Hum Kuch Haram Thehrate Esa hi Unse Aglo ne Jhutlaya Tha Yaha Tak ke Humara Azab Chakkha Tum Farmao Kya Tumhare Pas Koi Ilm hai Ke use Humare Liye Nikalo Tum to Neere Guman ke Piche ho Aur tum Yunhi Takhmine Karte ho…
🔄①④⑨.
✒Tum Farmao To Allah Hi Ki Hujjat Puri hai To Wo Chahta to Tum Sabko Hidayat Farmata…
🔄①⑤ⓞ.
✏Tum Farmao Lao Apne Wo Gawah Jo Gawahi De Ke Allah Ne Use Haram Kiya Fir Agar Wo Gawahi De Bethe To Aye Sunne Wale Unke Sath Gawahi Na Dena Aur Unki Khawaisho Ke Piche Na Chalna Jo Humari Ayate Jhutlate hai Aur Jo Akhirat par Imaan Nahi Late Aur Apne Rabb ka Barabar Wala Thehrate Hai…
🔄①⑤①.
✒Tum Farmao Aao Me Tumhe Padh Sunau Jo Tumpar Tumhare Rabb ne Haram kiya Ye ke Uska koi Sharik Na Karo Aur Maa-Baap ke Sath Bhalayi Karo Aur Apni Aulad Qatl Na karo Muflisi ke Bayis Hum Tumhe Aur Unhe Sabko Rizk Denge Aur Be-Hayaiyo ke Paas na Jao Jo Unme Khuli hai, Aur jo Chipi Aur Jis Jaan Ki Allah ne Hurmat Rakhi Use Na-Haqq na Maro Ye Tumhe Huqm Farmaya Hai ke Tumhe Aqal Ho….
🔄①⑤②.
✏Aur Yateemo ke Maal Ke pas na Jao Bahot Ache Tarike Se Jab Tak Wo Apni Jawani ko Pahuche Aur Naap Aur Toll Insaf Ke sath Pura Karo Hum Kisi Jaan Par Bojh Nahi Dalte Magar Uske Maqdoor Bhar Aur Jab Baat Kaho To Insaf ki Kaho Agarche Tumhare Rishtedar ka Mamla ho Aur Allah Hi ka Ahad Pura Karo Ye Tumhe Taqeed Farmayi Ke Kahin Tum Nasihat Mano…
🔄①⑤③.
✒Aur Ye Ke Ye hai Mera Sidha Rasta To Ispar Chalo Aur, Aur Raahe na Chalo Ke Tumhe Uski Raah se Juda Kar Degi Ye Tumhe Huqm Farmaya Ke Kahin Tumhe Parhezgari Mile…
🔄①⑤④.
✏Fir Humne Moosa Ko Qitab Ata Farmayi Pura Ehsan Karne ko Jo Neko’kaar hai Aur Har Cheez ki Tafseel Aur Hidayat Aur Rehmat Ke Kahin Woh Apne Rabb se Milne Par Imaan Laye…
🔄①⑤⑤.
✒Aur Ye Barkat Wali Qitab Humne Utari To Uski Pairvi Karo Aur Parhezgari Karo Ke Tumpar Reham Ho…
🔄①⑤⑥.
✏Kabhi Kaho ke Qitab to Humne 2 Giroh Par Utari thi Aur Hume Padhne Padhane ki Kuch Khabar Na thi…
🔄①⑤⑦.
✏YA Kaho ke Humpar Qitab Utarti To Hum Unse Zyada Theek Raah Par Hote To Tumhare Pas Tumhare Rabb ki Roshan Daleel Aur Hidayat Aur Rehmat Aayi To Usse Zyada Zaleem Koun Jo Allah ki Ayato Ko Jhootlaye Aur Unse Munh Fere An’qareeb Wo Jo Humari Ayato se Munh Ferte hai Hum Unhe Badi Azab ki Saza Denge Badla Unke Munh Ferne ka….
🔄①⑤⑧.
✒Kahe ke Intezar me hai Magar Ye Ke Aaye Unke Pas Farishte Ya Tumhare Rabb ka Azab, Ya Tumhare Rabb ki Ek Nishani Aaye Jis Din Tumhare Rabb ki Wo Ek Nishani Aayegi Kisi Jaan ko Imaan Lana Kaam na Dega Jo Pehle Imaan Na layi Thi Ya Apne Iman Me Koi Bhalayi na Kamayi thi Tum Farmao Rasta Dekho Hum bhi Dekhte hai…
🔄①⑤⑨
✏Wo Jinhone Apne Deen me Juda-Juda(Alag-Alag) Raahe Nikali Aur Kayi Giroh Ho Gaye Aye Mehboob ! Tumhe Unse kuch Ilaka Nahi Unka Mamla Allah hi Ke Hawale hai Fir Wo Unhe Bata Dega Jo Kuch Wo Karte the….
🔄①⑥ⓞ.
✒Jo Ek Neki Laye To Uske Liye Us Jesi 10 Hai Aur Jo Burayi Laye to Uska Badla Na Milega Magar Uske Barabar Aur Unpar Zulm Na Hoga…
🔄①⑥①.
✏Tum Farmao Beshak Muje Mere Rabb ne Sidhi Raah Dikhayi Theek Din, Ibrahim ki Millat Jo Har Batil se Juda The Aur Mushrik Na the…
🔄①⑥②.
✏Tum Farmao Beshak Meri Namaz Aur Meri Kurbaniya Mera Jeena Aur Mera Marna Sab Allah ke Liye hai, Jo Rabb Hai Sare Jahan ka…
🔄①⑥③.
✒Uska Koi Sharik Nahi Muje Yahi Huqm Huwa hai Aur Me Sabse Pehla Musalman hu…
🔄①⑥④.
✏Tum Farmao Kya Allah ke Siwa Aur Rabb Chahu Halanke Wo Har Cheez Ka Rabb hai Aur jo Koi Kuch Kamaye Wo Usi ke Zimme hai Aur Koi Bojh Uthane wali Jaan Dusre Ka Bojh Na Uthayegi Fir Tumhe Apne Rabb ki Taraf Firna hai Wo Tumhe Bata Dega Jisme Ikhtelaf Karte the…
🔄①⑥⑤.
✒Aur Wahi hai Jisne Zameen me Tumhe Nayab Kiya Tumme Ek Ko Dusre par Darjo Bulandi di Ke Tumhe Aazmaye Us Cheez me Jo Tumhe Ata ki Beshak Tumhare Rabb ko Azab Karte Der nahi Lagti Aur Beshak Wo Zarur Bakshne wala Meharban hai…
📝Surat’ul An’Aam Mukammal……
No Comments
  1. Syed Quddusi Shah Aamiri says

    JazaakAllaah

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy